Всеобъемлющий : Studium jednego przypadku

Ewa Białek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Abstrakt

This article comprises the results of research with respect to diplomacy and foreign policy vocabulary from the lexicographic, comparative and translational perspectives. The equivalents of the adjective всеобъемлющий proposed as new solutions are based on the analysis of its occurrences in word combinations found in contemporary texts. Importantly, it is proven that Polish bilingual dictionaries focus on a narrow aspect of the semantics of this adjective. This conclusion is also supported by the survey of Russian monolingual dictionaries, the analysis of the potential of its English counter- part comprehensive as well as data found in IATE multilingual terminological database.


Słowa kluczowe:

adjective всеобъемлющий ( comprehensive ), lexicography, equivalents, translation, foreign affairs


Bańko Mirosław. 2001. Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Bartwicka Halina. 1999. Analiza semowa jako instrument doboru ekwiwalentów w słow- niku dwujęzycznym. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” z. 45, „Filologia Rosyjska” (19): 107-115.

Białek Ewa. 2009. Kolokacja jako jednostka przekładu. Studium rosyjsko-polskie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Białek Ewa. 2016. Z problemów opisu słownictwa specjalistycznego: „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa”. W: Przestrzenie przekładu. Red. Lu- bocha-Kruglik J., Małysa O. Katowice: Wydawnictwo UŚ: 163-175.

Białek Ewa. 2017. Agrément w słowniku przekładowym: między teorią a praktyką. „Lingwistyka Stosowana” t. 24/4: 1-21.

Bogusławski Andrzej. 2008. Polsko-rosyjskie materiały leksykograficzne. Semiosis Lexi- cographica, vol. XLVI. Łask–Warszawa: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.

Charciarek Andrzej. 2017. Параллельный корпус как инструмент польско-русской переводной лексикографии. W: Język rosyjski XXI wieku. Źródła i perspektywy. Русский язык XXI века. Истоки и перспективы. Red. Mańkowska G., Kuratczyk M., Muszyńska-Wolny D., Wasiluk J. Warszawa: Instytut Rusycystyki UW: 151-164.

Karasik Vladimir I. 2009. Âzykovye klûči. Moskva: Gnozis [Карасик Владимир И. 2009. Языковые ключи. Москва: Гнозис].

Lâševskaâ Olʹga N., Šarov Sergej A. 2008. Častotnyj slovarʹ Nacionalʹnogo korpusa russkogo âzyka: koncepciâ i tehnologiâ sozdaniâ. W: http://www.dialog-21.ru/me- dia/1774/53.pdf [Dostup 20 XI 2017] [Ляшевская Ольга Н., Шаров Сергей А. 2008. Частотный словарь Национального корпуса русского языка: концепция и техно- логия создания. W: http://www.dialog-21.ru/media/1774/53.pdf [Доступ 20 XI 2017].

Lewicki Roman. 2017. Zagadnienia lingwistyki przekładu. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Pęzik Piotr. 2016.

Zastosowanie korpusu Paralela w badaniach ekwiwalencji frazeolo- gicznej. W: Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora. Red. Gruszczyńska E., Leńko-Szymańska A. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej WLS, Uniwersytet Warszawski: 67-81.

Trosborg Anna. 1997. Translating Hybrid Political Text. W: Text Typology and Trans- lation. Ed. Trosborg A. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

ASRÂ – Aktivnyj slovarʹ russkogo âzyka. 2014. Otv. red. Apresân Û.D. T. 2: V-G. Moskva: Âzyki slavânskoj kulʹtury [АСРЯ – Активный словарь русского языка. 2014. Отв. ред. Апресян Ю.Д. Т. 2: В-Г. Москва: Языки славянской культуры]. Bogusławski Andrzej. 1983. Ilustrowany słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. T. I. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.

ASRÂ – Aktivnyj slovarʹ russkogo âzyka. 2014. Otv. red. Apresân Û.D. T. 2: V-G. Moskva: Âzyki slavânskoj kulʹtury [АСРЯ – Активный словарь русского языка. 2014. Отв. ред. Апресян Ю.Д. Т. 2: В-Г. Москва: Языки славянской культуры].

Bogusławski Andrzej. 1983. Ilustrowany słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. T. I. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.

BTS – Bolʹšoj tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka. 2003. Glav. red. Kuznecov S.A. Sankt-Pe-terburg: Norint [БТС – Большой толковый словарь русского языка. 2003. Глав. pед. Кузнецов С.А. Санкт-Петербург: Норинт].

BUSRÂ – Morkovkin Valerij V., Bogačeva Galina F., Luckaâ Nataliâ M. 2016. Bolʹšoj universalʹnyj slovarʹ russkogo âzyka. Red. Morkovkin V.V. Moskva: Ast-Press Kniga. [БУСРЯ – Морковкин Валерий В., Богачева Галина Ф., Луцкая Наталия М. 2016.Большой универсальный словарь русского языка. Ред. Морковкин В.В. Москва: Аст-Пресс Книга]

ISJP – Inny słownik języka polskiego. 2000. Red. nacz. Bańko M. T. 2: P-Ż. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

NČS – Lâševskaâ Olʹga N., Šarov Sergej A. 2009. Novyj častotnyj slovarʹ sovremennogo russkogo âzyka (na materialah Nacionalʹnogo korpusa russkogo âzyka). Moskva: Azbukovnik. W: http://dict.ruslang.ru/freq.php [Dostup 20 XI 2017] [НЧС – Ляшев-ская Ольга Н., Шаров Сергей А. 2009. Новый частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). Москва: Aзбуковник. W: http://dict.ruslang.ru/freq.php [Доступ 20 XI 2017].

NS – Novyj polʹsko-russkij i russko-polʹskij slovarʹ. 2012. Moskva: Dom Slavânskoj knigi [НС – Новый польско-русский и русско-польский словарь. 2012. Москва: Дом Славянской книги].

NSRPPR – Wawrzyńczyk Jan, Bartwicka Halina, Kulpina Valentina, Małek Eliza. 2016 (2008). Nowy słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Red. nauk. Wawrzyńczyk J. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

NTS – Novyj tolkovyj slovarʹ sovremennogo russkogo literaturnogo âzyka s rasširenny-mi svedeniâmi o slove. 2014. Sost. Belousova A.S., Grigorovič L.A., Koporskaâ E.S. i dr. T. 1: A-O. Moskva: Azbukovnik [НТС – Новый толковый словарь современ-ного русского литературного языка с расширенными сведениями о слове. 2014. Cост. Белоусова А.С., Григорович Л.А., Копорская E.C. и др. Т. 1: A-O. Москва: Азбуковник].


PRSPP − Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczyPodręcznego idioma-tykonu polsko-rosyjskiego (z. 1-5). 2014. Red. Chlebda W. Opole: Uniwersytet Opolski.

PSRP – Stypuła Ryszard. 2007. Podręczny słownik rosyjsko-polski. Настольный рус-ско-польский словарь. Warszawa: Wiedza Powszechna.

PSWPZgół – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 1998. Red. Zgółkowa H. T. 17. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

RSS – Russkij semantičeskij slovarʹ. 2003. Obŝ. red. Švedova N.Û. T. III. Moskva: Azbuko-vnik [РСС – Русский семантический словарь. 2003. Oбщ. ред. Шведова Н.Ю. T. III. Москва: Азбуковник].

RTS – Lopatin Vladimir V., Lopatina Lûdmila E. 1997. Russkij tolkovyj slovarʹ. Moskva: Russkij âzyk [РТС – Лопатин Владимир В., Лопатина Людмила Е. 1997. Русский толковый словарь. Москва: Русский язык].

SD – Polnyj slovarʹ russkago i polʹskago âzyka, sostavlennyj P.P. Dubrovskimʺ, Členomʺ- -Korrespondentomʺ Imperatorskoj Akademii Naukʺ. 1900. Častʹ Russko-Polʹskaâ. Varšava: Izdanie Knigoprodavca Ferdinanda Gëzika [СД – Полный словарь русскаго и польскаго языка, составленный П.П. Дубровскимъ, Членомъ-Корреспонден-томъ Императорской Академiи Наукъ. 1900. Часть Русско-Польская. Варшава: Изданie Книгопродавца Фердинанда Гёзика].

SDS – Bańko Mirosław. 2006. Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią. War-szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

SDwor – Настольный русско-польский словарь. Podręczny słownik rosyjsko-polski. 1969. Red. Dworecki J.H. Warszawa: Wiedza Powszechna.

SKS – Sinonimy: kratkij spravočnik.Èlektronnaâ versiâ, „GRAMOTA.RU” [CКС – Синонимы: краткий справочник. Электронная версия, „ГРАМОТА.РУ”].

SRÂ – Slovarʹ russkogo âzyka. V 4-h t.1981-1984. Pod red. Evgenʹevoj A.P. T. I: A-J. Moskva: Russkij âzyk. [СРЯ – Cловарь русского языка. В 4-х т. 1981-1984. Под ред. Евгеньевой А.П. Т. I: A-Й. Москва: Русский язык].

SS – Kurzowa Zofia, Kubiszyn-Mędrala Zofia, Skarżyński Mirosław, Winiarska Justyna. 1998. Słownik synonimów. Red. nauk. Kurzowa Z. Warszawa: Wydawnictwo Na-ukowe PWN.

SSRLÂ – Slovarʹ sovremennogo russkogo literaturnogo âzyka: V 17 t. 1950-1965. T. 2: V. Moskva–Leningrad: Izd-vo AN SSSR [ССРЛЯ – Cловарь современного русского литературного языка: В 17 т. 1950-1965. Т. 2: В. Москва–Ленинград: Изд-во АН СССР].

STRP – Slovarʹ-tezaurus russkih prilagatelʹnyh, raspredelennyh po tematičeskim grup-pam. 2016. Obŝ. red. Babenko L.G. Moskva: Slovari.ru [СТРП – Словарь-тезаурус русских прилагательных, распределенных по тематическим группам. 2016. Oбщ. pед. Бабенко Л.Г. Москва: Словари.ру.].

StS – Šajkevič Anatolij Â., Andrûŝenko Vladislav M., Rebeckaâ Natalʹâ A. 2008. Stati-stičeskij slovar âzyka russkoj gazety (1990-e gody). T. 1. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur [CтС – Шайкевич Анатолий Я., Андрющенко Владислав М., Ребецкая Наталья А. 2008. Cтатистический словарь языка русской газеты (1990-е годы). T. 1. Москва: Языки славянских культур].

TSRÂ – Tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka s vklûčeniem svedenij o proishoždenii slov. 2008. Otv. red. Švedova N.Û. Moskva: Azbukovnik. [ТСРЯ – Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. 2008. Отв. ред. Шведова Н.Ю. Москва: Азбуковник].

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego. 2003. Red. Dubisz S. T. 4: T-Z. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

WSAP – Wielki słownik angielsko-polski. 2002. Red. nauk. Linde-Usiekniewicz J. War-szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

WSPP – Markowski Andrzej. 2017. Wielki słownik poprawnej polszczyzny. Poznań: Wiedza.

WSRP – Mirowicz Anatol, Dulewiczowa Irena, Grek-Pabisowa Iryda, Maryniakowa Ire-na. 1993. Wielki słownik rosyjsko-polski. T. 1: A-O. Warszawa: Wiedza Powszechna, Philip Wilson.

AiF – „Argumienty i Fakty” [online] http://aif.ru/ [АиФ – „Аргументы и факты”]

EUR-Lex – Baza aktów prawnych Unii Europejskiej [online] http://eur-lex.europa.eu/

Gramota.ru – Spravočno-informacionnyj portal GRAMOTA.RU – russkij âzyk dlâ vseh [online] http://gramota.ru [Грамота.ру – Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех]

IATE – InterActive Terminology for Europe [online] http://iate.europa.eu/

Korpus Języka Polskiego PWN [online] http://sjp.pwn.pl/korpus/

Kremlin – Prezident Rossii [online] http://kremlin.ru [Кремлин – Президент России]

MID – Ministerstvo inostrannyh del Rossijskoj Federacii [online] http://www.mid.ru [МИД – Министерство иностранных дел Российской Федерации]

M.P.84.3.19 – Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1984 r. w sprawie aktualnych problemów polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypo-spolitej Ludowej [online] https://www.prawo.pl/akty/m-p-1984-3-19,16820855.html

MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej [online] http://www.msz.gov.pl

NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego [online] http://nkjp.pl

NKJR – Nacionalʹnyj korpus russkogo âzyka [online] http://ruscorpora.ru [НКРЯ – Национальный корпус русского языка]

OON – Organizaciâ Obʺedinennyh Nacij [online] http://www.un.org/ru/ [ООН – Организация Oбъединенных Наций]

Paralela – Korpus Równoległy Paralela [online] http://paralela.clarin-pl.eu/

Parlament Europejski [online] http://www.europarl.europa.eu/

Polsko-rosyjski i rosyjsko-polski korpus równoległy [online] http://pol-ros.polon.uw.edu.pl/

Prez. – Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [online] http://www.prezydent.pl

RPC – Russkaâ pravoslavnaâ cerkovʹ [online] http://www.patriarchia.ru/ [РПЦ – Русская православная церковь]

Sputnik Polska – Multimedialna Agencja Informacyjna [online] https://pl.sputniknews.com

WSJP PAN – Wielki słownik języka polskiego PAN [online] http://wsjp.pl/
Pobierz


Opublikowane
2019-06-01

Cited By /
Share

Białek, E. (2019). Всеобъемлющий : Studium jednego przypadku. Acta Neophilologica, 1(XXI), 5–18. https://doi.org/10.31648/an.4356

Ewa Białek 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie