Obraz radzieckiego sportu w moskiewskiej „Trybunie Radzieckiej” w ujęciu ideologicznym i językowym (1927-1938)

Soviet sport in the Moscow newspaper „Trybuna Radziecka” – ideology and language (1927-1938)

Tamara Graczykowska

Kazimierz Wielki University


Abstrakt

The paper explores the relationships between sport and politics in the USRR in the interwar period. The aim of the paper is to show how ideology and propaganda were implemented in the Moscow newspaper „Trybuna Radziecka”. The article is divided into two parts. The first part describes how communists, through sports, exerted influence on Soviet people to encourage them to assume a desired attitude. In the second part sport vocabulary found in „Trybuna Radziecka” are presented (eg., the names of athletes, sports disciplines). Almost items are borrowed from the Russian language. Our research shows how citizens in the USRR were indoctrinated by the press in the interwar period, also in the field of sport.


Słowa kluczowe:

sport, politicization of sport, the language of propaganda, the USSR, the interwar period, Polish-language press, vocabulary


ALEKSIEJEW, K. A. [= АЛЕКСЕЕВ, К. А.] (2019), „Каждый рабочий спортсмен – солдат революции”: пропа-ганда идей Красного Спортинтерна в журнале „Пролетарский спорт”. В: Васильева, В. В. (ред.), Медиа в современном мире. 58-е Петербургские чтения. Санкт-Петербург, 289-290.   Google Scholar

BRALCZYK, J. (1986), O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych. Kraków.   Google Scholar

CHOROSZEWA, A. V. [= ХОРОШЕВА, А. В.] (2018), Деятельность Красного спортивного интернационала в конце 1920-х – начале 1930-х гг. В: Вестник Московского университета. 8. История. 5, 86-105.   Google Scholar

CHOROSZEWA, A. V. [= ХОРОШЕВА, А. В.] (2020), „Чем больше спортивных площадок, тем меньше боль-ниц!”: Советская физкультура в 1920-е гг. и Н. А. СЕМАШКО. В: Становление физического разви-тия и спортивного движения народонаселения царской России с 1909 до 1917 г. и в первые годы Советской власти: материалы II Всероссийской научно-практической конференции обучающихся и научно-педагогических работников, посвященной памяти В. Н. Воейкова. Пенза, 125-128.   Google Scholar

FIZIZHESKAYA... (2021), Физическая культура и спорт. В: https://bigenc.ru/sport/text/5552711 (dostęp: 06.05.2021).   Google Scholar

GRACZYKOWSKA, T. (2018), Słownictwo „Trybuny Radzieckiej” wydawanej w Moskwie w latach 1927-1938. Bydgoszcz.   Google Scholar

GREK-PABISOWA, I./OSTRÓWKA, M./BIESIADOWSKA-MAGDZIARZ, B. (2008), Język polski na Białorusi Ra-dzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna pisana. Warszawa.   Google Scholar

GTO… (2020), ГТО, В: https://gto.ru/history (dostęp: 21.02.2020).   Google Scholar

IWANOW, M. (1990), Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939. Wrocław.   Google Scholar

IWANOW, M. (1991), Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939. Warszawa/Wrocław.   Google Scholar

KAWECKA, K. (1981), Problemy rozwoju oświaty i kultury Polonii radzieckiej w latach 1921-1929 ze szczegól-nym uwzględnieniem Ukrainy i Białorusi. W: Czarnik, O./Gronowski, K. (red.), Kultura skupisk polonij-nych: materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Bibliotekę Narodową oraz Instytut Historii Pol-skiej Akademii Nauk (Radziejowice, 22-23.IV.1980). Warszawa, 255-273.   Google Scholar

KOBIERECKI, M. (2012), Sportowy wymiar zimnowojennej konfrontacji politycznej na przykładzie rywalizacji w klasyfikacji medalowej igrzysk olimpijskich. W: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. 9, 37-67.   Google Scholar

KOBIERECKI, M. (2017), „Sportowa wojna światowa”. Implikacje polityczne międzynarodowej rywalizacji sportowej w okresie zimnej wojny. Łódź.   Google Scholar

LIPOŃSKI, W. (2014), Najdawniejsze tradycje i przemiany języka sportu w Europie. W: Dziubiński, Z./ Rymar-czyk, P. (red.). Kultura fizyczna a zmiana społeczna. Warszawa, 313-327.   Google Scholar

LIZAK, W. (1990), Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR 1917-1939. Szczecin.   Google Scholar

MAKOWSKI, M. (2017), Medialne igrzyska. O językowych i pozajęzykowych sposobach nobilitowania i depre-cjonowania sportowców na przykładzie relacji z Letnich Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro. W: Tekst i dyskurs. 10, 63-81.   Google Scholar

MAZUR, Z./ORGANISTA, N./DZIUBIŃSKI, Z. (2018), Konstruowanie kobiecości i męskości w sporcie na przykła-dzie języka sportowych przekazów prasowych w „Gazecie Wyborczej”. W: Studia Socjologiczne. 228, 195-218.   Google Scholar

MURRMANN, J. (2015), Język sportu w ujęciu leksykografów. Analiza terminograficzna wybranych słowników z terminologią sportową. W: Socjolingwistyka. XXIX, 245-267.
Crossref   Google Scholar

OŻDŻYŃSKI, J. (1970), Polskie współczesne słownictwo sportowe. Wrocław/Warszawa/Kraków.   Google Scholar

PASKO, A. (2011), Społeczno-polityczne aspekty sportu w ZSRR i krajach bloku socjalistycznego do 1989 r. W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. X, 115-130.   Google Scholar

PISAREK, W. (1993), O nowomowie inaczej. W: Język Polski. LXXIII. 1-2, 1-9.   Google Scholar

PODLEŚNY, A. (2019), Polityka sportowa Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej. Warszawa.   Google Scholar

POLSKI SATRAPA (2021), Polski satrapa Stalina. W: https://dorzeczy.pl/109289/1/stanislaw-kosior.html (dostęp: 06.05.2021).   Google Scholar

THOM, F. (1990), Drewniany język. Warszawa.   Google Scholar

WOROSZIŁOWSKIJ... (2021) Ворошиловский стрелок. В: https://minsport.gov.ru/activities/strana-geroev/voroshilovskiy-strelok/ (dostęp 07.05.2021).   Google Scholar

WWIEDIENSKAJA, L. A./PAWŁOWA, L. G./KASZAJEWA, E. J. [= ВВЕДЕНСКАЯ, Л. А./ ПАВЛОВА, Л. Г./ КАШАЕВА, Е. Ю.] (2007), Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. Ростов н/ Д.   Google Scholar

WERNER, W. (2011), O (nie)rzeczywistości propagandy. Cechy charakterystyczne propagandowych obrazów świata. W: Błaszczyk, T./ Brzechczyn, K./ Ciunajcis, D./ Kierzkowski, M. (red.), Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym. Studia i materiały poznańskiego IPN. XVIII. Poznań, 53-66.   Google Scholar

ŻYCKI, A. (2006), II Rzeczpospolita w publicystyce sowieckiej. Polityka, gospodarka, stereotypy. Ostrołę-ka/ Warszawa.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
31.12.2021

Cited By /
Share

Graczykowska, T. (2021). Obraz radzieckiego sportu w moskiewskiej „Trybunie Radzieckiej” w ujęciu ideologicznym i językowym (1927-1938): Soviet sport in the Moscow newspaper „Trybuna Radziecka” – ideology and language (1927-1938). Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 351–363. https://doi.org/10.31648/pw.6886

Tamara Graczykowska 
Kazimierz Wielki University