Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Czy załączany tekst artykułu pozbawiony został imienia i nazwiska autora, biogramu, fundatora badań, a także wszelkich innych danych, które umożliwiłyby identyfikację autora?
 • Tekst nie był wcześniej publikowany i nie znajduje się w procesie recenzji w innym wydawnictwie oraz nie narusza praw autorskich innych osób.
 • Autor/Autorzy przenosi/szą na wydawcę prawo wydania i rozpowszechniania tego utworu drukiem w formie zwartej publikacji czasopisma oraz w formie publikacji elektronicznej.
 • Autor/Autorzy nie stosuje/ą w tekście praktyk typu „ghostwriting” jak również „guest autorship”.
 • Autor zapoznał się z wytycznymi dotyczącymi formatowania i dostosował swój tekst do zawartych wskazówek.


Zasady przygotowania prac naukowych do zamieszczenia w czasopiśmie „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”

 1. W kwartalniku są drukowane artykuły naukowe, recenzje i materiały kronikarskie (np. sprawozdania z sesji naukowych) dotyczące szeroko rozumianej relacji media – kultura – komunikacja społeczna, napisane w języku polskim, rosyjskim lub angielskim.
 2. Całość pracy stanowi tekst główny, a w nim poniższe elementy, które winny znaleźć się w jednym pliku:
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (5-6 haseł),
 • tytuł artykułu w języku angielskim,
 • bibliografia,
 • streszczenie artykułu w językach polskim i angielskim (Summary), o objętości do 0,5 strony tekstu, zawierające m.in. określenie celu pracy,
 • nazwa ośrodka naukowego i wydziału, także spoza UWM Olsztyn,
 • aktualny biogram, adres, numer telefonu i adres poczty e-mail autora.
 1. Maksymalna objętość artykułu wynosi 20 stron (40 tys. znaków ze spacjami oraz przypisami), recenzji, sprawozdania i kroniki – 10 stron (20 tys. znaków ze spacjami oraz przypisami). Teksty powinny posiadać precyzyjnie wyodrębnione sekcje, oznaczone śródtytułami, w tym zawsze posiadać śródtytuły „Wstęp” i „Podsumowanie”.
 2. Cytaty i wszelkie przypisy (odwołania) należy przygotować w systemie harwardzkim.
 3. Cytaty w tekście głównym – przykłady:

  Jeśli publikacja ma jednego autora:
  John Fiske (2010, s. 46) twierdzi, że „Odczytanie jest grą strategii i taktyki, aktem kłusownictwa…”.
  Lub
  „Odczytanie jest grą strategii i taktyki, aktem kłusownictwa” (Fiske J., 2010, s. 46).

  Jeśli publikacja ma dwóch autorów:
  „Często się mówi, że wyróżniającą cechą nowych studiów nad mediami jest to, że bardziej zwracają uwagę na przestrzeń niż na czas” (Dovey J. i Kennedy H., 2011, s. 121).

  Jeśli publikacja ma trzech lub więcej autorów:
  „W związku z tym intencją wpisaną w prezentowaną tu analizę jest przekonywanie  do potrzeby zredefiniowania kategorii mediów alternatywnych” (Bailey O. i in., 2012, s. 109).

  Dla odróżnienia kliku prac tego samego autora wydanych w jednym roku stosuje się małe litery „a” i „b” w nawiasie po roku publikacji (lub jeśli to konieczne – następne w alfabecie):

  „Cytat, cytat, cytat, cytat, cytat, cytat” (Levinson P., 2006a, s. 124).
  „Cytat, cytat, cytat, cytat, cytat, cytat” (Levinson P., 2006b, s. 195).

  Przypisy w tekście głównym - przykłady:

  Jeśli nazwisko autora teorii, myśli, ustalenia, do których następuje odwołanie, nie pojawia się w tekście (nie jest w nim wymienione), wówczas należy skorzystać z następującego wzoru: „treść cytowana” + (Nazwisko rok: strona)
  „Cytat, cytat, cytat, cytat, cytat, cytat” (Festinger 2007: 20).

  Jeśli nazwisko autora teorii, myśli, ustalenia, do których następuje odwołanie, pojawia się w tekście (jest w nim wymienione), wówczas należy skorzystać z następującego wzoru: (rok: strona)
  Leon Festinger (2007: 20) w publikacji Teoria dysonansu poznawczego stoi na stanowisku, że dysonans może być czynnikiem motywacyjnym sam w sobie.

  Jeśli w tekście artykułu następuje odniesienie do publikacji cytowanej przez innego autora, wówczas należy skorzystać z następującego wzoru: (rok za Nazwiskiem rok: strona)
  Z eksperymentu Bennett (1995, za Festinger 2007: 74) jasno wynika, że …

  Bibliografię umieszczamy bezpośrednio po tekście głównym, a przed tekstem streszczenia w języku angielskim. Bibliografię należy przygotować w porządku alfabetycznym, korzystając z poniższych wzorów.

  Bibliografia – przykłady:

  Monografie

  • Nazwisko, Imię. Rok. Tytuł dzieła. Tłum. Imię Nazwisko. Miejsce wydania: Nazwa wydawnictwa.
   Festinger, Leon. 2007. Teoria dysonansu poznawczego. Tłum. Julitta Rydlewska. Warszawa: PWN.
  • Nazwisko, Imię. Rok. Tytuł dzieła. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa.
   Labocha, Janina. 2008. Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

  Rozdziały w monografiach

  • Nazwisko, Imię. Rok. Tytuł dzieła. W: Nazwisko, Imię (red.). Tytuł dzieła zbiorowego. Tłum. Imię Nazwisko. Miejsce wydania: Nazwa wydawnictwa.
   Bolton, Robert. 2007. Bariery na drodze komunikacji. W: Stewart, John (red.). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Tłum. Jacek Suchecki. Warszawa: PWN, s. 174–186.
  • Nazwisko, Imię. Rok. Tytuł dzieła. W: Nazwisko, Imię (red.). Tytuł dzieła zbiorowego. Miejsce wydania: Nazwa wydawnictwa, s. (strony od do).
   Orłowska, Dominika. 2009. Reklama internetowa, jej odbiorcy oraz kierunki rozwoju. W: Bednarek, Józef, i Andrzejewska, Anna (red.). Cyberświat. Możliwości i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK, s. 101–111.

  Encyklopedie i słowniki

  • Nazwisko, Imię (red.). Rok. Tytuł Dzieła. Miejsce wydania. Nazwa wydawnictwa.
   Polański, Imię (red.). 1999. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław – Warszawa – Kraków: Osslineum.

  Artykuły w czasopismach

  • Nazwisko, Imię. Rok wydania. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer (numer zbiorczy), s. od do.
   Babecki, Miłosz. 2018. Gry cyfrowe jako przedmiot badań w naukach o mediach. Studia Medioznawcze, 1 (72), s. 45–56.
   Ulman, Marta. 2017. Trafny insight. Chybiony insight. Marketing w Praktyce, 8 (234), s. 6–8.

  Artykuły w prasie

  • Nazwisko, Imię. Data publikacji. Tytuł artykułu. Tytuł gazety, numer wydania, s. od do.
   Wieliński, Bartosz. 09.06.2017. To już prawie przesądzone. Przyleci Trump. Gazeta Wyborcza, 133, s. 1.

  Materiały online

  • Nazwisko, Imię. Rok publikacji. Tytuł publikacji, [online]. Tytuł strony. Dostęp: link internetowy [data dostępu].
   Bogusiak, Michał. 2010. Ulica gromi reklamę, [online]. Eventspace.pl. Dostęp: http://www.eventspace.pl/knowhow/Ulica- gromi-reklame,90 [16.07.2010].

   Jeśli publikacja online nie ma tytułu, wówczas tytuł tworzymy z pierwszych dwóch, trzech, czterech… słów układających się w spójną znaczeniowo całość.
 1. Preferowane parametry wydruku to:
 • format kartki A-4, druk jednostronny,
 • 30 wersów na stronie, po około 60 znaków w wersie (łącznie z odstępami międzywyrazowymi),
 • edytor tekstu Word, czcionka: Times New Roman,
 • wielkość czcionki 12 (łącznie z przypisami), odstępy między wierszami 1.5, odstęp między wierszami w  przypisach 1.0, akapit 08,
 • marginesy: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm, prawy 25 mm,
 • formatowanie tekstu ograniczone do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, justowanie, środkowanie, kursywa.
 1. Instrukcja dla autorów
  W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wdrożenia procedury przeciwdziałającej tzw. „ghostwriting” redakcja zwraca się z prośbą o podawanie w nadesłanych tekstach informacji dotyczących tego, jaki jest wkład poszczególnych autorów w powstawanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji).
  Jednocześnie przypominamy, że tzw. „ghostwriting” jak również „guest autorship” są przejawami nierzetelności naukowej, a główną odpowiedzialność za tego typu praktyki ponosi autor zgłaszający artykuł. Teksty, w których wykryto stosowanie niedozwolonych praktyk nie będą publikowane. Ponadto wszelkie przypadki nierzetelności naukowej muszą być, zgodnie z zaleceniami ministerialnymi, rejestrowane przez redakcję.
  Zwracamy się również z prośbą o podawanie w zgłaszanych artykułach informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja dokłada wszelkich starań, aby publikowane w czasopiśmie teksty odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym, jak również były zgodne z zasadami etyki obowiązującymi w nauce.