Specyfika semantyczna czasowników z przyrostkiem -ну-/-ną- w języku rosyjskim i polskim

Joanna Woch

Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice


Abstrakt

The aim of this paper is to demonstrate semantic similarities and differences between Polish and Russian verbs with suffixes -ну-/-ną-. The analyzed affixes form semantically neutral semelfactive verbs in standard Polish and Russian. The main differ-ence can be observed in the spoken language, in which suffixes -ну-/-ną- form expressive semelfactive verbs. The study shows that the Russian suffix -ну- is more productive as it can be added to almost any durative verb stem and it is part of another suffix -ану-, which does not have an equivalent in Polish. In Polish the expressive character of -ną-verbs can be achieved secondarily as a result of a metaphorization and metonymyzation of semantically neutral verbs.


Słowa kluczowe:

comparative linguistics, Russian, Polish, word formation, semantics


Efremova Tatʹâna Fëdorovna. 2010. Orfografičeskij, slovoobrazovatelʹnyj,morfemnyj slo-vari russkogo âzyka. Moskva: Izdatelʹstvo Astrelʹ [Ефремова Татьяна Федоровна. 2010. Орфографический, словообразовательный, морфемный словари русского языка. Москва: Издательство Астрель].

Grzegorczykowa Renata. 1974. Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Lubaś Władysław. 2003. Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Nagórko Anna. 2007. Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: PWN.

Ožegov Sergej Ivanovič, Švedova Nataliâ Ûlʹevna. 2006. Tolʹkovyj slovarʹ russkogo âzyka. Москва: A TEMP [Ожегов Сергей Иванович, Шведова Наталия Юльевна. 2006.Тольковый словарь русского языка. Москва: А ТЕМП].

Russkaâ grammatika. I. 1980. Red. Švedova N.Û.Moskva: Izdatelʹstvo Nauka [Русская грамматика. I. 1980. Ред. Шведова Н.Ю. Москва: Издательство Наука].

Saloni Zygmunt, Woliński Marcin, Wołosz Robert, Gruszczyński Włodzimierz, Skowroń-ska Danuta. 2015. Słownik gramatyczny języka polskiego. Wyd. 3 online. Warszawa.

Słownik języka polskiego. Red. Doroszewski W. W: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/lista.

Słownik języka polskiego. W: https://sjp.pwn.pl/.

Tošovič Branko. 2006. Èkspressivnyj sintaksis glagola russkogo i serbskogo/horvatsko-go âzykov. Moskva [Тошович Бранко. 2006. Экспрессивный синтаксис глагола русского и сербского/хорватского языков. Москва].

Waszakowa Krystyna. O derywatach analogicznych i słowotwórstwie analogicznym. W: https://portal.uw.edu.pl/documents/9763960/10288234/waszak2.pdf [Dostęp 19 X 2019].

Zaliznâk Anna Andreevna, Šmelev Aleksej Dmitrievič. 1997. Lekcii po russkoj aspekto-logii. Mûnhen: Verlag Otto Sagner [Зализняк Анна Андреевна, Шмелев Алексей Дмитриевич. 1997. Лекции по русской аспектологии. Мюнхен: Verlag Otto Sagner].

Zaliznâk Andrej Anatolʹevič. 2008. Grammatičeskij slovarʹ russkogo âzyka: Slovoizmene-nie. Moskva: AST-Press [Зализняк Андрей Анатольевич. 2008. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Москва: АСТ-Пресс].

http://leksykony.interia.pl/gwara

https://dogry.plhttps://iz.ru

www.facebook.com

www.instagram.com

www.miejski.pl
Pobierz


Opublikowane
2020-06-01

Cited By /
Share

Woch, J. (2020). Specyfika semantyczna czasowników z przyrostkiem -ну-/-ną- w języku rosyjskim i polskim. Acta Neophilologica, 1(XXII), 45–54. https://doi.org/10.31648/an.5216

Joanna Woch 
Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice