Prawa więźniów w najnowszych wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce

Ewa Dawidziuk, dr

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
https://orcid.org/0000-0003-1262-5617

Marcin Mazur

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich


Abstrakt

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają najnowsze orzeczenia ETPC, które zapadły wobec Polski a dotyczą bardzo aktualnych i ważnych z punktu widzenia praw człowieka zagadnień: kontroli osobistej, reżimu dla osadzonych niebezpiecznych, konieczności zapewnienia pełnej zabudowy kącikach sanitarnych oraz problematyki dysponowania środkami finansowymi przez więźniów, zwłaszcza tymi zgromadzonymi na tzw. żelaznej kasie, a więc wypłacanymi w momencie zwolnienia z jednostki penitencjarnej. Autorzy będący pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wskazują na tle przywołanych orzeczeń na działania podejmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestiach badanych przez Trybunał w Strasburgu.


Słowa kluczowe:

kontrole osobiste, więzień, reżim dla osadzonych niebezpiecznych, prawo do intymności, kąciki sanitarne, środki finansowe więźniów


M. A. Nowicki, Komentarz do art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, LEX, 2015,

M. Mazur, Warunki sanitarne w celi więziennej a prawo do prywatności, Glosa 2017, Nr 2;
Pobierz


Opublikowane
2019-04-11

Cited By /
Share

Dawidziuk, E., & Mazur, M. (2019). Prawa więźniów w najnowszych wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 37–58. https://doi.org/10.31648/prpc.3698

Ewa Dawidziuk, dr 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
https://orcid.org/0000-0003-1262-5617
Marcin Mazur 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich