Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Z pliku z tekstem głównym usunięte zostały dane personalne autora oraz wszelkie inne dane, które umożliwiłyby jego identyfikację.
 • Autor zapoznał się z wytycznymi dotyczącymi formatowania tekstu oraz dostosował przypisy i bibliografię do podanego wzoru.
 • Autor przygotował plik z danymi personalnymi i krótkim biogramem, a także skan podpisanego oświadczenia (do pobrania na dole strony z Wytycznymi dla Autorów).


Publikowanie tekstów jest bezpłatne.

Termin nadsyłania tekstów

Teksty zgłoszone na platformie od stycznia do  listopada danego roku są rozpatrywane i kwalifikowane do opublikowania w tomie ukazującym się w drugiej połowie następnego roku. Natomiast do recenzji (double blind peer review) wysyłane są na bieżąco.

 

Objętość tekstu i format pliku

Tekst główny artykułu nie powinien przekraczać 40 tys. znaków (ze spacjami i bibliografią), a recenzji i sprawozdań – 20 tys. znaków. Preferowany format pliku: doc, docx; czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; przypisy dolne ograniczone do minimum: 10, interlinia pojedyncza. 

Jeśli tekst zawiera zdjęcia, ryciny lub wykresy, należy przesłać oryginały w osobnym pliku w możliwie najlepszej rozdzielczości. Autor jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody na druk ilustracji, których nie jest właścicielem. Formatowanie tekstu ograniczone do minimum.

Dodatkowe dane:

 • Pełne imię i nazwisko Autora/Autorów
 • Numer ORCID
 • Fundator badań (numer grantu)
 • Nota biograficzna Autora/Autorów: tytuły i stopnie naukowe, afiliacja (uczelnia, wydział etc.), dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu, adres pocztowy)
 • Tytuł pracy w języku polskim i angielskim
 • Abstrakt w języku polskim i angielskim zawierający: cel, metody, wyniki i wnioski (do 1200 znaków ze spacjami)
 • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (5-6 słów)
 • Bibliografia

 

Zgłoszenie tekstu obejmuje trzy pliki:

1) zanonimizowany tekst artykułu wraz ze streszczeniem, słowami kluczowymi i bibliografią, w tym w języku polskim i angielskim: tytuł, streszczenie i słowa kluczowe;

2) wyżej wymienione dane personalne i krótki biogram;

3) skan podpisanego oświadczenia autora (do pobrania na dole tej strony). 

 

Preferowana struktura artykułu naukowego (IMRaD): Wstęp/Wprowadzenie, Metody, Rezultaty, Dyskusja, Podsumowanie/Zakończenie.

 

Cytaty, przypisy i bibliografię należy przygotować według podanego poniższej wzoru. 

Cytaty i przypisy w tekście głównym – przykłady:

Jeśli publikacja ma jednego autora:
John Fiske (2010, s. 46) twierdzi, że „Odczytanie jest grą strategii i taktyki, aktem kłusownictwa…”.
lub
„Odczytanie jest grą strategii i taktyki, aktem kłusownictwa” (Fiske, 2010, s. 46).

Jeśli publikacja ma dwóch autorów:
„Często się mówi, że wyróżniającą cechą nowych studiów nad mediami jest to, że bardziej zwracają uwagę na przestrzeń niż na czas” (Dovey i Kennedy, 2011, s. 121).

Jeśli publikacja ma trzech lub więcej autorów:
„W związku z tym intencją wpisaną w prezentowaną tu analizę jest przekonywanie  do potrzeby zredefiniowania kategorii mediów alternatywnych” (Bailey i in., 2012, s. 109).

Dla odróżnienia kliku prac tego samego autora wydanych w jednym roku stosuje się małe litery „a” i „b” w nawiasie po roku publikacji (lub jeśli to konieczne – następne w alfabecie):

„Cytat, cytat, cytat, cytat, cytat, cytat” (Levinson, 2006a, s. 124).
„Cytat, cytat, cytat, cytat, cytat, cytat” (Levinson, 2006b, s. 195).

Jeśli w tekście artykułu następuje odniesienie do publikacji cytowanej przez innego autora, wówczas należy skorzystać z następującego wzoru: (rok za Nazwiskiem, rok)
Z eksperymentu Bennett (1995, za Festinger, 2007) jasno wynika, że …

 

Bibliografię umieszczamy bezpośrednio po tekście głównym. Bibliografię należy przygotować w porządku alfabetycznym, korzystając z poniższych wzorów.

 

Bibliografia – przykłady:

Monografie

 • Nazwisko, Imię (Rok). Tytuł dzieła. Tłum. Imię Nazwisko. Miejsce wydania: Nazwa wydawnictwa.
  Festinger, Leon (2007). Teoria dysonansu poznawczego. Tłum. Julitta Rydlewska. Warszawa: PWN.
 • Nazwisko, Imię (Rok). Tytuł dzieła. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa.
  Labocha, Janina (2008). Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej. Kraków: Wydawnictwo UJ.
  Lipschultz, Jeremy Harris (2020). Social Media Communication. Concepts, Practices, Data, Law and Ethics. 3rd Ed. Routledge.

Rozdziały w monografiach

 • Nazwisko, Imię (Rok). Tytuł dzieła. W: Nazwisko, Imię (red.). Tytuł dzieła zbiorowego. Tłum. Imię Nazwisko. Miejsce wydania: Nazwa wydawnictwa, strony od do.
  Bolton, Robert (2007). Bariery na drodze komunikacji. W: Stewart, John (red.). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Tłum. Jacek Suchecki. Warszawa: PWN, 174–186.
 • Nazwisko, Imię (Rok). Tytuł dzieła. W: Nazwisko, Imię (red.). Tytuł dzieła zbiorowego. Miejsce wydania: Nazwa wydawnictwa, strony od do.
  Orłowska, Dominika (2009). Reklama internetowa, jej odbiorcy oraz kierunki rozwoju. W: Bednarek, Józef, i Andrzejewska, Anna (red.). Cyberświat. Możliwości i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 101–111.
  Gorman, Gary E. and Pauleen, David J. (2011). The nature and value of Personal Knowledge Management In: Pauleen, David J. and Gorman Gary E. (ed.) Personal Knowledge Management: individual, organizational and social perspectives. Farnham: Gower Publishing Limited, 1-16.

Encyklopedie i słowniki

 • Nazwisko, Imię (red.) (Rok). Tytuł Dzieła. Miejsce wydania. Nazwa wydawnictwa.
  Polański, Imię (red.) (1999). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław – Warszawa – Kraków: Osslineum.

Artykuły w czasopismach

 • Nazwisko, Imię (Rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer(numer zbiorczy), strony od do.
  Babecki, Miłosz (2018). Gry cyfrowe jako przedmiot badań w naukach o mediach. Studia Medioznawcze, 1(72), 45–56.
  Nicholas, David; Watkinson, Anthony; Abrizah, Abdullah; Rodríguez Bravo, Blanca; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Xu, Jie; Świgoń, Marzena and Herman, Eti (2020). Does the scholarly communication system satisfy the beliefs and aspirations of new researchers? Summarizing the Harbingers research. Learned Publishing, 33(2), 132-141.

Artykuły w prasie

 • Nazwisko, Imię (Rok). Tytuł artykułu. Tytuł gazety, data wydania, numer wydania, strony od do.
  Wieliński, Bartosz (2017). To już prawie przesądzone. Przyleci Trump. Gazeta Wyborcza, 9 czerwca 2017, 133, 1-1.
  Nicholas, David; Herman, Eti; Boukacem-Zeghmouri, Chérifa; Rodríguez-Bravo, Blanca; Xu, Jie; Abdullah, Abrizah and Świgoń, Marzena (2017). ResearchGate was a disruptor… now it’s becoming a mainstay. Research Fortnight, 1 November 2017, 20-20.

Materiały online

 

Prawa autorskie 

 1. Czasopismo zapewnia bezpłatny i swobodny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów.
 2. Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma udostępniane są w ramach licencji CC-BY-NC-ND: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
 3. Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.
 4. Autor podpisuje oświadczenie zgodnie z którym przenosi prawa do utworu na Wydawcę, który będzie udostępniał dzieło na podstawie licencji CC-BY-NC-ND lub innej  wersji językowej tej licencji, lub późniejszej wersji tej  licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 5. Redakcja zachęca autorów do udostępniania artykułów w ostatecznej wersji opublikowanych na stronie czasopisma w otwartych repozytoriach oraz profilach naukowych wraz z poprawnym oznaczeniem autorstwa, źródła, licencji i podaniem identyfikatora DOI danej publikacji.

    Oświadczenie dla autora