PROCES RECENZJI

Zgłoszony do publikacji tekst podlega wstępnej ocenie dokonywanej przez redaktorów czasopisma, którzy stwierdzają czy dany tekst mieści się w profilu naukowym czasopisma, czy spełnia podstawowe wymogi stawiane pracom naukowym, a także wymagania stawiane autorom MKKS. W przypadkach spornych decyzję podejmuje redaktor naczelna.

Do oceny każdego tekstu powołuje się niezależnych recenzentów zgodnie z zasadami double blind peer review - recenzenci nie znają nazwisk autorów publikacji, autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Teksty oceniane przez recenzentów są zanonimizowane, czyli nie posiadają danych umożliwiających identyfikację autora. 

Recenzent, przygotowując recenzję, wypełnia na platformie czasopism UWM e-formularz recenzji (pytania, na które odpowiada recenzent, wynotowano na końcu tej sekcji).

Redakcja raz w roku publikuje zbiorczą listę recenzentów.

Zgłoszony do publikacji tekst zostaje przyjęty do druku po wprowadzeniu przez autorów wszelkich poprawek, zmian lub uzupełnień wskazanych zarówno przez recenzentów, jak i redaktora prowadzącego.

Ostateczną decyzję o publikacji lub odrzuceniu tekstu podejmują redaktorzy.

 

Formularz recenzji zawiera następujące pytania:

Czy w artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy?
Czy autor prezentuje nowatorskie podejście do tematu?
Czy cel pracy jest jasno określony?
Czy podejście metodologiczne i metody są właściwe?
Czy pojęcia i terminologia są właściwie stosowane?
Czy materiał badawczy/egzemplifikacyjny jest precyzyjnie i dokładnie przedstawiony i opisany?
Czy wyniki są odpowiednio przedstawione i przeanalizowane?
Czy wnioski są poprawnie sformułowane i wynikają z postawionego problemu badawczego?
Czy bibliografia jest wystarczająca i właściwie wykorzystana?
Czy tytuł jest sformułowany jasno i odpowiada treści?
Czy tekst jest poprawny pod względem językowym i stylistycznym?
Czy zawartość ilustracyjna (rysunki, wykresy, tabele) jest właściwie dobrana i opisana?
Czy streszczenie jest poprawnie napisane (cel, metody, wyniki i wnioski)?
Czy cytaty, przypisy i bibliografia są zgodne z kryteriami czasopisma?