Arguments to the norm in the discourses of V. V. Putin and D. A. Medvedev

Аргументы к норме в дискурсах В. В. Путина и Д. А. Медведева

Dudek-Waligóra Dudek-Waligóra

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-7951-8870


Abstrakt

The article presents arguments to the norm in the discourse of V. V. Putin and D. A. Medvedev. Such arguments appeal to the norm, custom, rule as the criterion of the correctness of judgments. The material for research is served by the official speeches made by Russian political leaders, and which cover the period from 2014 to 2016. The author gives the examples of examined arguments and analyzes norms, standards to which Russian politicians are referring. The article also stresses the functions of arguments to the norm in the political texts of V. V. Putin and D. A. Medvedev. The paper shows that both Russian leaders appeal to international law, Russian legislation, public practice and economic rules as to the norms justifying the thesis. Therefore Putin and Medvedev build the image of politicians who pay attention to principles of public life. The main purpose of these arguments is to function as unarguable facts and persuade voters to accept decisions discussed.


Słowa kluczowe:

political linguistics     political rhetoric     political discourse     discourse of the authorities in Russia     argumentation, arguments to the norm


Budzyńska-Daca, A. (2008), Sztuka argumentacji. B: Barłowska, M./Budzyńska-Daca, A./Wilczek, P. (red.), Retoryka. Warszawa, 57–76.

Burkova, O. S. (2015), Rechevoy portret V. Putina (na primere «Valdayskogo» vystupleniya). V: Shapochkin, D. V. (red.), Politicheskiy diskurs v paradigme nauchnykh issledovaniy: sbornik statey II mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Tyumen’, 62–68. [Буркова, О. С. (2015), Речевой портрет В. Путина (на примере «Валдайского» выступления). B: Шапочкин, Д. В. (ред.), Политический дискурс в парадигме научных исследований: сборник статей II международной научной конференции. Тюмень, 62–68.]

Chernyavskaya, V. Ye./Molodychenko, Ye. N. (2017), Rechevoye vozdeystviye v politicheskom, reklamnom i internet-diskurse. Moskva. [Чернявская, В. Е./Молодыченко, Е. Н. (2017), Речевое воздействие в политическом, рекламном и интернет-дискурсе. Москва.]

Dement’yeva, M. K. (2009), Yazykovyye sredstva vyrazheniya otsenki v sovremennom rossiyskom ofitsial’nom politicheskom diskurse. V: Politicheskaya lingvistika. 4/30, 82–92. [Дементьева, М. К. (2009), Языковые средства выражения оценки в современном российском официальном политическом дискурсе. B: Политическая лингвистика. 4/30, 82–92.]

Demina, L. A. (2014), Teoriya i praktyka argumentatsii. Uchebnoye posobiye. Moskva. [Демина, Л. А. (2014), Теория и практика аргументации. Учебное пособие. Москва.]

Dudek-Waligóra, G. (2017), Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej. Na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny. Kraków.

Gofman, V. A. (2014), Slovo oratora. Ritorika i politika. Moskva. [Гофман, В. А. (2014), Слово оратора. Риторика и политика. Москва.]

Gokhun, V. (2016), Realizatsiya ritoricheskoy argumentativnoy strategii v prezidentskom diskurse V. V. Putina i D. A. Medvedeva v sopostavitel’nom aspekte. V: Vestnik TGPU. 7/172, 27–34. [Гохун, В. (2016), Реализация риторической аргументативной стратегии в президентском дискурсе В. В. Путина и Д. А. Медведева в сопоставительном аспекте. B: Вестник ТГПУ. 7/172, 27–34.]

Gorbachev, M. V. (2014), Tsivilizatsionnyy diskurs D. A. Medvedeva: vybor geopoliticheskikh prioritetov. V: Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsialno-ekonomicheskogo universiteta. 3, 118–121. [Горбачев, М. В. (2014), Цивилизационный дискурс Д. А. Медведева: выбор геополитических приоритетов. B: Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 3, 118–121.]

Kiklewicz, A. (2015), Политическая пропаганда в современных российских СМИ: эпистемологический аспект. B: Przegląd Wschodnioeuropejski. 2, 179–199.

Krasovskaya, O. V. (2016), Informatsionnaya voyna kak kommunikativnyy fenomen. V: Politicheskaya lingvistika. 4/58, 53–59. [Красовская, О. В. (2016), Информационная война как коммуникативный феномен. B: Политическая лингвистика. 4/58, 53-59.]

Kuksova, M. Yu. (2011), Leksiko-sintaksicheskiye sredstva vozdeystviya v sovremennoy politicheskoy rechi. V: Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik. 2, 168–172. [Куксова, М. Ю. (2011), Лексико-синтаксические средства воздействия в современной политической речи. B: Ярославский педагогический вестник. 2, 168–172.]

Łukasik-Turecka, A. (2015), Język propagandy politycznej. Analiza wypowiedzi Donalda Tuska. B: Wołoszyn, J. W. (red.), Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych. Lublin, 203–224.

Makarova, V. V. (2012), «Eta strana», ili kontsept «Rossiya» v sovremennom rossiyskom politicheskom diskurse. V: Szumska, D. (red.), Yazyk i metod. Russkiy yazyk v lingvisticheskikh issledovaniyakh XXI veka. Kraków, 205–216. [Макарова, В. В. (2012), «Эта страна», или концепт «Россия» в современном российском политическом дискурсе. B: Szumska, D. (ред.), Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века. Kraków, 205–216.]

Mekhta, A. (2017), Russkaya politicheskaya torzhestvennaya rech’: soderzhaniye, kompozitsiya, stilisticheskiye osobennosti. Moskva. [Мехта, А. (2017), Русская политическая торжественная речь: содержание, композиция, стилистические особенности. Москва.]

Minayeva, L. V./Bondareva, L. V./Valentey, T. V. et al. (2007), Rechevaya kommunikatsiya v politike. Moskva. [Минаева, Л. В./Бондарева, Л. В./Валентей, Т. В. и др. (2007), Речевая коммуникация в политике. Москва.]

Moskvin, V. P. (2008), Argumentativnaya ritorika: teoreticheskiy kurs dlya filologov. Rostov-na-Donu. [Москвин, В. П. (2008), Аргументативная риторика: теоретический курс для филологов. Ростов-на-Дону.]

Parshina, O. N. (2012), Rossiyskaya politicheskaya rech. Teoriya i praktika. Moskva. [Паршина, О. Н. (2012), Российская политическая речь. Теория и практика. Москва.]

Plotnikova, M. V./Kipina, M. A. (2016), Sovetskiy Dzheyms Bond: politicheskiy portret V. V. Putina vo frantsuzskikh mediatekstakh v svete ukrainskogo krizisa. V: Politicheskaya lingvistika. 4/58, 200–205. [Плотникова, М. В./Кипина, М. А. (2016), Советский Джеймс Бонд: политический портрет В. В. Путина во французских медиатекстах в свете украинского кризиса. B: Политическая лингвистика. 4/58, 200–205.]

Poprawa, M. (2009), Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego. Kraków.

Postnikova, Yu. N. (2014), Argumentatsiya v rechakh V. V. Putina (2012–2014 gody). V: Kultysheva, I. V. (red.), Ubezhdeniye i dokazatel’stvo v sovremennom politicheskom diskurse. Yekaterinburg, 90–95. [Постникова, Ю. Н. (2014), Аргументация в речах В. В. Путина (2012–2014 годы). B: Култышева, И. В. (ред.), Убеждение и доказательство в современном политическом дискурсе. Екатеринбург, 90–95.]

Proskuryakov, M. R. (2008), Yazyk vlasti: ocherk kul’tury rechi dvukh prezidentov. V: Glazunova, O. I. /Moskovkin, L. V./Yurkov, Ye. Ye. (red.), Sovremennaya russkaya rech’: sostoyaniye i funktsionirovaniye. Sankt-Peterburg, 98–107. [Проскуряков, М. Р. (2008), Язык власти: очерк культуры речи двух президентов. B: Глазунова, О. И./ Московкин, Л. В./Юрков, Е. Е. (pед.), Современная русская речь: состояние и функционирование. Санкт-Петербург, 98–107.]

Psujek, K. (2015), «Wszystko idzie zgodnie z planem» – polityki publiczne w dyskursie prezydenckim Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa. B: Kultura i Polityka. 6, 11–49.

Szymanek, K. (2001), Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa.

Taskayeva, A. V. (2014), Problema poiska natsional’nogo geroya Rossii v materialakh politicheskogo diskursa. V: Shapochkin, D. V. (red.), Politicheskiy diskurs v paradigme nauchnykh issledovaniy.

Tyumen’, 67–74. [Таскаева, А. В. (2014), Проблема поиска национального героя России в материалах политического дискурса. B: Шапочкин, Д. В. (ред.), Политический дискурс в парадигме научных исследований. Тюмень, 67–74.]

Urazgaliyeva, O. A. (2017), Verbalizatsiya kommunikativnoy strategii sotrudnichestva v politicheskom diskurse (na primere vystupleniya V. V. Putina na 70. sessii General’noy Assamblei OON). V: Politicheskaya lingvistika. 3/63, 94–101. [Уразгалиева, О. А. (2017), Вербализация коммуникативной стратегии сотрудничества в политическом дискурсе (на примере выступления

В. В. Путина на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН). B: Политическая лингвистика. 3/63, 94–101.]

Vasil’yev, A. D. (2016), Frazeologizm kholodnaya voyna v sovremennoy politicheskoy ritorike. V: Politicheskaya lingvistika. 4/58, 22–26. [Васильев, А. Д. (2016), Фразеологизм холодная война в современной политической риторике. B: Политическая лингвистика. 4/58, 22–26.]

Volkov, A. A. (2001), Kurs russkoy ritoriki. Moskva. [Волков, А. А. (2001), Курс русской риторики. Москва.]

Volkov, A. A. (2003), Osnovy ritoriki. Moskva. [Волков, А. А. (2003), Основы риторики. Москва.]

Opublikowane
30.06.2019

Cited By /
Share

Dudek-Waligóra, D.-W. (2019). Arguments to the norm in the discourses of V. V. Putin and D. A. Medvedev: Аргументы к норме в дискурсах В. В. Путина и Д. А. Медведева. Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(1), 249–259. https://doi.org/10.31648/pw.4518

Dudek-Waligóra Dudek-Waligóra 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-7951-8870