Polityka państw bałtyckich wobec Rzeczypospolitej Polskiej i III Rzeszy na przełomie marca i kwietnia 1939 roku w ocenie wileńskiej ekspozytury oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego

Tomasz Gajownik

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Polish military intelligence had prepared a lot of analysis about political and military situations in the countries around the Republic of Poland. It was a kind of belaying towards potential Polish-German conflict. The issues of the Baltic States were interested a military intelligence’s field station in Vilnius. A few months before the Second World War has begun, Vilnius’s station prepared some analysis of domestic and foreign policy of Lithuania, Latvia and Estonia. One of them had discussed most important consequences of occupation of Klaipeda by German’s Wehrmacht. Additionally, in these documents, one can be read about multilateral policy of the Baltic Entente.


Słowa kluczowe:

The Republic of Poland     Third Reich     military intelligence     the Baltic States     1939


Gajownik, T. (2010), Tajny front niewypowiedzianej wojny. Działalność polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 1921–1939. Warszawa.

Gajownik, T. (2011), Meldunki prasowe Ekspozytury Oddziału II Sztabu Głównego nr 1 w Wilnie – źródłem informacji o państwie litewskim w latach trzydziestych XX wieku. W: Kołakowski, P. /Pepłoński, A. (red.), Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej. Kraków, 261–278.

Łossowski, P. (2007), Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy w latach 1918–1939–1945. Warszawa.

Paduszek, K. (2016), Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja. Łomianki.

Smoliński, A. (2012), Próba oceny wartości poznawczej akt pozostałych po Oddziale II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w kontekście możliwości opisu sytuacji wojskowej, ekonomicznej i społecznej ZSRS w latach 1921–1939. W: Archiwa – Kancelarie – Zbiory. 3/5, 55–94.
Pobierz


Opublikowane
01.06.2018

Cited By /
Share

Gajownik, T. (2018). Polityka państw bałtyckich wobec Rzeczypospolitej Polskiej i III Rzeszy na przełomie marca i kwietnia 1939 roku w ocenie wileńskiej ekspozytury oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(1), 359–367. https://doi.org/10.31648/pw.3450

Tomasz Gajownik 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie