Funkcje mądrości praktycznej w etyce Paula Ricoeura


Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowana została wizja mądrości praktycznej w ujęciu Paula Ricoeura. Głównym celem rozważań było sprawdzenie, na ile jego propozycja umożliwia dokonanie oceny zjawisk wpływających negatywnie na zdolności krytyczne człowieka. Omawiane zagadnienie przedstawiono w świetle poglądów innych współczesnych myślicieli, takich jak Alasdair MacIntyre czy Charles Taylor. Przeprowadzone analizy wykazały, że mądrość praktyczna kreuje wizję dobrego życia, buduje więzi przyjaźni, domaga się teleologicznego sposobu urzeczywistniania idei sprawiedliwości. Konfrontacja wątków podjętych przez Ricoeura ze specyfiką kultury liberalizmu neutralnego pozwoliła na stwierdzenie, że współcześnie ograniczeniu uległa możliwość kwestionowania własnych sądów moralnych, co jest podstawową umiejętnością phrónimos – człowieka rozsądnego.

Słowa kluczowe

szczęście; phrónesis; racjonalność; przyjaźń; sprawiedliwość; indywidualizm; teleologizm

Arystoteles (1956), Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bauman Z. (2008), Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, przeł. J. Margański, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

MacIntyre A. (2009), Struktury społeczne i ich zagrożenie dla moralnej sprawczości, przeł. A. Chmielewski, [w:] Etyka i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 270-291.

MacIntyre A. (2009), Tomasz z Akwinu a zakres sporów moralnych, przeł. Ł. Nysler, [w:] Etyka i polityka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 124-147.

Ricoeur P. (2003), O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sandel M. (2012), Czego nie można kupić za pieniądze, przeł. A. Chromik, T. Sikora, Wydawnictwo Kurhaus, Warszawa.

Sandel M. (2013), Sprawiedliwość, przeł. O. Siara, Wydawnictwo Kurhaus, Warszawa.

Taylor Ch. (2002)., Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-21


Pyrka, E. (2018). Funkcje mądrości praktycznej w etyce Paula Ricoeura. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 471-487. https://doi.org/10.31648/hip.2628

Ewelina Katarzyna Pyrka  Ewelina.444@vp.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2600-8540
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania