Proces recenzji

Zgłoszony do publikacji tekst podlega wstępnej ocenie przez kolegium redakcyjne, w skład którego wchodzą: redaktor naczelny, zastępcy redaktora naczelnego, sekretarz redakcji. Pod nieobecność redaktora naczelnego, konieczna jest obecność zastępców. Kolegium redakcyjne ocenia, czy dany tekst mieści się w profilu naukowym czasopisma oraz czy spełnia podstawowe wymogi stawiane pracom naukowym. Wstępne zakwalifikowanie tekstu odbywa się w drodze głosowania, w przypadkach spornych decyzję podejmuje redaktor naczelny.

Do oceny każdego tekstu powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki (od numeru 8. każdy tekst będzie oceniało co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zgodnie z zasadami „double peer review” ); recenzenci nie znają nazwisk autorów publikacji, autorzy nie znają nazwisk recenzentów.

Recenzent przygotowując recenzję wypełnia specjalny formularz recenzji.

Z tekstów wysyłanych do recenzentów usuwane są wszelkie dane umożliwiające identyfikację autora, a w szczególności imię i nazwisko autora artykułu oraz jego afiliacja. Powyższe dane powinny być podane jedynie w mailu lub liście wysyłanym do redakcji wraz z tytułem tekstu.

Redakcja publikuje zbiorczą listę recenzentów, z którymi współpracuje w wersji papierowej pisma oraz na stronie internetowej.

Zgłoszony do publikacji tekst zostaje przyjęty do druku po zakwalifikowaniu przez kolegium redakcyjne do recenzji, uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów oraz wprowadzeniu wskazanych w recenzji poprawek, zmian lub uzupełnień. W przypadku jednej recenzji pozytywnej, a drugiej negatywnej ostateczną decyzję o publikacji lub odrzuceniu tekstu podejmuje kolegium redakcyjne.