„Fakt moralny " - „Macierzysta sytuacja moralna "

Bogdan Radzicki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-9436-2293


Abstrakt

Autor podejmuje próbę zakreślenia przynajmniej wstępnych ram pojęciowych dla dyskusji nad punktem wyjścia etyki. O. podjętych rozważań stanowią dwa pojęcia, których znaczenie nie zostało dotąd ustalone na gruncie etyki: „fakt moralny” (występuje również w liczbie mnogiej) i „macierzysta sytuacja moralna”. Próbując zaproponować pewien sposób używania tych pojęć w dyskursie etycznym, autor dokonuje szkicowego przeglądu wybranych (reprezentatywnych) sposobów konceptualizacji punktu wyjścia etyki.


Słowa kluczowe:

fakt moralny, macierzysta sytuacja moralna, fakt etyczny, teoria moralności, doświadczenie moralne, doświadczenie moralności, punkt wyjęcia etyki

L. Levy-Bruhl, Moralność i nauka o obyczajach, przeł. J. Majler, Książka i Wiedza, Warszawa 1961

S. Kamiński, Metodologiczne typy etyki, (w:) idem, Jak filozofować?, Wyd. KUL, Lublin 1989

T. Styczeń, Zarys etyki. Metaetyka, Lublin 1974

F. Ricken, Allgemeine Ethik, Stuttgard - Mainz 1983

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1974

K. Stachewicz, Problem ugruntowania moralności. Studium z etyki fundamentalnej, Wyd. Semper, Warszawa 2006

K. Wojtyła, Problem doświadczenia w etyce, „Roczniki Filozoficzne” 1969, t. XVII, z. 2

K. Wojtyła, Problem teorii moralności, (w:) W nurcie zagadnień posoborowych, t. 3, Warszawa 1969

M.A. Krąpiec, Przeżycie moralne a etyka, „Znak” 1965 (17), nr 135

M.A. Krąpiec, Decyzja bytem moralnym, „Roczniki Filozoficzne KUL” 1983, t. XXXI, z. 2

T. Styczeń, Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności, TN KUL, Lublin 1972

S. Kamiński, Punkt wyjścia etyki, (w:) idem, Jak filozofować?, TN KUL, Lublin 1992

K. Wojtyła, Problem teorii moralności; idem, Problem doświadczenia w etyce, s. 5.24

I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1984

I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, § 7. 31.

A. Schopenhauer, O podstawie moralności, przeł. Z. Bassakówna, „bis”, Warszawa 1994

A. Schopenhauer, Über die Freiheit des menschlichen Willens. Über die Grundlage der Moral. Kleinere Schriften II, Diogenes, Verlag AG, Zürich 1977

D. von Hildebrandt, Christian Ethics, New York 1952

T. Biesaga, Dietricha von Hildebrandta epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki, TN KUL, Lublin 1989

M. Potępa, Fenomenologia faktycznego życia. Martin Heidegger, Genessis, Warszawa 2004

E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M.Kowalska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998

E. Levinas, Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philippem Nemo, przeł. B. Opolska-Kokoszka, Wyd. Nauk. PAT, Kraków [b.r.w]

J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Éditions du Dialogue, Paris 1990

K. Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera, Lublin 1959

T. Ślipko, Etyka „niezależna” prof. Kotarbińskiego, „Homo Dei” 1959, nr 26

T. Ślipko, Etyka ogólna, WAM, Kraków 1974

A. Szostek, Etyka jako nauka empiryczna w ujęciu T. Czeżowskiego i T. Kotarbińskiego, „Roczniki Filozoficzne KUL” 1971 (19)

T. Styczeń, Etyka niezależna, Lublin 1980

M.A. Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury, RW KUL, Lublin 1991

T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartoćci, opr. i przedmowa P. Smoczyński, Wrocław - Warszawa - Kraków – Gdańsk 1989

T. Czeżowski, Odczyty filozoficzne, Toruń 1969

T. Czeżowski, Filozofia na rozdrożu (Analizy metodologiczne), Warszawa 1965

R.B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, przeł. B. Stanosz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996

Józef Dębowski, Bezpośredniość poznania. Spory - dyskusje - wyniki, Wyd. UMCS, Lublin 2000

J. Dębowski, Główne pojęcia poznania bezpośredniego i drogi ich formowania, „Przegląd Filozoficzny” Nowa Seria. 2002, nr 1 (41)

G.E. Moore, Zasady etyki, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1919

S. Kamiński, Metodologiczne typy etyki, (w:) idem, Jak filozofować?

M.A. Krąpiec (red.), U podstaw rozumienia kultury, Wyd. KUL, Lublin 1991

T. Styczeń, Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności. Studium metaetyczne, TN KUL, Lublin 1972.

D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, t. 2, przeł. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1963

E. Levinas, Całość i nieskończoność, przeł. M. Kowalska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 19

R. Wiśniewski, Możliwość probabilizmu etycznego. Studium metaetyczne ewolucji empiryzmu w etyce polskiej, UMK, Toruń 1992

M. Ossowska, Podstawy nauko-moralności, PWN, Warszawa 1966

T. Biesaga, Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki, TN KUL, Lublin 19

K. Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera, Schelera, (w:) Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991

C. Geertz, Wiedza lokalna, przeł. D. Wolska, Wyd. UJ, Kraków 2005

M. Ossowskiej Moralność mieszczańska, Ossolineum, Wrocław – Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1995

C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M. M. Piechaczek, Wyd. UJ, Kraków 2005

B. Radzicki, Przeżycie moralne i ewolucja. Uwagi na marginesie książki Mariusza Weissa: Etyka a ewolucja, „Szkice Humanistyczne” 2012, t. XII, nr 1,

P.L. Berger, Th. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, PIW, Warszawa 1983
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Radzicki, B. (2018). „Fakt moralny " - „Macierzysta sytuacja moralna ". Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 295–314. https://doi.org/10.31648/hip.582

Bogdan Radzicki 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-9436-2293Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Bogdan Radzicki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania