Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.


Od roku 2017 Przegląd Psychologiczny jest wydawany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.

Autor przesyła tekst w języku polskim lub angielskim. Po otrzymaniu recenzji, naniesieniu poprawek i przyjęciu wersji ostatecznej w jednym z języków, jest proszony o sporządzenie drugiej wersji językowej. Koszty przygotowania drugiej wersji językowej ponosi autor.

Publikowane prace mogą mieć charakter:

artykułów (objętość tekstu wraz tabelami, wykresami, streszczeniem i bibliografią nie powinna przekraczać 40.000 znaków ze spacjami)
raportów z badań (objętość tekstu wraz tabelami, wykresami, streszczeniem i bibliografią powinna mieścić się w przedziale między 20.000 a 22.000 znaków ze spacjami),
sprawozdań i recenzji (objętość tekstu nie powinna przekraczać 10.000 znaków ze spacjami).


Zasady przygotowywania tekstów:
1. Tekst należy nadesłać na adres e-mail redakcji: przegladpsychologiczny@uwm.edu.pl (platforma internetowa czasopisma jest w trakcie przygotowywania i powinna być uruchomiona we wrześniu 2021 roku), należy dołączyć do niego zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez każdego z autorów z osobna (RODO)

2. Autor, w przypadku przyjęcia pracy do druku, przesyła do Redakcji oświadczenie o autorstwie dostępne do pobrania (Oświadczenie).

3. Elektroniczna postać tekstu jest przygotowana w edytorze Microsoft Word.

4. Teksty powinny spełniać standardy edytorskie American Psychological Association edycja 6 (https://www.liberilibri.pl/harasimczuk). Tytuły poszczególnych części/podczęści powinny być wyraźnie wyodrębnione, nie numerowane. Tytuły należy pisać wielkimi literami, powinny być one wyśrodkowane, tytuły podczęści pisane kursywą.

5. Artykuł empiryczny powinien zawierać części: WPROWADZENIE, METODA, WYNIKI, DYSKUSJA, BIBLIOGRAFIA, TABELE i RYSUNKI.

6. Streszczenie o długości do 250 słów powinno zawierać sekcje: CEL, METODA, WYNIKI, KONKLUZJE. W przypadku artykułów teoretycznych i przeglądowych: CEL, TEZY, KONKLUZJE.

7. Słowa kluczowe powinny znaleźć się pod treścią streszczenia, a ich liczba powinna wynosić od 4 do 6.

8. Artykuł powinien być przesłany w 2 częściach, stanowiących oddzielne pliki:

Strona tytułowa zawierająca: tytuł, informacje o autorze/ach i ich pełne afiliacje, numery ORCID, wskazanie autora korespondencyjnego i jego danych kontaktowych, podziękowania lub inne ważne informacje związane z pracą, które nie powinny znaleźć się w anonimowej wersji manuskryptu.
Zanonimizowany (nie zawierający personalnych danych umożliwiających identyfikację autora/ów) artykuł zawierający TYTUŁ, ABSTRAKT, SŁOWA KLUCZOWE i TEKST WŁAŚCIWY (zawierający bibliografię, tabele i rysunki).

9. Cały tekst powinien być pisany przy użyciu podwójnej interlinii. Nie należy dzielić wyrazów ani nadużywać spacji – między dowolnymi dwoma wyrazami powinna być zawsze tylko jedna spacja. Do formatowania tekstu prosimy używać zaawansowanych funkcji, a nie tylko spacji (np. wcięcia akapitu prosimy dokonywać tabulatorem, wyśrodkowania tytułu – odpowiednią funkcją itp.).

10. Rysunki, wykresy i tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi, opatrzone krótkimi podpisami (do 20 słów; podpis tabeli nad tabelą, podpis rysunku pod rysunkiem) i zamieszczone na końcu tekstu. Jeżeli rysunek/tabela zawiera skróty lub akronimy, pod rysunkiem/tabelą należy zamieścić NOTĘ rozwijający treść skrótu czy akronimu. Rysunki i wykresy należy zamieścić na końcu manuskryptu w takiej jakości, aby były one czytelne dla odbiorcy, natomiast w tekście należy zaznaczyć miejsce, w którym mają one być włamane. Prosimy nie stosować ciemnych odcieni – w druku mogą okazać się nieczytelne. Nie przyjmujemy materiałów kolorowych. Po zaakceptowaniu tekstu do druku autorzy będą proszeni o przesłanie osobno plików graficznych wykorzystanych w manuskrypcie (dowolny format, razem z informacją o oprogramowaniu z jakiego korzystali do sporządzenia grafiki), aby możliwe było ich zamieszczenie w publikacji w jak najwyższej jakości. Autor/rzy, jeżeli korzystają z materiałów graficznych niebędących ich autorstwa, są zobowiązani dostarczyć formalną zgodę na przedruk/wykorzystanie ich we własnej pracy.

