Ordynacja lachowicka hrabiów Kossakowskich

History of the Lachowicze estate and the Lachowicze entail

Mateusz Klempert

Kossakowski Foundation, "Wojtkuszki" Digital Archive


Abstrakt

The subject of this article is the history of the Kossakowski counts representation on the Lachowicze estate. The entailment functioning dates from 1858 to its abolition by the last representat in 1923/24 or in 1939, when the Second Republic of Poland government introduced the act of all family representation abolition. Until now, there were no documents confirming the actual existence of the Kossakowski representation and all references to this subject were reproduced from 19th century armorials. Analysis of the preserved source material has made it clear that Kossakowski family efforts to secure their property were successful and in 1882 they received approval in the Russian Empire.


Słowa kluczowe:

Kossakowscy, XIX wiek, Lachowicze, majorat


Archiwum Państwowe w Warszawie. Oddział w Pułtusku: sygn. Hipoteka 1891, 1892. Nr 1265A. Księga hipoteczna pałacu przy Nowym Świecie 19.   Google Scholar

Archiwum Rodzinne Kossakowskich (ARK). Linia Brzostowicka (LB): KOSSAKOWSKI A., Stanisław Kossakowski (1901-1961).   Google Scholar

Archiwum Rodzinne Kossakowskich (ARK). Linia Brzostowicka (LB): Odpis testamentu Stanisława Kazimierza Kossakowskiego.   Google Scholar

Archiwum Rodzinne Kossakowskich (ARK). Linia Brzostowicka (LB): Wypis ważniejszych postanowień z testamentu Stanisława Kazimierza Korwin-Kossakowskiego.   Google Scholar

Archiwum Rodzinne Kossakowskich (ARK). Linia Nidocka (LN): Projekt umieszczenia Biblioteki Świdzińskich przy Ordynacyi Kossakowskich.   Google Scholar

Archiwum Rodzinne Kossakowskich (ARK). Linia Nidocka (LN): Notatki dla pamięci Stanisława Szczęsnego.   Google Scholar

Fundacja Kossakowskiego: KOSSAKOWSKI S.K., Wspomnienia z przeszłości spisane dla dzieci i wnuków. I.   Google Scholar

KOŁŁĄTAJ, H. (1793), O ustanowieniu i upadku konstytucyi polskiey 3go maia 1791 r.. Metz.   Google Scholar

KOŹMIAN, A.E. (1896), Listy… (1829-1864), t. 4. Lwów.   Google Scholar

Litewska Biblioteka Narodowa w Wilnie (LBN). Archiwum Kossakowskich (AK): F99-17. Zygmunt III Waza Król Polski mianuje Franciszka Nikodema Kossakowskiego Starostą Łomżyńskim.   Google Scholar

Litewska Biblioteka Narodowa w Wilnie (LBN). Archiwum Kossakowskich (AK): F99-25. Ogólna wiadomość dóbr Wielko Rosyjskich i pałacu Warszawskiego JW Hrabiny Alexandry z Hr. de Laval Hrabiny Kossakowskiej w roku 1866 po uregulowaniu tych Dóbr sfor-mowana przez Hr. Stan. Kaz. Kossakowskiego i sekr. Stefana Perkina.   Google Scholar

Litewska Biblioteka Narodowa w Wilnie (LBN). Archiwum Kossakowskich (AK): Korespondencja Stanisława Kazimierza Kossakowskiego, List do Stanisława Dowgiałły z 6 września 1877 roku.   Google Scholar

Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne (LPAH). Kossakowscy. F1279. inw. 1: sygn. 39. Spis obywateli różnych guberni litewskich posiadających więcej 1,000 dziesięcin czyli 50 włók.   Google Scholar

Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne (LPAH). Kossakowscy. F1279. inw. 1: sygn. 79. Korespondencja Rodziny Kossakowskich od R. 1800 do R. 1877. XVI.   Google Scholar

Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne (LPAH). Kossakowscy. F1279. inw. 1: sygn. 84. Korespondencja Rodziny Kossakowskich od R. 1800 do R. 1877. XXI.   Google Scholar

Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne (LPAH). Wileńska Izba Państwowa. F515. III. Lista rewizyjna szlachty województwa wileńskiego.   Google Scholar

Narodowe Muzeum Sztuki M. K. Čiurlionisa w Kownie (ČDM). Ta-5236. alb. 53. p. 57. fot. 3728. Kopia planów posiadłości Szambelana Dworu Jego Cesarskiej Wysokości Radcy Stanu Hrabiego Stanisława Stanisławowicza Kossakowskiego wykonane w skali 1 mila na cal angielski przez mierni-czego S. Gławankowa.   Google Scholar

Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o znoszeniu ordynacyj rodowych. W: Dziennik Ustaw Nr 63. Poz. 416 i 417.   Google Scholar

AFTANAZY, R. (1992), Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. II: województwa brze-sko-litewskie, nowogródzkie. Wrocław.   Google Scholar

AJEWSKI, K. (2004), Zbiory artystyczne Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie: losy, ludzie, znaczenie. Warszawa.   Google Scholar

