Polska w Układzie Warszawskim – realizacja zobowiązań

Poland in the Warsaw Pact – implementation of commitments

Jerzy Kajetanowicz

University of Humanities and Natural Sciences in Czestochowa


Abstrakt

The Warsaw Pact created in 1955 for almost 40 years played an important role in maintaining international security. Poland, due to its military and economic potential, was the second largest member of this alliance. For this reason, it sought to ensure a real impact on its functioning, which was reflected in its active participation in the implementation of the provisions of the agreement on the political, military and economic levels. Poland's political activity was expressed in numerous initiatives to ensure peace and in active participation in international cooperation. Military commitments were implemented through the preparation of modern operational troops, from which a strategic and operational union was created in the form of a Maritime Front, ready to act as part of the United Armed Forces of the Warsaw Pact throughout the period of membership in this alliance. In turn, economic cooperation was manifested in close cooperation in the production of various weapon systems and military equipment, as well as the development of defense infrastructure for both own needs and allies.


Słowa kluczowe:

Warsaw Pact, Poland, implementation of commitments


DANILUK, M. (1996), Problemy restrukturyzacji polskiego przemysłu zbrojeniowego. W: Myśl Wojskowa. 4, 127-132.   Google Scholar

DUBEL, L./NIEMCZYK, M. (2014), „Upojeni wolnością”. Historia i idee Praskiej Wiosny jako próba wdrożenia socjalizmu z ludzką twarzą. W: Acta Universitatis Wratislaviensis. 3648. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 36 (4), 9-32.   Google Scholar

JARZĄBEK, W. (2008a), Polska wobec Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Plany i rzeczywi-stość 1964-1975. Warszawa.   Google Scholar

JARZĄBEK, W. (2008b), PRL w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1955-1980. Warsza-wa.   Google Scholar

KAMIŃSKI, J. (1982), Koalicje wojskowe. Warszawa.   Google Scholar

MARCINKOWSKI, A. (1986), Układ Warszawski. Problemy działalności politycznej. Warszawa.   Google Scholar

MIERZEJEWSKI, D. J. (2011), Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych. Toruń.   Google Scholar

MODRZEWSKI, J. (1995), Polski przemysł zbrojeniowy, W: Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny. 2, 30-32.   Google Scholar

Organizacja Układu (1975), Organizacja Układu Warszawskiego 1955-1975. Dokumenty i materiały. Warsza-wa.   Google Scholar

Organizacja Układu (1986), Organizacja Układu Warszawskiego. Dokumenty 1955-1985. Warszawa.   Google Scholar

PAJÓREK, L. (1998), Polska a „Praska Wiosna”. Udział Wojska Polskiego w interwencji zbrojnej w Czechosło-wacji w 1968 roku. Warszawa.   Google Scholar

PASZTOR, M. (2003), Francja i Wielka Brytania wobec polskich koncepcji rozbrojeniowych 1957-1964. W: Dzieje Najnowsze. 35/1, 85-111.   Google Scholar

POKSIŃSKI, J. (2000), Memorandum Sztabu Generalnego WP w sprawie Układu Warszawskiego oraz planu rozwoju Sił Zbrojnych PRL na lata 1955-1965. W: Przegląd Historyczno-Wojskowy. 1, 89-96.   Google Scholar

ŚWIDER, M. (2019), Zaangażowanie Polski w inicjatywy rozbrojeniowe w latach 80. XX wieku - grupa robocza PZPR-SPD i plan Jaruzelskiego. W: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. 1, 257-280.   Google Scholar

WIŚNIEWSKI, G. (2015), Struktury organizacyjne, uzbrojenie i wyposażenie techniczne Wojska Polskiego w połowie lat 80. W: Wiedza Obronna. 2-3, 43-61.   Google Scholar

ZIĘBA, R. (2015), Bezpieczeństwo europejskie czterdzieści lat po podpisaniu Aktu Końcowego KBWE. W: Rocznik Integracji Europejskiej. 9, 109-122.
Crossref   Google Scholar

ZIĘBA, R./ZAJĄC, J. (2005), Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989. Toruń.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
31.12.2021

Cited By /
Share

Kajetanowicz, J. (2021). Polska w Układzie Warszawskim – realizacja zobowiązań: Poland in the Warsaw Pact – implementation of commitments. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 293–308. https://doi.org/10.31648/pw.6882

Jerzy Kajetanowicz 
University of Humanities and Natural Sciences in Czestochowa