PROCES RECENZJI

Zasady recenzowania

 1. Każdy artykuł przesłany do kwartalnika Przegląd Psychologiczny za pośrednictwem internetowej platformy czasopisma: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/about/submissions podlega pierwotnie ocenie  Redakcji. Jeśli praca nie spełnia warunków wstępnej kwalifikacji, zostaje odrzucona, a Autor zgłaszający otrzymuje stosowną informację. Jeśli praca spełnia kryteria wstępnej kwalifikacji, zostaje poddana procedurze recenzowania.
 2. Do procedury recenzowania Redakcja powołuje dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki naukowej autora pracy, będących ekspertami (znawcami) danej problematyki.
 3. Recenzja odbywa się na platformie internetowej czasopisma. Ma formę formularza recenzenckiego i kończy się wnioskiem Recenzenta o: opublikowanie pracy w obecnej formie, opublikowanie po uwzględnieniu niewielkich poprawek, po znacznym przeredagowaniu lub odrzucenie pracy. Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji.
 4. W przypadku dwóch negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona. Jeśli jedna recenzja jest negatywna, Redakcja decyduje czy pracę odrzucić czy skierować do kolejnego niezależnego Recenzenta lub Członka Komitetu Naukowego w celu wydania dodatkowej opinii rozstrzygającej o przyjęciu lub odrzuceniu pracy.
 5. Zrecenzowana praca wraz z recenzjami i uwagami sformułowanymi przez Redakcję jest kierowana do autora. Autor powinien pisemnie ustosunkować się do uwag Recenzentów i Redakcji określając czy całkowicie się zgadza z uwagami czy też przyjmuje je tylko w pewnym zakresie, jednocześnie uzasadniając swoją decyzję odnośnie do każdej uwagi odrębnie. Autor zwraca drogą elektroniczną do Redakcji dwa dokumenty: poprawioną pracę (z zaznaczonymi kolorem niebieskim zmianami) i dokument z odpowiedziami na uwagi Recenzentów i Redakcji.
 6. Redakcja zapoznaje się z odpowiedzią autora na zgłoszone uwagi oraz z poprawionym tekstem pracy, i podejmuje decyzję o przyjęciu pracy do druku, dalszej jej poprawie lub nie zatwierdzeniu do druku. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Redakcja może zasięgnąć dodatkowej opinii u kompetentnego w danym obszarze Członka Komitetu Naukowego.
 7. W procedurze recenzowania stosowana jest zasada anonimowości („double-blind review proces”), co oznacza, że recenzent oraz autor pracy nie znają swoich tożsamości. Nazwiska recenzentów poszczególnych prac nie są ujawniane. Autor ma prawo zapoznać się jedynie z treścią recenzji.
 8. Redakcja czuwa, by nie doszło do konfliktu interesów między recenzentem a autorem recenzowanej pracy – by obu podmiotów nie łączyły relacje osobiste, stosunki podległości zawodowej ani bezpośrednia współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach poprzedzających napisanie recenzji.
 9. Prace nadesłane do Redakcji poddawane są opracowaniu językowemu i formalnej ocenie redakcyjnej. Poprawność metod statystycznych w pracach oryginalnych, w których są omawiane wyniki badań z użyciem tychże metod, weryfikuje w razie potrzeby współpracujący z Redakcją redaktor statystyczny.
 10. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z Redakcją „Przeglądu Psychologicznego”, którą zamieszcza na stronie internetowej
 11. Prace wraz z recenzją pozostają w dokumentacji redakcji.

Postanowienia końcowe:

 1. Po akceptacji pracy do druku autorzy przekazują wszelkie zbywalne prawa autorskie na rzecz Redakcji „Przeglądu Psychologicznego”. Wówczas złożone materiały stają się własnością Redakcji jako wydawcy i nie mogą się ukazywać w innej publikacji bez pisemnej zgody.
 2. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego - ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor nie ma prawa wydrukować artykułu opublikowanego w „Przeglądzie Psychologicznym” w części lub całości w innym czasopiśmie lub wykorzystać go do innych celów bez zgody Redakcji „Przeglądu Psychologicznego”.
 3. Autorzy, składając prace do Redakcji w celu opublikowania, w pełni odpowiadają za autentyczność i oryginalność swego dzieła, zgodnie z aktualnym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.