O czasopiśmie

Opis

Media – Kultura – Komunikacja Społeczna to czasopismo naukowe. Niegdyś rocznik, w lutym 2014 roku przekształcony w kwartalnik wydawany przez pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wamińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pierwszy numer pisma został wydany w 2005 roku. W 2014 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik. Każdy z nich dotyczy dziedzin naukowych i kontekstów, wyznaczanych przez ujęte w tytule serii pojęcia: media, kultura i komunikacja społeczna. Wskazane trzy główne hasła wytyczają kierunek badań znajdujących odzwierciedlenie w publikowanych artykułach naukowych, recenzjach, komunikatach oraz określają strukturę kolejnych tomów.

Cel i zakres tematyczny

Profil pisma zakłada badanie spektrum mediów oraz różnorodność metodologiczną. Interesują nas rozmaite wątki tematyczne, od sposobów utrwalania i powielania przekazywanych treści, po problemy związane z angażowaniem zmysłów odbiorcy. Ponadto zwracamy uwagę na obecność audytorium masowego, półmasowego czy odbiorcy zindywidualizowanego, a przez to również konteksty pozwalające na analizowanie specyfiki mediów traktowanych systemowo.
Rozważania, którym poświęcamy naszą uwagę, mają również inny wymiar, związany z nowym polem analityczno-interpretacyjnym, które otwiera się, gdy dyskusja dotyczy funkcji mediów oraz ich zróżnicowanych ról, takich choćby, jak kulturotwórcza. W wyniku tego na łamach rocznika publikowane są artykuły naukowe, których autorzy koncentrują się na analizie mediów, takich jak telewizja, radio, prasa, książka, film, ale także na analizie środowisk sieciowych, w tym stron internetowych, blogów, forów, gier. W kolejnych zeszytach znalazły się teksty poświęcone problematyce percepcji oraz oddziaływaniu mediów na procesy socjalizacji człowieka.
Czasopismo jest adresowane do tych odbiorców, których zainteresowania naukowo-badawcze oraz reprezentowane dziedziny oscylują wokół płaszczyzny jaką są media: medioznawców, specjalistów zajmujących się procesami komunikowania, kulturoznawców, filmoznawców, socjologów, filologów, filozofów, politologów, prawników.