Demographic Determinants of Potential Labour Force Substitution in Poland and Europe

Jerzy Kowaleski

Unit of Demography and Social Gerontology, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz

Anna Majdzińska

Unit of Demography and Social Gerontology, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz


Abstract

This article presents the levels of the potential labour force in European countries resulting from the inflow of young cohorts into the age group 15+ and the outflow of people aged 65 years and older from the labour market. The purpose of the analysis is to assess the replacement of the present and future potential labour force in European countries, particularly in Poland. This study is at the level of voivodeships and poviats.


Keywords:

potential labour force, working-age subpopulation, changes in the population age structure, population aging process


Bank Danych Lokalnych. 2015. GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (access: 15.07.2016).

Dańska-Borsiak В., Laskowska I., Olejnik A. 2014. Prognozy liczby pracujących w przekroju województw i grup zawodów. Polityka Społeczna, Prognozowanie zatrudnienia, 1. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

International handbook of population aging, 2009. Ed. Uhlenberg P., Springer, NY.

Jóźwiak J. 2013. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce. In: Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Ed. M. Kiełkowska. Zeszyty Demograficzne, 1, Instytut Obywatelski, Warszawa.

Kaa D.J. van de. 2002. The idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries. Paper presented at the Sixth Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population and Social Security, Tokyo, Japan, 29 January, http://www.ipss.go.jp/webj-ad/WebJournal.files/popu-lation/2003-4/Kaa.pdf (access: 10.09.2016).

Kotowska I.E. 1999. Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania. In: Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Ed. I. Kotowska. Monografie i opracowania, 461, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Kryńska E., Kwiatkowski E. 2013. Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kurkiewicz J. 2008. Teoria drugiego przejścia demograficznego jako koncepcja wyjaśniająca przemiany zachowań demograficznych społeczeństwa rozwiniętego. In: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb. Eds. J. Kurkiewicz, B. Podolec. Prace z zakresu statystyki i demografii, 1, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.

Kwiatkowski E., Włodarczyk P. 2014. Podstawy teoretyczne analiz i prognoz rynku pracy. Polityka Społeczna, Prognozowanie zatrudnienia, 1, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Lesthaegher R.J. 2010. The unfolding story of the second demographic transition. Research report 10-969, January, Population Studies Center, University of Michigan, Institute for Social Research, http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf/rr10-696.pdf (access: 10.09.2016).

Podogrodzka M. 2015. Wpływ zmian struktury wieku ludności na zasoby pracy w Polsce. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1(35), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Prognoza ludności na lata 2014-2050. 2014. GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html (access: 15.07.2016).

Rocznik Demograficzny 2015. 2015. GUS, Warszawa.

Uhlenberg P. 2005. Demography of aging. In: Handbook of population. D.L. Poston, M. Micklin. Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York.
Download


Published
2017-05-31

Cited by

Kowaleski, J., & Majdzińska, A. (2017). Demographic Determinants of Potential Labour Force Substitution in Poland and Europe. Olsztyn Economic Journal, 12(2), 163–179. https://doi.org/10.31648/oej.2803

Jerzy Kowaleski 
Unit of Demography and Social Gerontology, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz
Anna Majdzińska 
Unit of Demography and Social Gerontology, Faculty of Economics and Sociology, University of LodzLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND