Zadania i rozwój wojsk operacyjnych Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w pierwszych 15 latach funkcjonowania Układu Warszawskiego

Witold Jarno

University of Lodz


Abstrakt

The article describes the organizational changes and modernization of the operational troops of the Armed Forces of the Polish People's Republic in the first 15 years of the existence of the Warsaw Pact. In the structure of the Polish Army, the aforementioned troops constituted the most important component intended for military operations at the operational level as part of the United Armed Forces of the Warsaw Pact. During the war, the operational troops were to create a higher operational union (the Polish Front), which was to include three Land Force Armies, the Air Force Army and operational forces of the Navy. The units of the first throw were constantly in combat readiness, thanks to which they could start combat operations almost immediately, in accordance with the operational plans of the Warsaw Pact Command. The changing and growing requirements of the battlefield forced the command of the Polish Army to modernize the structure and equipment of opera-tional troops. These issues are described based on literature and archival documents.


Słowa kluczowe:

the Polish Army in the second half of the 20th century, operational troops, organization of the Polish Army, history of Poland after 1945, Warsaw Pact, Armed Forces of the Polish People’s Republic


CAW WBH, 1788.90.38, Notatka służbowa w sprawie zmian w zobowiązaniach PRL wynikających z tytułu uczestnictwa Polski w UW z 1963 r.   Google Scholar

CAW WBH, 1788.90.38., Notatka służbowa z konsultacji przeprowadzonych w dniach 9-12 IV 1963 r.   Google Scholar

CAW WBH, 1788.90.38, Zestawienie składu bojowego wojska na 31 XII 1965 r. i planowanego do osiągnięcia w 1970 r.   Google Scholar

CAW WBH, 1788.90.41, Notatka służbowa w sprawie przebiegu realizacji pięcioletniego planu rozwoju sił zbrojnych na lata 1966-1970 z 15 V 1969 r.   Google Scholar

CAW WBH, 1788.90.41, Notatka służbowa w sprawie organizacyjnego rozwoju sił zbrojnych z 15 V 1969 r.   Google Scholar

CAW WBH, 1788.90.41, Wstępne założenia rozwoju sił zbrojnych w latach 1971-1975 z maja 1969 r.   Google Scholar

CAW WBH, 1788.90.41, Notatka w sprawie założeń rozwoju sił zbrojnych na lata 1971-1975 z 1971 r.   Google Scholar

CAW WBH, 1788.90.46, Ogólny stan Sił Zbrojnych PRL z 1 I 1971 r.   Google Scholar

CAW WBH, 1788.90.43, Notatka służbowa w sprawie stanu sił zbrojnych w 1972 r.   Google Scholar

CAW WBH, 1788.90.43, Notatka służbowa w sprawie stanu sił zbrojnych w latach 1971-1975 z 1972 r.   Google Scholar

CAW WBH, 1788.90.46, Analiza przedsięwzięć organizacyjno-mobilizacyjnych ZT (dywizji) wojsk lądowych, załącznik 3.   Google Scholar

MULTAN, W. (red.) (1975), Układ Warszawski powstanie i działalność 1955-1974. Wybór dokumentów. War-szawa.   Google Scholar

JAROSZEK, H. (red.) (1986), Organizacja Układu Warszawskiego. Dokumenty 1955-1985. Warszawa.   Google Scholar

BABULA, J. (1998), Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa.   Google Scholar

GROT, L. | KONECKI, T. | NALEPA, E. (1988), Pokojowe dzieje Wojska Polskiego. Warszawa.   Google Scholar

KAJETANOWICZ, J. (2004), Polskie wojska lądowe w latach 1945-1960, skład bojowy, struktury organizacyjne, uzbrojenie. Toruń.   Google Scholar

KAJETANOWICZ, J. (2011), Strategie bezpieczeństwa Polski w drugiej połowie XX wieku. W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. 3, 238-248.   Google Scholar

KAJETANOWICZ, J. (2013a), Wojsko Polskie w koncepcjach bezpieczeństwa militarnego państwa w latach 1945-1989. W: Przegląd Historyczno-Wojskowy. 2, 73-88.   Google Scholar

KAJETANOWICZ, J. (2013b), Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945-2010. Częstochowa.   Google Scholar

KAJETANOWICZ, J. (2014a), Etapy rozwoju WP w okresie powojennym, W: Klementowski, R. | Nowosielska-Sobel, J. | Piotrowski, P. | Strauchold, G. (red.), Wojsko w Polsce „Ludowej”. Studia i materiały IPN. Wrocław, 29-41.   Google Scholar

KAJETANOWICZ, J. (2014b), Wojsko Polskie w protokołach uzgodnień pomiędzy rządami PRL i ZSRR w latach 1955 1960. W: Przegląd Historyczno-Wojskowy.4, 217-230.   Google Scholar

KOŚMIDER, T. | ŚLIPIEC, J. | ZUZIAK, J. (2011), Europejska integracja militarna. Sojusze wojskowe XX wieku. Warszawa.   Google Scholar

MARCINKOWSKI, A. (1985), Polska w Układzie Warszawskim. Warszawa.   Google Scholar

MARCINKOWSKI, A. (1986), Układ Warszawski. Problemy działalności politycznej. Warszawa.   Google Scholar

OSTAPKO, J. (2006), Wojsko Polskie w latach 1957-1962, W: Skuza, C. | Wróblewski, W. (red.), Polityka obron-na Polski i jej siły zbrojne w latach 1945-1980, Tom II. Szczecin, 277-287.   Google Scholar

PUCHAŁA, F. (2010), Sztab Generalny Wojska Polskiego w latach 1945-1990. Studium strategiczno-operacyjne), W: Bellona. Wydanie specjalne, 6-285.   Google Scholar

SADOWSKI, S. (2006), Rozbudowa sił zbrojnych Polski w latach 1949-1956, W: Skuza, C. | Wróblewski, W. (red.), Polityka obronna Polski i jej siły zbrojne w latach 1945-1980, Tom II. Szczecin, 239-275.   Google Scholar

SZEREMIETIEW, R. (2001), Budowa Sił Zbrojnych PRL i ich rola w koncepcjach wojennych kierownictwa Układu Warszawskiego. W: Myśl Wojskowa. 1, 141-149.   Google Scholar

ŚLUSARCZYK, J. (1992), Układ Warszawski. Działalność polityczna (1955-1991). Warszawa.   Google Scholar

TYRANOWSKI, J. (1983), Układ Warszawski. Lublin.   Google Scholar

ZYGMUNTOWICZ, J. (2006), Zadania i organizacja Wojska Polskiego w ramach Układu Warszawskiego w la-tach 1963-1980, W: Skuza, C. | Wróblewski, W. (red.), Polityka obronna Polski i jej siły zbrojne w la-tach 1945-1980, Tom II. Szczecin, 289-328.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
08.01.2023

Cited By /
Share

Jarno, W. (2023). Zadania i rozwój wojsk operacyjnych Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w pierwszych 15 latach funkcjonowania Układu Warszawskiego. Przegląd Wschodnioeuropejski, 13(2), 217–229. https://doi.org/10.31648/pw.8460

Witold Jarno 
University of Lodz