Komercjalizacja pośrednia w obszarze psychologii na przykładzie projektu DESMoPsI

Agata Kozłowska

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny


Abstrakt

Cel

Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia komercjalizacji oraz specyfiki procesów komercjalizacyjnych w obszarze nauk społecznych. Zgodnie z koncepcją tzw. trójkąta wiedzy, która jest podstawą formułowania współczesnych polityk naukowych, uczelnia powinna integrować trzy obszary działalności: badania, edukację oraz innowacje. Jedną z aktywności, która służy temu celowi jest komercjalizowanie efektów prowadzonych prac badawczych. Komercjalizacja może przebiegać w sposób bezpośredni, kiedy uczelnia samodzielnie lub za pośrednictwem spółki celowej zajmuje się wdrażaniem wyników badań. Proces ten może również przybrać formę pośrednią, gdy implementowaniem efektów prac badawczych zajmuje się specjalnie powołany do tego celu podmiot (tzw. spółka odpryskowa, ang. spin-off), który prowadzi swoją działalność opierając się na zasadach rynkowych.

Tezy

1) Efekty badań z zakresu nauk społecznych są niesłusznie uznawane za nieposiadające potencjału komercjalizacyjnego.

2) Badacze angażujący się w działalność związaną z komercjalizacją pośrednią stoją przed licznymi wyzwaniami kompetencyjnymi oraz organizacyjnymi.

Konkluzje

Na przykładzie realizacji projektu dotyczącego opracowania platformy do tworzenia, udostępniania oraz oceny psychologicznych interwencji online DESMoPsI (nazwa rynkowa: Beviado), który był realizowany w latach 2015–2018 na Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, wskazano szereg wyzwań przed jakimi stają badacze decydujący się na pośrednią formę komercjalizacji efektów swojej pracy badawczej. Szczególnej uwagi ze strony przedstawicieli środowiska akademickiego wymaga między innymi: uwzględnianie uwarunkowań rynkowych prowadzonej aktywności, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, a także podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu prawa i finansów.


Słowa kluczowe:

komercjalizacja, spin-off, nauki społeczne, psychologia, badania i rozwój (B R)

Andersson, G. (2018). Internet interventions: Past, present and future. Internet Interventions, 12, 181–188.   Google Scholar

Benneworth, P., Jongbloed, B. W. (2010). Who matters to universities? A stakeholder perspective on humanities, arts and social sciences valorisation. Higher education, 59(5), 567–588. DOI: 10.1007/s10734-009-926-2.   Google Scholar

Bukowski, A., Strycharz, J. (2013). Innowacja i komercjalizacja a nauki społeczne. W: S. Rudnicki (red.), Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.   Google Scholar

Cieślak, R., Kozłowska, A., Michalak, N., Koch, A., Rogala, A. (2018). Psychologiczne interwencje internetowe – pojęcia, zastosowania i wyzwania. Nauka, 3, 7–26.   Google Scholar

Etzkowitz H. (2010). The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. New York: Routledge.   Google Scholar

Gałat, W. (2018). Społeczna odpowiedzialność uczelni w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 123, 143–153.   Google Scholar

Gascoigne, T., Metcalfe, J.,. Council for the Humanities, Arts and Social Sciences (Australia) & Australia. Department of Education, Science and Training. (2005). Commercialisation of research activities in the humanities, arts and social sciences in   Google Scholar

Australia. Acton, ACT: CHASS. Pobrane z: http://www.chass.org.au.   Google Scholar

Grimpe, C., Hussinger, K. (2013). Formal and Informal Knowledge and Technology Transfer from Academia to Industry: Complementarity Effects and Innovation Performance. Industry & Innovation, 20(8), 683–700. DOI: 10.1080/13662716.2013.856620.   Google Scholar

Hollis, C., Falconer, C. J., Martin, J. L., Whittington C., Stockton S., Glazebrook C., Davies E.B. (2017). Annual research review: Digital health interventions for children and young people with mental health problems – a systematic and meta-review. Journal   Google Scholar

of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 58, 474–503.   Google Scholar

Johnson, D., R. (2017). A Fractured Profession : Commercialism and Conflict in Academic Science. Johns Hopkins University Press.   Google Scholar

Levi, M. (2019). Margaret Levi discusses the development of social science in the age of computation [Video]. SAGE Research Methods Video: Data Science, Big Data Analytics, and Digital Methods. DOI: 10.4135/9781526499738.   Google Scholar

Merton, R., K. (1973). The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. University of Chicago Press.   Google Scholar

MNiSW (2015). Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015–2013 Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Google Scholar

OECD (2018), Podręcznik Frascati 2015: Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej. OECD Publishing, Paris/GUS, Warsaw. DOI: 10.1787/9788388718977-pl.   Google Scholar

Olmos-Peñuela, J., Molas-Gallart, J., Castro-Martínez, E. (2014). Informal collaborations between social sciences and humanities researchers and non-academic partners. Science & Public Policy (SPP), 41(4), 493–506. DOI: 10.1093/scipol/sct075.   Google Scholar

Olmos-Peñuela, J., Castro-Martínez, E. D. E. P. (2014). Knowledge transfer activities in social sciences and humanities: Explaining the interactions of research groups with non-academic agents. Research Policy, 43(4), 696–706. DOI: 10.1016/j.respol.2013.12.004.   Google Scholar

Otręba-Szklarczyk, A., Szklarczyk, D. (2011). Między światami: współpraca nauk społecznych z gospodarką w Polsce W: S. Rudnicki (red.) Nowe Perspektywy. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.   Google Scholar

Pattnaik, P. N., Pandey, S. C. (2014). University Spinoffs: What, Why, and How? Technology Innovation Management Review, 4(12): 44–50.   Google Scholar

Radło, M., J., Baranowski, M., Napiórkowski, T., M., Chojecki, J. (2020). Komercjalizacja, wdrożenia i transfer technologii: definicje i pomiar, dobre praktyki wybranych krajów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.   Google Scholar

Rogala, A., Smoktunowicz, E., Żukowska, K., Kowalska, M., Cieślak, R. (2016). The helpers’ stress: Effectiveness of a web-based intervention for professionals working with trauma survivors in reducing job burnout and improving work engagement. Medycyna Pracy, 67(2), 223–237. DOI: 10.13075/mp.5893.00220.   Google Scholar

Rudnicki, S. (2013). Trzy mity na temat komercjalizacji wiedzy z nauk społecznych. W: S. Rudnicki (red.), Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera.   Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-22

Cited By /
Share

Kozłowska, A. (2021). Komercjalizacja pośrednia w obszarze psychologii na przykładzie projektu DESMoPsI. Przegląd Psychologiczny, 64(1), 61–70. https://doi.org/10.31648/pp.7321

Agata Kozłowska 
SWPS Uniwersytet HumanistycznospołecznyLicencja

Prawa autorskie (c) 2021 Przegląd Psychologiczny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.