11. Statystyki należy podawać zawsze wraz ze stopniami swobody w nawiasie, natomiast symbole statystyk (z wyjątkiem tych, które oznaczone są literami greckimi) – kursywą, np.:
różnica ta okazała się istotna: χ2(1) = 30,28; p<0,001;
interakcja ta okazała się istotna: F(2, 96) = 4,28; p<0,05;
analizy ujawniły ich korelację: r(199) = 0,83; p<0,001;
różnica ta ujawniła się jedynie na granicy istotności statystycznej: t(29) = 1,49; p<0,10 (test jednostronny). Prosimy zwrócić uwagę, jak rozmieszczone są spacje i że przy p zawsze występuje znak mniejszości (albo równości, np. p = 0,023; jednak niepoprawna jest notacja z samymi zerami, np. p<0,000), oraz na to, że pisząc np. 0,01, w języku polskim posługujemy się przecinkami, zaś w języku angielskim – kropkami (0.01). Nie należy interpretować wyników, przy których p>0,05. W wyjątkowych przypadkach (zwłaszcza przy małej liczebności próby badanej), kiedy p>0,10, można mówić o zależnościach marginalnie istotnych czy występujących na poziomie trendu. Z wyjątkiem p wszystkie wartości statystyk (średnie, korelacje, testy) podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Cytowanie literatury w tekście polega na przywołaniu nazwiska autora (bez imienia i bez inicjałów imion) i roku, jak w przykładzie:
[...] problem ten omawiają Maruszewski i Ścigała (1995).
albo
[...] co podkreślały już klasyczne teorie myślenia (Bruner, Goodnow, Austin, 1956; Adams, 1934).

13. Bibliografię należy zamieścić na końcu artykułu w porządku alfabetycznym. Powinna ona zawierać wszystkie cytowane w tekście pozycje, i tylko te pozycje (prosimy sprawdzić jej kompletność).

Opis zamieszczonego w bibliografii artykułu z czasopisma, powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w kursywie), numer czasopisma i strony artykułu, jak w przykładach:

Jakubowska, U., Kaniasty, K. (2014). Psychospołeczne predyktory legalnej aktywności politycznej Polaków. Przegląd Psychologiczny, 57, 87–105.
Różycka-Tran, J., Boski, P., Wojciszke, B. (2015). Belief in a Zero-Sum Game as a social axiom: A 37-nation study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 46, 525–548.

Opis zamieszczonego w bibliografii rozdziału z pracy zbiorowej powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł rozdziału, nazwisko i inicjał imienia (imion) redaktora pracy zbiorowej, tytuł pracy zbiorowej (kursywą), strony rozdziału, miejsce wydania i nazwę wydawcy, jak w przykładach:

Strelau, J. (2009). Miejsce lęku i zbliżonych konstruktów w badaniach nad temperamentem. W: M. Fajkowska, B. Szymura (red.), Lęk: geneza – mechanizmy – funkcje (s. 211–230). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Sternberg, R. J. (2012). The Triarchic Theory of Successful Intelligence. W: D. P. Flanagan, P. L. Harrison (red.), Contemporary Intellectual Assessment: Theories, Tests, and Issues (s. 156–177). New York: Guilford Press.

Opis zamieszczonej w bibliografii książki powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł książki (kursywą), miejsce wydania i nazwę wydawcy, jak w przykładach:

Łubianka, B., Sękowski, A. E. (2016). Świat wartości uczniów zdolnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Kahneman, D. (2013). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Jeśli dany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, książką ani rozdziałem w książce, należy podać autora, datę publikacji (jeśli jest znana), tytuł, a następnie zamieścić informacje o stronie, skąd został pobrany tekst Pobrane z: adres strony internetowej.

Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej.

14. Prosimy zwrócić uwagę na kolejność i kompletność tych informacji, poprawność rozmieszczenia wszystkich spacji i znaków przestankowych (kropek, przecinków, dwukropków) oraz na wielkie i małe litery. Ignorowanie tych zaleceń albo wydłuży proces wydawniczy, albo uniemożliwi wydanie artykułu nawet, jeżeli został merytorycznie zaakceptowany.

15. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek o charakterze stylistycznym.

16. Prosimy o terminowy zwrot korekty autorskiej i potwierdzenie jej wykonania. Wszelkie zmiany w tekście oryginalnym dokonane przez autora po procesie recenzji muszą być zaznaczone kolorem żółtym. Autor ponosi koszty zawinionych przez siebie zmian, dokonanych w dziele po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 3%.

17. Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami Redaktorów polskich czasopism psychologicznych, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, czy w tekście przywołane zostały ważne dla analizowanych zagadnień artykuły polskie, publikowane zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych.