Koncepcja ruchu w dyskursie o tańcu współczesnym

Joanna Pędzisz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Abstrakt

The aim of the considerations presented in this paper is to determine the specificity of movement in contemporary dance. This specificity is considered at three levels: as the relationship of body parts to each other, as the relation of the body and part of it to the stage space, and as the relation of the body and parts of it to the qualitative parameters of movement such as speed, tension and size. The research data consist of the descriptions of dance performances, which are published in printed or electronic form during the organization of conferences, meetings and dance theatre festivals.


Słowa kluczowe:

movemen, contemporary dance, performance, discourse analysis, text linguistics


Brinker Klaus. 1992. Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 3. Durchgesehene und erweiterte Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Brinker Klaus. 2000a. Textstrukturanalyse. W: Text- und Gesprächslinguistik. Ein inter-nationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Bd. 1: Textlinguistik. Hrsg. Antos G., Brinker K., Heinemann W., Sager S. F. Berlin-New York: Walter de Gruyter: 164-175.

Brinker Klaus. 2000b. Textfunktionale Analyse. W: Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Bd. 1: Textlinguistik. Hrsg. Antos G., Brinker K., Heinemann W., Sager S. F. Berlin-New York: Walter de Gruyter: 175-186.

Brzezicka Barbara. 2016. Językowy obraz ciała – jakie schematy wyobrażeniowe można odnaleźć w etymologii? W: Badania diachroniczne w PolsceII: między współczesnością a przeszłością. Red. Krzyżanowska A., Posturzyńska-Bosko M., Sorbet P. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 27-38.

Busch Albert. 2004. Diskurslexikologie und Sprachgeschichte der Computertechnologie. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Fix Ulla. 2000. Aspekte der Intertextualität. W: Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Bd. 1: Textlinguistik. Hrsg. Antos G., Brinker K., Heinemann W., Sager S. F. Berlin-New York: Walter de Gruyter: 449-457

Godlewski Stanisław. Taniec współczesny: sztuka patrzenia. W: https://kulturaupodstaw.pl/taniec-wspolczesny-sztuka-patrzenia-stanislaw-godlewski/?fbclid=IwAR3M3aLq9Z-8-HcW8mzrW9zhCbkawcQLIvdvx6RFp8naMYkJhvcuR5f-WQHw [Dostęp 23 II 2019].

Heinemann Wolfgang. 2000. Textsorte–Textmuster–Texttyp. W: Text- und Gesprächs-linguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Bd. 1: Textlinguistik. Hrsg. Antos G., Brinker K., Heinemann W., Sager S. F. Berlin-New York: Walter de Gruyter: 507-523.

Heinemann Margot. 2000. Textsorten des Alltags. W: Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Bd. 1: Textlinguistik. Hrsg. Antos G., Brinker K., Heinemann W., Sager S. F. Berlin-New York: Walter de Gruyter: 604-614.

Heinemann Wolfgang. 2011. Diskursanalyse in der Kontroverse. „tekst i dyskurs – text und dyskurs” nr 4: 31-67.

Jäger Siegfried. 2004. Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung. Münster: Unrast Verlag.

Janich Nina. 2008. Intertextualität und Text(sorten)vernetzung. W: Textlinguistik. 15 Einführungen. Hrsg. Janich N. Tübingen: Narr Studienbücher: 177-196.

Lakoff George, Johnson Mark. Metafory w naszym życiu. Przeł. Krzeszowski T.P. Warszawa: PIW.

Maćkiewicz Jolanta. 2006. Językowy obraz ciała, szkice do tematu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Pędzisz Joanna. 2019. Tanzende Körper im Lichte sozialer Transformationen: Eine text- und diskurslinguistisch orientierte Reflexion über Re-Codierungen öffentlicher Diskurse im zeitgenössischen Tanz. W: Werte und Paradigmen zwischen Wandel und Kontinuität. Literatur- und sprachwissenschaftliche Perspektiven. Hrsg. Rutka A., Szulc-Brzozowska M. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage: 239-258.

Pędzisz Joanna, Staniewski Przemysław. (w druku). Propriocepcja w tańcu współczesnym i jej językowa realizacja: perspektywa kognitywna. „Prace Filologiczne”.

Szymajda Joanna. 2013. Estetyka tańca współczesnego w Europie po roku 1990. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Warnke Ingo H., Spitzmüller Jürgen. 2008. Methoden und Methodologie der Diskur-slinguistik. Grundlagen und Verfahren einer Sprachwissenschaft jenseits textueller Grenzen. W: Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. Hrsg. Warnke Ingo H., Spitzmüller Jürgen: Berlin-New York: Walter de Gruyter: 3-54.

Warnke Ingo H., Spitzmüller Jürgen. 2009. Wielopoziomowa lingwistyczna analiza dyskursu – DIMEAN. „tekst i dyskurs – text und dyskurs” nr 2: 123-147.

http://www.taniecpolska.pl/instytucje/27 [Dostęp 15 II 2019].
Pobierz


Opublikowane
2020-12-01

Cited By /
Share

Pędzisz, J. (2020). Koncepcja ruchu w dyskursie o tańcu współczesnym. Acta Neophilologica, 2(XXII), 83–96. https://doi.org/10.31648/an.5586

Joanna Pędzisz 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie