Włodzimierz Dworzaczek – wydawca, redaktor, publicysta (1905-1918)

Włodzimierz Dworzaczek – publisher, editor, journalist (1905-1918)

Dariusz Tarasiuk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Abstrakt

The aim of the article is to present the publishing, editorial and journalistic activity of Włodzimierz Dworzaczek, who initiated the development of the Polish press in Minsk at the beginning of the 20th century, which according to him was a source of promoting the Polish national consciousness of the people. The analysis of archival documents, as well as publications by Dworzaczek (mainly “Nad Świsłoczą” and “Pogoń”) allows us to state that Dworzaczek was a person consistently striving to create a local press unit in Minsk. Despite the failure of subsequent initiatives, he made further attempts. An objective assessment of the achievements of the editor of “Nad Świsłoczą” allows us to state that Dworzaczek was unable to create a self-sufficient magazine in Minsk, which was the result not only of the lack of wider interest of potential readers in the local press, but also, as we can guess, the uncompromising nature of the initiator himself.


Słowa kluczowe:

Włodzimierz Dworzaczek     Polish press     “Pogoń”     “Nad Świsłoczą


Gabryś-Sławińska, M. (2016), „Tygodnik Ilustrowany” wobec odradzającej się Białorusi (1918). W: Studia Białorutenistyczne. 10, 137-152.

Gierowska-Kałłaur, J. (2010), Aktywność środowisk polskich na Mińszczyźnie w realiach lat 1919-1920. W: Studia z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. 45, 91-121.

Jankowski, C. (1908), W ciągu dwóch lat… Przyczynek do dziejów prasy polskiej na Litwie. Warszawa.

Jankowski, E. (red.) (1996), Słownik pseudonimów pisarzy polskich. IV. A-Ż. Nazwiska XV w. – 1970 r. Wrocław.

Januszkiewiczowa, J. (1921), W potopie łez i krwi. Warszawa.

Jurkowski, R. (1983), „Kurier Litewski” w latach 1905-1907. W: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. 1, 79-106.

Jurkowski, R. (2009), Polskie Stronnictwo Krajowe na Rusi 1907-1909. W: Echa Przeszłości. 10, 191-217.

Korzeniowski, M. (2009), Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna w Kijowie 1905-1920. Lublin.

Korzeniowski, M. (2018), Białoruś i jej mieszkańcy w latach I wojny światowej w świetle wspomnień. W: Studia Białorutenistyczne. 12, 21-33.

Korzeniowski, M./Latawiec, K./Gabryś-Sławińska, M./Tarasiuk, D. (2018), Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowej. Lublin.

Pawlikowski, M. K. (1959), Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego. Londyn.

Sprys, Z. J. (2009), Geneza i recepcja Genealogii Włodzimierza Dworzaczka. W: Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. 1, 15-28.

Ślisz, A. (1966), Prasa polska na Białorusi przed 1921 r. W: Roczniki Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego. 5(1), 132-150.

Tarasiuk, A. (2019), Książka polska w Mińsku na przełomie XIX-XX stulecia. W: Historia Slavorum Occidentis. 20(1), 115-125.

Tarasiuk, D. (2004), Prasa polska w Mińsku wobec ruchu białoruskiego w latach 1905-1918. W: Przegląd Nauk Historycznych. 1(5), 133-143.

Tarasiuk, D. (2007), Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905-1918. Lublin.

Zienkiewicz, T. (1997), Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do roku 1921). Olsztyn.
Pobierz


Opublikowane
30.06.2020

Cited By /
Share

Tarasiuk, D. (2020). Włodzimierz Dworzaczek – wydawca, redaktor, publicysta (1905-1918): Włodzimierz Dworzaczek – publisher, editor, journalist (1905-1918). Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(1), 95–103. https://doi.org/10.31648/pw.5973

Dariusz Tarasiuk 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie