PROCES RECENZJI

Zgłoszony do publikacji tekst podlega wstępnej ocenie przez redaktorów, którzy oceniają czy dany tekst mieści się w profilu naukowym czasopisma oraz czy spełnia podstawowe wymogi stawiane pracom naukowym. Wstępne zakwalifikowanie tekstu odbywa się w drodze głosowania, w przypadkach spornych decyzję podejmuje redaktor naczelny.

Do oceny każdego tekstu powołuje się niezależnych recenzentów zgodnie z zasadami double blind peer review; recenzenci nie znają nazwisk autorów publikacji, autorzy nie znają nazwisk recenzentów.

W przypadku tekstów autorów zagranicznych, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.

Recenzent, przygotowując recenzję, wypełnia specjalny formularz otrzymany od redakcji.

Z tekstów wysyłanych do recenzentów usuwane są wszelkie dane umożliwiające identyfikację autora, a w szczególności imię i nazwisko autora artykułu oraz jego afiliacja. 

Redakcja raz w roku publikuje zbiorczą listę recenzentów.

Zgłoszony do publikacji tekst zostaje przyjęty do druku po zakwalifikowaniu do recenzji, uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów oraz wprowadzeniu przez autorów wskazanych w recenzjach poprawek, zmian lub uzupełnień. W przypadku jednej recenzji pozytywnej, a drugiej negatywnej - ostateczną decyzję o publikacji lub odrzuceniu tekstu podejmuje redakcja.

 

Formularz recenzji zawiera następujące pytania:

Czy w artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy?
Czy autor prezentuje nowatorskie podejście do tematu?
Czy cel pracy jest jasno określony?
Czy podejście metodologiczne i metody są właściwe?
Czy pojęcia i terminologia są właściwie stosowane?
Czy materiał badawczy/egzemplifikacyjny jest precyzyjnie i dokładnie przedstawiony i opisany?
Czy wyniki są odpowiednio przedstawione i przeanalizowane?
Czy wnioski są poprawnie sformułowane i wynikają z postawionego problemu badawczego?
Czy bibliografia jest wystarczająca i właściwie wykorzystana?
Czy tytuł jest sformułowany jasno i odpowiada treści?
Czy tekst jest poprawny pod względem językowym i stylistycznym?
Czy zawartość ilustracyjna (rysunki, wykresy, tabele) jest właściwie dobrana i opisana?
Czy streszczenie jest poprawnie napisane (cel, metody, wyniki i wnioski)?
Czy cytaty, przypisy i bibliografia są zgodne z kryteriami czasopisma?