Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej – przyczynek do rozważań w świetle standardu międzynarodowego

Krzysztof Kozłowski, dr

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-7439-7165


Abstrakt

This article aims at analyzing the right to diplomatic and consular protection in the context of the standard resulting from international law. It tries to give a definition of this institution, pointing to its public and subsidiary nature. It also points out that diplomatic and consular assistance is carried out in a situation of conflict between the interests of the individual and the country of origin, and that of the host country. The article also discusses the subject and subject matter of consular and diplomatic care.

                Moreover, the study comments on the specific features of this right from the point of view of the complexity and effectiveness of the protection of rights at the international level. In this context it was pointed out that the right to diplomatic and consular protection is not a classic right, but can be considered as an instrument for the operation of other rights or freedoms. The right to consular and diplomatic care is devoid of homogeneous regulation, but also depends on the legal standard of care offered by the home state and must be within the limits set by the host country. The scope of its application may be related to any legal event that may occur when the entity is in a situation of contact with the legal system of the receiving state.

                The discussions under consideration highlighted the subsidiarity of the right to diplomatic and consular assistance for the exercise by the individual of his or her rights and freedoms. However, There is no complete protection standard in this respect, which is conducive to the lack of exhaustive regulation at the convention level, which, in extreme cases, can jeopardize the exercise by the individual of his or her subjective rights, that is to ensure its adequate protection standard in the territory of the host country.


Słowa kluczowe:

prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej, obywatelstwo, obywatelstwo Unii Europejskiej, Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych

Bach-Golecka D., Civis europeus sum: uwagi na temat europejskiej opieki konsularnej, [w:] Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), red. P. Czubik, W. Burek, Kraków 2014;

Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2003;

Boć J., [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998;

Cieleń A., Prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej, Warszawa 2008;

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 1999;

Czubik P., Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, nr 4;

Garlicki L., Zubik M., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik Warszawa 2016, T. II;

Kowalik-Bańczyk K., Komentarz do art. 23 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2012, T. I;

Kozłowski K. S. , European citizenship. Does it grant a new quality in the European Union law system? Background, functions and thoughts, [w:] International Scientific Conference on Law and Law studies – Pravni Rozpravy Law Changeovers 2013 Reviewed Proceedings, Hradec Karlove 2013;

Kremer A., Opieka dyplomatyczna i konsularna nad turystą – wybrane aspekty, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula, J. Raciborski, Sucha Beskidzka – Kraków 2008;

Łazowski A., Obywatelstwo Unii Europejskiej – uwagi teoretyczne i praktyczne w dziesięć lat po wejściu w życie Traktatu z Maastricht, [w:] Szkice z prawa Unii Europejskiej, red. E. Piontek, A. Zawidzka, Kraków 2003;

Mattila H. S., Protection of Migrants Human Rights: Principles and Practice, “International Migration” 2001, Vol. 38, No. 6, Special Issue 2;

Muszyński M., Opieka dyplomatyczna i konsularna w prawie wspólnotowym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002, nr 3;

Popiuk-Rysińska I., Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania, [w:] Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, red. E. Haliżaka et al.;

Sandorski J., Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka, Poznań 2006;

Sandorski J., Opieka dyplomatyczna jako narzędzie prawa człowieka, [w:] Ochrona praw człowieka w świecie, red. L. Wisniewski, Bydgoszcz – Poznań 2000;

Sawicki S., Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003;

Skomerska-Muchowska I., Wyrozumska A., Obywatel Unii, Warszawa 2010;

Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2010;

Tomuschat Ch., Human Rights. Between Realism and Idealism, Oxford 2014;

Trauner F., Wolff S., The Negotiation and Contestation of EU Migration Policy Instruments: A Research Framework, “European Journal of Migration and Law” 2014, Vol. 16, No. 1;

Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności. Wybrane problemy, Zakamycze 2003;

Vermeer-Kunzli A., As If: The Legal Fiction in Diplomatic Protection, “The European Journal of International Law” 2007, Vol. 18, No. 1;

Vermeer-Kunzli A., Diallo: Between Diplomatic Protection and Human Rights, “Journal of International Dispute Settlement” 2013, Vol. 4, No. 3;

Wyrozumska A., Jednostka w Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2002;

Zdanowicz M., Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 2001;
Pobierz


Opublikowane
2019-04-18

Cited By /
Share

Kozłowski, K. (2019). Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej – przyczynek do rozważań w świetle standardu międzynarodowego. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 143–162. https://doi.org/10.31648/prpc.3763

Krzysztof Kozłowski, dr 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-7439-7165