Rola powtórzeń w "Civilisation universelle et cultures nationales" Paula Ricœura

Patrycja Bobowska-Nastarzewska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Abstrakt

This paper concerns the role of repetitions in Paul Ricoeur’s text entitled Universal Civilization and National Cultures (1961). The analysis aims to prove that the repetitions are a characteristic element of the philosopher’s style. In the analysis the author focuses on the repetitions in the connected and disconnected word order and on repetitions as figures of speech. Ricoeur repeats in his text words, expressions and grammatical constructions. A distinctive element of Ricoeur’s style is also the text
structure, e.g., the text division into three parts, the so-called triad system.


Słowa kluczowe:

repetitions, figures of speech, Universal Civilization and National Cultures, Paul Ricoeur


Anusiewicz Janusz, Dąbrowska Anna, Fleischer Michael. 2000. Językowy obraz świata i kultura: projekt koncepcji badawczej. W: Językowy obraz świata i kultura. Red. Anusiewicz J., Dąbrowska A., Fleischer M. Język a Kultura 13. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: 11-44.   Google Scholar

Bartmiński Jerzy. 1971. Struktura językowa incipitu pieśni ludowej. W: Semiotyka i struktura tekstu. Red. Mayenowa M.R. Wrocław − Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: 91-103.   Google Scholar

Charolles Michel. 1988. Les études sur la cohérence, la cohésion et la connexité textuelles depuis la fin des années 1960. ”Modèles linguistiques” n° X (2): 45-66.   Google Scholar

Charolles Michel. 1995. Cohésion, cohérence et pertinence du discours. ”Travaux de Linguistique” n° 29: 125-151.   Google Scholar

Combettes Bernard. 1993. Grammaire de phrase, grammaire de texte: le cas de progressions thématiques. ”Pratiques: linguistique, littérature, didactique” n° 77: 43-57.
Crossref   Google Scholar

Doroszewski Witold (red.). Słownik języka polskiego. W: http://doroszewski.pwn.pl/ [Dostęp 28 III 2021].   Google Scholar

Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Stawińska. 1999. Podręczny słownik terminów literackich. Warszawa.   Google Scholar

Kleiber Georges. 1991. Anaphore-deixis : où en sommes-nous?. ”L’Information Grammaticale” n° 51: 3-18.
Crossref   Google Scholar

Maillard Michel. 1974. Essai de typologie des substituts diaphoriques (Supports d’une anaphore et/ou d’une cataphore). ”Langue française” n° 21: 55-71.
Crossref   Google Scholar

Posturzyńska-Bosko Małgorzata. 2015. Instrumenty spójności tekstu w dziele „Le livre des faits et bonnes meurs du sage roy Charles V” średniowiecznej francuskiej pisarki Christine de Pizan. „Acta Universitatis Lodziensis. Studia Indogermanica Lodziensia. Supplementary Series” nr 4: 183-194.
Crossref   Google Scholar

Ricoeur Paul. 1961. Civilisation universelle et cultures nationales. In: Ricoeur P. Histoire et Vérité. Paris: Éditions du Seuil: 322-338.   Google Scholar

Ricoeur Paul. 1991. Cywilizacja powszechna a kultury narodowe. Tłum. Krasiński A. W: Ricoeur P. Podług nadziei. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”: 162-177.   Google Scholar

Schnedecker Catherine & Longo Laurence. 2012. Impact des genres sur la composition des chaînes de référence: le cas des faits divers. In: file:///C:/Users/UMK/AppData/Local/Temp/shsconf_cmlf12_000061-1.pdf [Dostęp 27 III 2021]
Crossref   Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN. W: https://sjp.pwn.pl/szukaj/diafora.html [Dostęp 28 III 2021].   Google Scholar

Wierzbicka Anna. 1968. O spójności semantycznej tekstu. W: Prace z poetyki poświęcone VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Red. Mayenowa M. R., Sławiński J. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: 60-77.   Google Scholar

Wierzbicka Anna, Wierzbicki Piotr. 1969. Praktyczna stylistyka. Warszawa: Wiedza Powszechna.   Google Scholar

Witoszowa Bożena. 1985. Rola powtórzeń w tekście literackim stylizowanym na tekst mówiony: na przykładzie monologu wypowiedzianego. „Język Artystyczny” t. 3: 95-109.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-25

Cited By /
Share

Bobowska-Nastarzewska, P. (2021). Rola powtórzeń w "Civilisation universelle et cultures nationales" Paula Ricœura. Acta Neophilologica, 2(XXIII), 33–48. https://doi.org/10.31648/an.6654

Patrycja Bobowska-Nastarzewska 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu