Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany czcionką Times New Roman (12 punktów), wyrównanie tekstu do lewego marginesu (a nie do obu); rozmiar interlinii: 2; zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); tabele i rysunki zostały zamieszczone w odpowiedniej kolejności na końcu pracy.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autorów.


Od 2023 roku prace zgłaszane do Przeglądu Psychologicznego powinny być opracowanie zgodnie z standardem APA7.

Szczegółowe wytyczne dla Autorów zostały zamieszczone w pliku pdf. Jest on dostępny po kliknięciu na poniższe hiperłącze: 

Wytyczne dla Autorów