BAIRAŠAUSKAITĖ T. (1997), O litewskich marszałkach gubernialnych i powiatowych (do 1863 r.). W: Przegląd Wschodni. IV/2(14), 434.   Google Scholar

DOBROWOLSKA, W. (1937), Chodkiewicz Jan Karol. W: Polski Słownik Biograficzny. III. Wro-cław/Warszawa/Kraków, 367-368.   Google Scholar

HOMOLA, I. (1968-1969), Kossakowski Józef Dominik. W: Polski Słownik Biograficzny. XIV. Wro-cław/Warszawa/Kraków, 274-276.   Google Scholar

JAROSZEWSKI, T. S. (1977), Pałac Kossakowskich. Warszawa.   Google Scholar

JEL[SKI], A. (1884), Lachowicze. W: Sulimierski, F., Chlebowski, B., Walewski, W. (red.) Słownik geogra-ficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. V. Warszawa, 56.   Google Scholar

KLEMPERT, M. (2014a), Między Warszawą a Petersburgiem. Kariery członków rodziny Kossakowskich w XIX wieku. W: Kołodziejczyk A., Janicka I. (red.) Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIV-XIX w.). Olsztyn, 138-142.   Google Scholar

KLEMPERT, M. (2014b), Dzieje fortuny rodu Kossakowskich. W: Kierski K.A., Klempert M., Śliczyńska J.E (red.) Doktoranckie spotkani z historią. Olsztyn 174-176.   Google Scholar

KLEMPERT, M. (2015), Kossakowscy – polsko-litewski ród. Przyczynek do studium genealogicznego rodziny. W: Meritum. VII, 45-50.   Google Scholar

KLEMPERT, M. (2017), Wywód szlachecki „Familii Hrabiów Korwin Kossakowskich”. W: Echa Przeszło-ści. 18, 337-347.
Crossref   Google Scholar

KONOPCZYŃSKI, W. (1968-1969), Kossakowski Szymon Marcin. W: Polski Słownik Biograficzny. XIV. Wrocław/Warszawa/Kraków, 288-293.   Google Scholar

KOROTYŃSKI, W. (1872), Stanisław hr. Kossakowski. W: Tygodnik Ilustrowany. X/237, 14.   Google Scholar

KOSSAKOWSKA-SZANAJCA, Z. (1968-1969), Kossakowski Józef Antoni. W: Polski Słownik Biograficzny. XIV. Wrocław/Warszawa/Kraków, 276-278.   Google Scholar

KOŚCIŃSKI, K. (1906), Polskie ordynacje i związki rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem ordynacyi książąt Sułkowskich. Poznań.   Google Scholar

KOWALSKI, M. (2013), Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny. Warsza-wa.   Google Scholar

KUCZYŃSKI, S.K. (1994), Błeszczyński Julian. W: Prosińska-Jackl M. (red.) Słownik historyków polskich. Warszawa, 46.   Google Scholar

Kurier Wileński 1860, nr 70, 745.   Google Scholar

LULEWICZ, H. (1992-1993), Sapieha Jan Stanisław. W: Polski Słownik Biograficzny. XXXIV. Wrocław–Warszawa/Kraków, 624-629.   Google Scholar

MEŁEŃ, A. (1929), Ordynacje w dawnej Polsce. Lwów.   Google Scholar

PALKIJ, H. (1994), Sapieha Jerzy Felicjan. W: Polski Słownik Biograficzny. XXXV. Warszawa/Kraków, 16-18.   Google Scholar

PODHORECKI, L. (1997), Dzieje rodu Chodkiewiczów. Warszawa.   Google Scholar

REYCHMAN, J. (1968-1969), Kossakowski Stanisław Szczęsny. W: Polski Słownik Biograficzny. XIV. Wrocław/Warszawa/Kraków, 286-287.   Google Scholar

Sapiehowie. Materiały historyczno-genealogiczne i majątkowe wydane nakładem rodziny. II (1891)/ III (1894) Petersburg.   Google Scholar

SZYBIAK, I. (1795), Massalski Ignacy Jakub. W: Polski Słownik Biograficzny. XX. Wrocław/Warszawa/Kraków, 135-139.   Google Scholar

TREDERN B. de (2014), Les Passeurs de la Volga au temps de Pierre le Grand, et leurs descendants. I. Aix-en-Provence, 76.   Google Scholar

ZIELIŃSKA, Z. (1975), Massalski Michał Józef. W: Polski Słownik Biograficzny. XX. Wrocław/Warszawa/Kraków, 141-143.   Google Scholar

ZIELIŃSKA, Z. (1977), Ordynacje w dawnej Polsce. W: Przegląd Historyczny. 68/1, 27.   Google Scholar

ŻYCHLIŃSKI, T. (1890), Złota księga szlachty polskiej. XII. Poznań.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
31.12.2021

Cited By /
Share

Klempert, M. (2021). Ordynacja lachowicka hrabiów Kossakowskich: History of the Lachowicze estate and the Lachowicze entail. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 109–120. https://doi.org/10.31648/pw.6867

Mateusz Klempert 
Kossakowski Foundation, "Wojtkuszki" Digital Archive