Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisany jest w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany czcionką Times New Roman (12 punktów), wyrównanie tekstu do lewego marginesu (a nie do obu); rozmiar interlinii: 2; zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); tabele i rysunki zostały zamieszczone w odpowiedniej kolejności na końcu pracy.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autorów.
  • W przygotowaniu tekstu autor nie korzystał z narzędzi sztucznej inteligencji (AI) lub korzystał w zakresie akceptowanym przez Redakcję. NOTA: Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Redakcję: (1) dozwolone jest korzystanie z narzędzi AI w celu tłumaczenia tekstu i jego weryfikacji oraz strukturalizacji i zwiększenia klarowności testu, (2) nie jest dozwolone wykorzystywania narzędzi AI do zadań kluczowych z punktu widzenia procesu wnioskowania naukowego, czyli tworzenia syntetycznego przeglądu literatury, formułowania hipotez i formułowania wniosków (szczególnie tam, gdzie dotyczą rekomendacji diagnostycznych i terapeutycznych). AI nie może być wskazywana jako współautor tekstu. Autorzy korzystający z narzędzi AI proszeni są o zamieszczenie przed bibliografią następującego oświadczenia: W procesie przygotowania tekstu artykułu wykorzystano [nazwa narzędzia] w celu [tłumaczenia/poprawek stylistycznych/strukturalizacji tekstu]. Wszelkie zmiany dokonane przez narzędzia sztucznej inteligencji zostały starannie przejrzane przez Autorów, którzy biorą pełną odpowiedzialność za ostatecznie przesłaną wersję tekstu.


Od 2023 roku prace zgłaszane do Przeglądu Psychologicznego powinny być opracowanie zgodnie z standardem APA7.

Szczegółowe wytyczne dla Autorów zostały zamieszczone w pliku pdf. Jest on dostępny po kliknięciu na poniższe hiperłącze: 

Wytyczne dla Autorów

Oświadczenie dla autorów