Indo-European anthropological and cultural sources of the Ossetian heroic epic as an example of nomadism of ideas and values (problem statement)

Индоевропейские антропологические и культурные источники осетинского героического эпоса как пример номадизма идей и ценностей (к постановке проблемы)

Arkadiusz Dudziak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-5397-4023

Marina Payunena

Sankt-Petersburski Państwowy Instytut Górniczy
https://orcid.org/0000-0002-2888-5790


Abstrakt

The paper makes an attempt to analyse the Indo-European cultural categories in the dimension of anthropological and cultural sources which have constituted the national epic of Ossetians, the descendants of the legendary Sarmatian Alans. As a result of studying the present state of knowledge about nomadism, the authors propose a way of understanding that concept as an intercultural penetration of ideas and values through the cultural texts (myths, literary works) in the history of the Indo-European family of Eurasian nations. The authors present the nomadism of Indo-European cultural elements which emerge from the studies of Galina Bieliakowa on Slavic mythology. The article discusses the nomadism of Indo-European ideas, values and cultural symbolism in the context of contemporary anthropological and archaeological knowledge. The authors focus on the phenomenon of preserving the Indo-European cultural heritage in the mythology of the North Caucasus (e.g. the Ossetian heroic epic). The authors also show the phenomenon of the literary image of the sword as an archetypal symbol of honor and purity on the example of the nomadism of that cultural image from the Caucasian epic to the medieval knight epic.


Słowa kluczowe:

nomadism     Indo-European cultural heritage     ideas and values of Rigveda     mythology of Caucasus     Ossetian heroic epic


Balanovsky, O. et al. (2008), Two Sources of the Russian Patrilineal Heritage in Their Eurasian Context. B: American Journal of Human Genetics. 82(1), 236–250.

Bédier, J. (1993), Tristan i Izol’da. Moskva. [Бедье, Ж. (1993), Тристан и Изольда. Москва.]

Belyakova, G. S. (1995), Slavyanskaya mifologiya. Moskva. [Белякова, Г. С. (1995), Славянская мифология. Москва.]

Béteille, A. (2004), Rasa, kasta i płeć kulturowa. B: Kempny, M./Nowicka, E. (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. Warszawa, 312–328.

Callaway, E. (2015), Steppe migration rekindles debate on language origin. Eurasian region gains ground as birthplace Indo-European tongues. B: https://www.nature.com/news/steppe-migrationrekindles-debate-on-language-origin-1.16935 [доступ 21.12.2017].

Cavalli-Sforza, L. L. (1997), Genes, Peoples, and Languages. B: Procedings of the National Academy of Sciences USA. 94(15), 7719–7724.

DІU, (1997), Davnya Іstorіya Ukraїni. T. 1. Kiїv. [ДІУ, (1997), Давня Історія України. Т. 1. Київ.]

Domańska, L. (1990), Kaukasko-nadczarnomorskie wzorce kulturowe w rozwoju późno mezolitycznych społeczeństw niżu strefy pogranicza Europy Wschodniej i Środkowej. Poznań.

Dornheim, S. (2005), Sex und Gender, Alter und Kompetenz, Status und Prestige: Sociale Differenzierung im 3. Vorchristlichen Jahrtausend. B: Müller J. (Hrsg.), Alter und Geschlecht in ur- und frühgeschitlichen Gesellschaften. Bamberg, 27–71.

Yelizarenkova, T. Ya. (1972), Rigveda. Izbrannyye gimny. Moskva. [Елизаренковa, Т. Я. (1972), Ригведа. Избранные гимны. Москва.]

Gamkrelidze, T. V./Ivanov, Vyach. Vs. (1984), Indoyevropeyskiy yazyk i indoyevropeytsy. 2 t. Tbilisi. [Гамкрелидзе, Т. В. / Иванов, Вяч. Вс. (1984), Индоевропейский язык и индоевро-пейцы. 2 т. Тбилиси.]

Gamkrelidze, T. V./Ivanov, Vyach. Vs. (2013), Indoyevropeyskaya prarodina i rasseleniye indoyevropeytsev: Polveka issledovaniy i obsuzhdeniy. V: Voprosy yazykovogo rodstva. 9, 109–136. [Гамкрелидзе, Т. В./Иванов, Вяч. Вс. (2013), Индоевропейская прародина и расселение индо- европейцев: полвека исследований и обсуждений. B: Вопросы языкового родства. 9, 109–136.]

Heggarty, P. (2015), Ancient DNA and the Indo-European Question, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Leipzig.

Häusler, A. (2006), Polaritäten, geschlechtsdifferenzierte Bestattungessitten und die Entstehung des grammatischen Geschlechts in den indogermanischen Sprachen. B: Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte. 90, 70–149.

Khokhlov, A. A. (2003), O spetsifike antropologicheskogo tipa naseleniya Yuzhnogo Priural’ya v epokhu ranney i sredney bronzy. V: Chteniya, posvyashchennyye 100-letiyu deyatel’nosti V. A. Gorodtsova v GIM. Moskva, 193–195. [Хохлов, А. А. (2003), О специфике антропологи-ческого типа населения Южного Приуралья в эпоху ранней и средней бронзы. B: Чтения, посвященные 100-летию деятельности В. А. Городцова в ГИМ. Москва, 193–195.]

Ivanova, S. V./Tsimidanov, V. V. (1998), Pogrebeniya s toporami v yamnoy kul’ture Severo-Zapadnogo Prichernomor’ya. V: Naukovі pratsі іstorichnogo fakul’tetu Zaporіz’s’kogo Derzhavnogo Unіversitetu. ІV, 141–157. [Ивановa, С. В./Цимиданов, В. В. (1998), Погребения с топорами в ямной культуре

Северо-Западного Причерноморья, B: Наукові праці історичного факультету Запорізьського Державного Університету. ІV, 141–157.]

Jastrzębska, A. (2017), Sensacja na Podkarpaciu. Znaleziono grecką amforę sprzed 2,5 tys. lat. B: https://www.o2.pl/artykul/sensacja-na-podkarpaciu-znaleziono-grecka-amfore-sprzed--tys-lat-6150515543103617a [доступ 21.12.2017].

Kadrow, S. (2008), Gender-differentiated burial rites in Europe of 5th and 4th millenia BC: attempt at traditional archeological interpretation. B: Analecta Archaeologica Ressoviensia. 3, 48–82.

King, R./Underhill P. A. (2002), Congruent Distribution of Neolithic Painted Pottery and Ceramic Figurines with Y-Chromosome Lineages. B: Antiquity. 76(293), 707–714.

Kopaliński, W. (1985), Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa.

Kopaliński, W. (1991), Słownik symboli. Warszawa.

Kruts, S. І. (1997), Antropologіchniy sklad naselennya. V: Davnya іstorіya Ukraїni. 1. Kiїv, 374–383. [Круц, С. І. (1997), Антропологічний склад населення. B: Давня історія України. 1. Київ, 374–383.]

Kulov, K. D. (red.) (1948), Osetinskiye nartskiye skazaniya. Vladikavkaz. [Кулов, К. Д. (ред.) (1948), Осетинские нартские сказания. Владикавказ.]

Kuzin-Losev, V. I. (1999), O vozmozhnosti sushchestvovaniya transformatsionnykh modeley v skifosibirskom kul’turnom mire. V: Etnіchna іstorіya ta kul’tura naselennya stepu ta lіsostepu Єvrazії (vіd kam’yanogo vіku po ranne seredn’ovіchchya). Dnіpropetrovs’k, 125–127. [Кузин-Лосев, В. И. (1999), О возможности существования трансформационных моделей в скифо-сибирском культурном мире. B: Етнічна історія та культура населення степу та лісостепу Євразії (від кам’яного віку по раннє середньовіччя). Дніпропетровськ, 125-127.]

Lichter, C. (2001), Untersuchungen zu den Bestattungssitten des südeuropäischen Neolithikums und Chalkolithikums. B: Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Internationale Interakademische Kommision für die Erforschung der Vorgeschichte des Balkans. 5, 280–291.

Merpert, N, Ya. (1987), Tsirkumpontiyskaya zona v rannembronzovom veke: voprosy kul’turnykh kontaktov. V: Kavkaz v sisteme paleometallicheskikh kul’tur Evrazii. Tbilisi. [Мерперт, Н. Я. (1987), Циркумпонтийская зона в раннем бронзовом веке: вопросы культурных контактов. B: Кавказ в системе палеометаллических культур Евразии. Тбилиси.]

Masson, V. M. (1976), Ekonomika i sotsial’nyy stroydrevnikh obshchestv. Leningrad. [Массон, В. М. (1976), Экономика и социальный строй древних обществ. Ленинград.]

Mallory, J. P./Adams D. Q. (2006), The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. New York.

Mathieson, I./Rodenberg, S. A./Posth, C. et al. (2017), The Genomic History Of Southeastern Europe. B: Nature. 555, 197–203.

More, H. L. (2004), Co się stało kobietom i mężczyznom? Płeć kulturowa i inne kryzysy antropologiczne.

B: Kempny, M./Nowicka, E. (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. Warszawa, 402–419.

Morgunova, N. L./Kravtsov, A. Yu. (1994), Pamyatniki drevneyamnoy kul’tury na Ileke. Yekaterinburg. [Моргунова, Н. Л./Кравцов, А. Ю. (1994), Памятники древнеямной культуры на Илеке. Екатеринбург.]

Nikitin, A. G./Ivanova, S./Kiosak, D. et al. (2017), Subdivisions of haplogroups U and C encompass mitochondrial DNA lineages of Eneolithic–Early Bronze Age Kurgan populations of western North Pontic steppe. B: Journal of Human Genetics. 62(6), 605–613.

Nikolova, L. (2000), Yamnaya kul’tura na Balkanakh. V: Stratum plus. 2, 23–458. [Николовa, Л. (2000), Ямная культура на Балканах. B: Stratum plus. 2, 23–458.]

Noińska, M. (2016a), O pochodzeniu Europejczyków w świetle badań genetyki lingwistycznej. B: Wojan, K. (red.), Język i kultura Finlandii. Gdańsk, 234–244.

Noińska, M. (2016b), Genetyka populacyjna a praojczyzna Indoeuropejczyków. B: Dialog kultur i społeczeństw. Szczecin, 161–166.

Noińska, M. (2016c), Genetyka populacyjna a problem etnogenezy Słowian. B: Studia Rossica Gedanensia. 3, 145–155.

Polidovich, Yu. B./Tsimidanov, V. V. (1995), Kam’yana sokira v pam’yatkakh zrubnoї kul’turnoistorichnoi spil’nosti. V: Arkheologiya. 2, 52–62. [Полiдович, Ю. Б./Цимiданов, В. В. (1995), Кам’яна сокира в пам’ятках зрубної культурно-iсторичноi спiльностi. B: Археологiя. 2, 52–62.]

Nomad… (2017a), Nomad. V: https://www.merriam-webster.com/dictionary/nomad. [Номад… (2017а), Nomad. B: https://www.merriam-webster.com/dictionary/nomad [доступ 21.12.2017].]

Nomad… (2017b), Nomad. V: https://en.oxforddictionaries.com/definition/nomad. [Номад… (2017б),

Nomad. B: https://en.oxforddictionaries.com/definition/nomad [доступ 21.12.2017].]

Nomadism… (2017a), Nomadism. V: https://www.britannica.com/topic/nomadism. [Номадизм… (2017a), Nomadism. B: https://www.britannica.com/topic/nomadism [доступ 21.12.2017].]

Nomadizm… (2017b), Nomadizm. V: https://bigenc.ru/ethnology/text/2669848. [Номадизм… (2017б),

Номадизм. B: https://bigenc.ru/ethnology/text/2669848 [доступ 21.12.2017].]

Quiles, C./Menchero, F. L. (2012), A Grammar of Modern Indo-European. Badajos.

Rychkov, N. A. (2002), Ob uslovnykh tsentrakh nositeley yamnoy kul’tury. V: Severnoye Prichernomor’ye: ot eneolita do antichnosti. Tiraspol’, 42–66. [Рычков, Н. А. (2002), Об условных центрах носителей ямной культуры, B: Северное Причерноморье: от энеолита до античности. Тирасполь, 42–66.]

Rassamakin, Y. Y. (1994), The Main Directions of Development of Early Pastoral Societas of Borthern Pontic Zone: 4500–2450 BC (Pre-Yamnaya Cultures and Yamnaya Culture). B: Baltic-Pontic Studies. 2, 29–70.

Safronov, V. A. (1989), Indoyevropeyskiye prarodiny. Gor’kiy. [Сафронов, В. А. (1989), Индоевропейские прародины. Горький].

Shevchenko, A. V. (1986), Antropologiya yuzhnorusskikh stepey v epokhu bronzy. V: Antropologiya sovremennogo i drevnego naseleniya yevropeyskoy chasti SSSR. Leningrad, 121–215. [Шевченко, А. В. (1986), Антропология южнорусских степей в эпоху бронзы, B: Антропология современного и древнего населения европейской части СССР. Ленинград, 121–215.]

Wiik, K. (2008), Where Did European Men Come From. B: Journal of Genetic Genealogy. 4, 35–85.

Wilk, S. (2004), Graves of the Lublin – Volhynian Culture at Site 2 in Książnice, District of Busko Zdrój, 2001/2001, 2003 Exploration Seasons. B: Sprawozdania Archeologiczne. 56, 223–260.

Zaliznyak, L. L. (2016), Proiskhozhdeniye indoyevropeytsev i ikh rasseleniye v svete arkheologicheskikh dannykh. V: http://генофонд.рф/?page_id=7366. [Зализняк, Л. Л. (2016), Происхождение индоевропейцев и их расселение в свете археологических данных. B: http://генофонд.рф/?page_id=7366 [доступ 21.12.2017].]

Opublikowane
30.06.2019

Cited By /
Share

Dudziak, A., & Payunena, M. (2019). Indo-European anthropological and cultural sources of the Ossetian heroic epic as an example of nomadism of ideas and values (problem statement): Индоевропейские антропологические и культурные источники осетинского героического эпоса как пример номадизма идей и ценностей (к постановке проблемы). Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(1), 289–304. https://doi.org/10.31648/pw.4525

Arkadiusz Dudziak 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-5397-4023
Marina Payunena 
Sankt-Petersburski Państwowy Instytut Górniczy
https://orcid.org/0000-0002-2888-5790