Tłumaczenie dydaktyczne w nauczaniu języka francuskiego na poziomie szkolnym – między teorią a praktyką pedagogiczną (na przykładzie nauczycieli języka francuskiego w województwie śląskim)

Halina Chmiel-Bożek

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie


Abstrakt

Despite the growing number of publications devoted to the potential of translation in modern teaching of foreign languages, in practice pedagogic translation is seen equivocally. This article is an attempt to confront the present-day discourse on pedagogic translation with school practice. Based on the results of a survey con-ducted in the first half of 2019 among teachers of French in the Silesian Voivodeship, the article presents teachers’ opinions on: 1) perceiving pedagogic translation on the basis of knowledge gained during studies and teaching trainings, 2) the purposes of using translations during foreign language classes, and 3) the factors which hinder the introduction of such exercises.


Słowa kluczowe:

pedagogic translation, translation for teaching purposes, fifth skill, language mediation, teaching French


Carlo Magdalena de. 2012. Traduction et médiation dans l’enseignement-apprentissage linguistique. „Études de linguistique appliquée” nr 167: 299-311.

Council of Europe. 2003. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Iluk Jan. 2008. Tłumaczyć czy nie tłumaczyć na lekcjach języka obcego. „Języki Obce w Szkole” nr 5: 32-41.

Janowska Iwona. 2016. Od metody gramatyczno-tłumaczeniowej do mediacji językowej. Tłumaczenie w dydaktyce języków obcych. W: Tłumaczenie dydaktyczne w nowo-czesnym kształceniu językowym. Red. Lipińska E., Seretny A. Kraków: Księgarnia Akademicka: 37-53.

Janowska Iwona. 2017. Mediacja i działania mediacyjne w dydaktyce języków obcych. „Języki Obce w Szkole” nr 3: 80-86.

Kaczmarski Stanisław. 1981. Tłumaczenie i transferencja w procesie dydaktycznym. W: Glottodydaktyka a translatoryka. Red. Grucza F. Warszawa: Uniwersytet Warszawski: 141-161.

Kodeniec Katarzyna. 2019. Przekład jako forma mediacji językowej – między L1 i L2 w przestrzeni szkolnej. „Języki Obce w Szkole” nr 1: 23-28.

Königs Frank Gerhard. 2000. Übersetzen im Deutschunterricht? Ja, aber anders!.„Fremdsprache Deutsch” nr 23: 6-13.

Ladmiral Jean-René. 2016. Didactique et traduction. W:Traduction et apprentissage des langues. Entre médiation et remédiation. Red. Medhat-Lecocq H., Negga D., Szende T. Paryż : Éditions des archives contemporaines: 1-19.

Lavault Elisabeth. 1985 (1998). Fonctions de la traduction en didactique des langues. Apprendre une langue en apprenant à traduire. Paryż: DIDIER ÉRUDITION.

Lipińska Ewa, Seretny Anna. 2016. Przedmowa. W: Tłumaczenie dydaktyczne w nowo-czesnym kształceniu językowym. Red. Lipińska E., Seretny A. Kraków: Księgarnia Akademicka: 9-10.

Lopriore Lucilla. 2006. À la recherche de la traduction perdue : la traduction dans la didactique des langues. „Études de linguistique appliquée” nr 141: 85-94.

Miodunka Władysław. 2016. Wprowadzenie redaktora serii. Tłumaczenie dydaktyczne w teorii i praktyce nauczania języków obcych (na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego). W: Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym. Red. Lipińska E., Seretny A. Kraków: Księgarnia Akademicka: 11-21.

Piotrowska Maria. 2016. Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania prze-kładu. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Podpora-Polit Emilia. 2020. Tłumaczenie jako narzędzie rozwijania umiejętności językowych. „Języki Obce w Szkole” nr 1: 65-71.

Rosen Evelyne, Minns Philip. 2008. Les activités de médiation au service du perfectionne-ment des compétences d’interprètes de conférences en formation – illustration d’un mode de contextualisation du CECR. „Travaux de didactique du FLE” nr 59: 133-151.

Schädlich Brigit. 2016. Médiation linguistique et didactique du plurilinguisme et du pluriculturalisme. W: Traduction et apprentissage des langues. Entre médiation et remédiation. Red. Medhat-Lecocq H., Negga D., Szende T. Paryż: Éditions des ar-chives contemporaines : 81-91.

Scheffler Paweł. 2013. Gramatyczne dryle tłumaczeniowe w nauczaniu języka angielskiego. „Języki Obce w Szkole” nr 1: 82-87.

Smentek Małgorzata. 2011. Doskonalenie kompetencji językowej przyszłych nauczycieli języka angielskiego: inne spojrzenie na przekład. W: Język – literatura – kultura. Konteksty glottodydaktyczne. Red. Malinowska U. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku: 445-451.

Szende Thomas. 2016. Introduction. La cinquième compétence. W: Traduction et appren-tissage des langues. Entre médiation et remédiation. Red. Medhat-Lecocq H., Negga D., Szende T. Paryż: Éditions des archives contemporaines: i-iv.

Terminologia tłumaczenia. 2006. Red. Delisle J., Lee-Jahnke H., Cormier M. Przekł. Tomaszkiewicz T. Poznań: Wydawnictwo Naukowe.

Tomaszkiewicz Teresa. 1983. Zastosowanie przekładu w procesie nauczania. „Języki Obce w Szkole” nr 3: 167-174.

Tymoszuk Katarzyna. 2007. Rola tłumaczeń w nauczaniu języków obcych w opinii nauczycieli z województwa lubelskiego na tle dyskusji europejskiej. W: Aspekty roz-wijania kompetencji komunikacyjnej języka obcego w kształceniu neofilologicznym. Red. Chodkiewicz H., Lewicki R. Biała Podlaska: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła: 41-51.
Pobierz


Opublikowane
2020-12-17

Cited By /
Share

Chmiel-Bożek, H. (2020). Tłumaczenie dydaktyczne w nauczaniu języka francuskiego na poziomie szkolnym – między teorią a praktyką pedagogiczną (na przykładzie nauczycieli języka francuskiego w województwie śląskim). Acta Neophilologica, 2(XXII), 97–108. https://doi.org/10.31648/an.5587

Halina Chmiel-Bożek 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie