Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Artykuł nie był wcześniej publikowany
 • Autor spełnia wymagane przez pismo zasady etyki publikacji
 • Autor zgadza się na przekazanie praw autorskich na rzecz Wydawnictwa UWM


 1. W roczniku są drukowane artykuły związane z badaniami nad literaturą polską oraz obcą w różnorodnych kontekstach: historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, kulturowym, a także antropologicznym, włączające się w nurt współczesnej krytyki literackiej i teatralnej, uczestniczące w dyskusji na temat dawnej bądź współczesnej kultury literackiej, literatury regionu Warmii i Mazur, literatury popularnej, oraz artykuły recenzyjne, recenzje, sprawozdania i inne teksty, napisane w języku polskim lub w wybranym języku kongresowym: angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim.
 2. Redakcja przyjmuje tylko oryginalne artykuły, nigdzie wcześniej niepublikowane, zgodne z wytycznymi etycznymi i edytorskimi do końca każdego roku (tj. do 31 grudnia) poprzedzającego wydanie rocznika.
 3. Uprzejmie prosimy Autorów artykułów, recenzji, sprawozdań o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowywaniu tekstu:
  1. Autor rejestruje się na stronie platformy UWM, wpisując swoje dane: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pl/user/register
  2. załącza tekst zgodnie z kolejnymi wskazówkami, rozpoczynając od okienka „nowe zgłoszenie”,
  3. wprowadza metadane,
  4. zatwierdza artykuł.
 4. Tekst powinien spełniać następujące wymagania:
  1. tytuł sformułowany w sposób jasny i zrozumiały; wyrażenia metaforyczne można umieścić w części drugiej tytułu lub w podtytule,
  2. do tekstu (artykułu naukowego lub artykułu recenzyjnego) należy dołączyć tłumaczenie tytułu w języku angielskim oraz słowa kluczowe (3–5), a także streszczenie w j. polskim i j. angielskim:
   • słowa kluczowe powinny odnosić się do zagadnień podjętych w artykule i być rozpoznawalne w obiegu anglojęzycznym, tzn. nie mogą zawierać wyrażeń metaforycznych i zwrotów zrozumiałych tylko w polszczyźnie,
   • streszczenie (do ok. 250 znaków) powinno być sformułowane w sposób komunikatywny z użyciem słów kluczowych, jasno wyrażające sens artykułu, zastosowane metody badawcze i uzasadnienie postawionej tezy,
  3. wyrazy i zwroty obcego pochodzenia podaje się w pisowni oryginalnej,
  4. maksymalna objętość artykułu wynosi 10 stron,
  5. edytor tekstu: Word, czcionka: Times New Roman,
  6. wielkość czcionki 12, odstępy między wierszami 1,5, akapit 0,7,
  7. marginesy: górny i dolny 2,5 cm, lewy 3,5 cm, prawy 2,5,
  8. dywiz (-) stosuje się tylko w połączeniach typu biało-czarny, natomiast półpauzę jako myślnik i rozdzielnik numerów stron (–),
  9. w cudzysłowie „…” podaje się tytuły czasopism oraz cytaty, jeżeli nie są wyróżnione inną wielkością czcionki; cudzysłowów ostrokątnych o postaci »… « używa się do zaznaczenia cudzysłowu wewnętrznego (cudzysłowu w tekście cytowanym),
  10. cytaty dłuższe niż 3 linijki daje się jako osobny akapit, czcionką 10 pkt, z wcięciem od lewej, cytaty krótsze włącza się w tekst, oddzielając je od tekstu głównego cudzysłowem,
  11. fragmenty opuszczone oznacza się trzema kropkami w nawiasach kwadratowych […]; w takich nawiasach umieszcza się wszystkie odautorskie komentarze,
  12. kursywą wyodrębnia się:
   • tytuły artykułów, książek, ich części (rozdziałów),
   • definiowane lub omawiane pojęcia i wyrazy,
   • wyrazy i zwroty obcego pochodzenia w pisowni oryginalnej,
  13. jeżeli w tekście występują znaki i symbole specjalne, tabele lub rysunki, należy  również dołączyć wersję w formacie PDF; do wszystkich zdjęć, rysunków, schematów i wykresów należy podać źródła. Prosimy o niezamieszczanie materiałów ilustracyjnych, do których nie mają Państwo praw autorskich albo pewności, że zostały one udostępnione ze zgodą na publiczne ich wykorzystanie.
 5. W bibliografii stosuje się styl harwardzki:
  1. przypisy opisowe zamieszcza się na każdej stronie pod tekstem głównym; przy ich sporządzaniu stosuje się czcionkę 10, wstawianej automatycznie za pomocą „wstaw przypis” bez dodatkowej spacji, z numeracją ciągłą w obrębie całego artykułu,
  2. przypisy bibliograficzne (tzw. wewnętrzne) powinny zawierać nazwisko autora / tytuł pracy pod redakcją oraz rok wydania pracy, a po dwukropku stronę/strony/online, np.(Głowiński 1988: 11; 1990: 127), (Uniwersalny słownik… 2003, t. 3: 88), (Granops online), (Hoesick 1925, online),
  3. na końcu artykułu zamieszcza się bibliografię:
   • dla prac zwartych: nazwisko i imię oraz rok wydania w nawiasie, tytuł pracy, np. Śliwiński Piotr (2012), Horror poeticus, Wrocław.
   • dla prac pod redakcją: tytuł pracy oraz rok wydania w nawiasie, skrót „red.”, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce wydania, np. Uniwersalny słownik języka polskiego (2003), red. S. Dubisz, t. 1–4, Warszawa.
   • dla artykułów w pracy zbiorowej: nazwisko i imię oraz rok wydania w nawiasie, tytuł artykułu, po w: tytuł pracy zbiorowej, inicjał imienia i nazwisko redaktora/redaktorów, miejsce wydania, po dwukropku strony, np. Wolański Filip (2012), Rola kobiety w społeczeństwie Rzeczypospolitej epoki saskiej w świetle bernardyńskich kazań pogrzebowych, w: Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojak,  S. Konarska-Zimnicka, Warszawa: 279–285.
   • dla artykułów w czasopismach: nazwisko i imię oraz rok wydania w nawiasie, tytuł artykułu, nazwa czasopisma w cudzysłowie, numer/zeszyt, po dwukropku strony, np. Wyrobisz Andrzej (1992), Staropolskie wzorce rodziny i kobiety, „Przegląd Historyczny”, z. 3: 405–421.
   • dla publikacji internetowych: po adresie elektronicznym w nawiasie kwadratowym należy podać datę dostępu wg wzoru [dostęp: 28.11.2018], np. Granops Katarzyna, Wanda Karczewska, w: Wielkopolski Słownik Pisarek, https://pisarki.fandom.com/wiki/Wanda_Karczewska [dostęp: 11.12.2018]. Hoesick Ferdynand (1925), Warszawa w pierwszym roku wojny, „Kurier Warszawski”, nr 193, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=207243&dirds=1&tab=3 [dostęp: 6.01.2019].
  4. kolejność pozycji bibliograficznych powinna być alfabetyczna, według nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych; jeżeli jest kilka prac tego samego autora wymienia się najpierw prace starsze potem nowsze.
 6. Obieg wszystkich dokumentów (artykułów, recenzji, komunikatów, oświadczeń) związanych z publikacją w „Pracach Literaturoznawczych” odbywa się drogą elektroniczną.
 7. Oświadczenie o prawach autorskich należy wypełnić i w formie skanu odesłać na adres poczty elektronicznej prace.literatura@wp.pl.

Oświadczenie autora

Wytyczne dla autora