O czasopiśmie

Czasopismo "Prace Literaturoznawcze" powstało w 2013 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nawiązuje do podobnych działań prowadzonych na olsztyńskiej polonistyce w kolejnych dekadach ubiegłego wieku. W latach 70. literaturoznawcy mieli możliwość publikacji swoich osiągnięć naukowych na łamach „Prac Naukowo-Badawczych Zakładu Filologii Polskiej WSP w Olsztynie”. W latach 90. prof. Andrzej Staniszewski zainicjował wydawanie periodyku „Zeszyty Naukowe WSP. Prace Filologiczne”. Prezentowały one dokonania badawcze literaturoznawców i językoznawców naszej polonistyki. Od 1997 roku językoznawcy mają własne forum wymiany doświadczeń, czasopismo „Prace Językoznawcze”, ukazujące się do dzisiaj. "Prace Literaturoznawcze" to młody periodyk - w 2013 roku ukazał się jego pierwszy numer - który już w 2015 roku znalazł się na liście ministerialnej z punktacją 5.

Cel i zakres tematyczny

"Prace Literaturoznawcze" to naukowy rocznik informujący na bieżąco o badaniach nad literaturą polską lub obcą w różnorodnych kontekstach: historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, kulturowym oraz antropologicznym. Włącza się w nurt współczesnej krytyki literackiej i teatralnej, uczestniczy w dyskusji na temat dawnej a także współczesnej kultury literackiej, literatury regionu Warmii i Mazur, literatury popularnej, wykorzystując współczesne metodologie literaturoznawcze.
Zamieszczone w piśmie artykuły stają się inspirującym głosem we współczesnym dyskursie literaturoznawczym. Wśród działów tematycznych pojawiają się stale: "O wartościach uniwersalnych", "W poszukiwaniu formy i modelu interpretacji", "Tematy i formy kobiecego pisania", "Gatunki" i "Tematy regionalne". Tom naukowych wypowiedzi zamyka zawsze zbiór recenzji ciekawych opracowań krytycznoliterackich autorstwa kręgu olsztyńskich badaczy, a także sprawozdania z ważnych dla środowiska naukowego spotkań i konferencji.

Termin nadsyłania artykułów

Nabór tekstów do czasopisma odbywa się przez cały rok. Ostateczny termin nadsyłania artykułów do kolejnego rocznika to koniec roku, który poprzedza wydanie numeru za rok następny - czyli 31 grudnia.