ETYKA PUBLIKACJI

Redakcja czasopisma Media – Kultura – Komunikacja Społeczna przestrzega zasad etyki publikacji zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE – Committee on Publication Ethics).

Ocena nadesłanych do redakcji tekstów naukowych, recenzji, sprawozdań i komunikatów ma wyłącznie merytoryczny charakter i nie zależy od rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznawanej religii, pochodzenia, obywatelstwa oraz przekonań politycznych autora (autorów). Redaktorzy nie ujawniają żadnych informacji na temat procesu wydawniczego nikomu poza tymi osobami, które są uprawnione do ich posiadania. Redaktorzy są odpowiedzialni za rzetelny, sprawiedliwy i profesjonalny przebieg procedury recenzowania nadesłanych do redakcji tekstów.

Autorzy składają oświadczenie potwierdzające, że tekst jest oryginalny i nie narusza praw autorskich osób trzecich; nie został też wcześniej opublikowany i nie jest złożony w redakcji innego czasopisma.

W związku z procedurą ghostwriting redakcja zwraca się z prośbą o podawanie w nadesłanych tekstach informacji dotyczących tego, jaki jest wkład poszczególnych autorów w powstawanie publikacji (kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji; udział %). Jednocześnie redakcja przypomina, że ghostwriting jak również guest autorship są przejawami nierzetelności naukowej, a główną odpowiedzialność za tego typu praktyki ponosi autor zgłaszający artykuł. Teksty, w których wykryto stosowanie niedozwolonych praktyk, nie będą publikowane. Wszelkie zmiany dotyczące autorstwa nadsyłanych do redakcji tekstów muszą zostać zgłoszone redaktorowi naczelnemu pisemnie, w formie podpisanego przez wszystkich autorów oświadczenia. Redakcja nie podejmuje decyzji rozstrzygających w sporach dotyczących ustalania autorstwa nadsyłanych tekstów. Redakcja zwraca się również z prośbą o podawanie w zgłaszanych artykułach informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Recenzenci zobowiązują się do obiektywizmu w ocenie tekstu, kierując się jego wartością merytoryczną i poprawnością formalną.

Do oceny każdego tekstu powołuje się niezależnych recenzentów zgodnie z zasadami double blind peer review. Recenzenci nie znają nazwisk autorów publikacji, autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Recenzent wypełnia specjalny formularz. Z tekstów wysyłanych do recenzentów usuwane są wszelkie dane umożliwiające identyfikację autora, a w szczególności imię i nazwisko autora artykułu oraz jego afiliacja. Recenzent ma obowiązek odstąpić od przygotowania recenzji, gdy czuje się niekompetentny do oceny podjętej przez autora (autorów) problematyki, gdy przygotowanie recenzji uniemożliwia konflikt interesów, gdy przygotowanie recenzji nie jest możliwe w oznaczonym przez redakcję czasie. Wydawca wraz redakcją podejmują adekwatne działania w celu wyjaśnienia sytuacji dotyczących plagiatu, nierzetelności naukowej oraz nieuczciwego przygotowania tekstu artykułu, recenzji, sprawozdania i komunikatu. Przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom może wiązać się z koniecznością odstąpienia od publikacji nieuczciwie przygotowanych tekstów.