„Wartości” czy bezpieczeństwo? Polityka sąsiedzka UE (na przykładzie relacji z Ukrainą)

Katarzyna Cichos

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Abstrakt

At the historical foundation of today’s EU, economic growth had subordinate role to the primary goal which was the desire for peace in Europe. Since the 90’s, the original goal of peace-keeping has been replaced by other objectives, such as promotion of democracy and other values of the EU. This policy has been implanted into EU’s relations with Ukraine. The article examines the relation between the EU and Ukraine and raises a question if the Neighborhood Policy of the EU can be called successful and tries to find a way out of the crisis within the EU – Ukraine – Russia relations.


Słowa kluczowe:

EU Neighborhood Policy     Ukrainian conflict     security


Adamczyk, A. (2010), The Role of Poland in the Creation Process of the Eastern Partnership. W: Yearbook of Polish European Studies. 13, 195–204.

Cichos, K. (2016), Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju. Zagadnienia prawne. Katowice.

Czachor, R. (2015), Główne tendencje w procesach kształtowanie się procesów politycznych państw postradzieckich. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. VI/2, 85–98.

Euronest Resolution (2015), Euronest Resolution on the Russian military aggression against Ukraine and the urgent need for a peaceful resolution to the conflict, NEST/RF/1055166/EN, AP 101.834v01- 04, 17.03.2015.

Fiszer, J.M. (2012), Europejska polityka sąsiedzka. Geneza, doświadczenia, perspektywy. Warszawa.

Kublik, A. (2013), Szczyt niespełnionych nadziei. Czemu Ukraina woli Rosję od UE? W: Gazeta Wyborcza z 25.11.

Kuruzowska, X./Pawlak, P. (2011), The UE’s Partnership – More for More, or More of the Same? W: Yearbook of Polish European Studies. 14.

Mearsheimer, J. J. (2014), Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault, The Liberal Delusions That Provoked Putin. W: Foreign Affairs. 9–10.

Milczarek, D. (2006), Eastern Dimension of European Union’s Foreign Policy. W: Yearbook of Polish European Studies. 10, 9–26.

Niedźwiedzki, S. (2015), Zagrożenia procesu integracji europejskiej w ujęciu politycznym, społecznym i tożsamościowym. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. VI/2, 113–128.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2012), Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Rola Unii Europejskiej w budowaniu pokoju w stosunkach zewnętrznych: sprawdzone rozwiązania i perspektywy, 2012/C 68/04, 19.01.2012.

Petrov, R. (2013), Conditionality and Approximation of Law provisions in the EU–Ukraine Association Agreement. Law of Ukraine. 2, 216–222.

Potocki, M. (2013), Podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE kosztowałoby Ukrainę 156,3 mld euro. W: Forsal.pl z 28.11.

Rezolucja PE (2010), Rezolucja PE w sprawie Ukrainy, P7 TA(2010)0444, 25.11.2010.

Rezolucja PE (2011a), Rezolucja PE w sprawie Ukrainy: sprawy Julii Tymoszenko i innych członków poprzedniego rządu, P7 TA(2011)0272, 9.06.2011.

Rezolucja PE (2011b), Rezolucja PE zawierające zalecenia PE dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, 2011/2132(INI), 1.12.2011.

Rezolucja PE (2013), Rezolucja PE w sprawie wyniku szczytu w Wilnie i przyszłości Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza w odniesieniu do Ukrainy, P7 TA(2013)0595, 12.12.2013.

Rozporządzenie PE i Rady (2006), Rozporządzenie PE i Rady nr 1638/2006 określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, 24.10.2006.

Rozporządzenie PE i Rady (2014), Rozporządzenie PE i Rady nr 232/2014 ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa, 11.03.2014

Rusztowski, J./Górnicz, E. (1998), Leksykon integracji europejskiej. Warszawa.

Schuman, R. (1950), Deklaracja z 9 maja 1950 r. W: <http://europa.eu/about-eu/basic-information/ symbols/europe-day/index_pl.htm>; art. 3, Traktat o Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana, Dz.Urz. 30.03.2010 C83.

Schuman, R. (1963), Pur l’Europe. Paris.

Sozański, J. (2007), Porozumienia Międzynarodowe Wspólnot i Unii Europejskiej; w świetle norm maquis commununitaire oraz Konstytucji dla Europy z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości – studium prawno-traktatowe. Toruń.

Staszczyk, S. (2013), Stanowisko parlamentu europejskiego wobec procesu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unią Europejską. W: Polityka i Społeczeństwo. 3, 100–119.

Szczepanik, M. (2011), Partnerstwo Wschodnie: porażka Euronestu. W: Gazeta Wyborcza z 17.09.

Van der Loo, G. (2013), The EU–Ukraine Free Trade Agreement: Deep and Comprehensive? Law of Ukraine. 3.

Whitman, R. G./Wolff, S. (2012), The European Neighborhood Policy in Perspective: Context, Implementation and Impact. Hampshire.

Wspólna strategia RE (1999), Wspólna strategia RE w sprawie Ukrainy, 1999/877/WPZiB, 24.10.2006.

Wspólny Dokument Konsultacyjny KE i WPdsZiPB (2015), Wspólny Dokument Konsultacyjny KE i WPdsZiPB: W stronę nowej europejskiej polityki sąsiedztwa, JOIN/2015/0006, 4.03.2015

Wspólny Komunikat KE i WPdsZiPB (2011), Wspólny Komunikat KE i WPdsZiPB: Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie, COM(2011) 303, 25.05.2011.
Pobierz


Opublikowane
01.06.2018

Cited By /
Share

Cichos, K. (2018). „Wartości” czy bezpieczeństwo? Polityka sąsiedzka UE (na przykładzie relacji z Ukrainą). Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(1), 119–128. https://doi.org/10.31648/pw.3369

Katarzyna Cichos 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie