Poezja Józefa Łobodowskiego w tłumaczeniach i krytyce Światosława Hordyńskiego

Anna Choma-Suwała

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Abstrakt

This paper attempts to interpret and evaluate Ukrainian translations of Józef Łobodowski’s poetry. Already in the 1930s, he was known to the Ukrainian reader primarily as a translator of Ukrainian poetry. His original work was also particularly appreciated by the Ukrainian émigré, mainly due to its pro-Ukrainian character. One of the precursors of the translations of Łobodowski’s poetry in the Ukraine was Sviatoslav Hordynsky. In the early 1950s, he translated, inter alia, the following works: Praise of Ukraine, Horse of Ataman Łobody and October Elegy. Hordyński was also a critic of Łobodowski’s works. His critical studies: Łobodowski’s poetry and its Ukrainian motifs and Józef Łobodowski and his poetry were published in Ukrainian periodicals. These essays discuss problems concerning Polish and Ukrainian poetry from the perspective of a contemporary observer, expert, and critic of Łobodowski’s work.


Słowa kluczowe:

poetry, reception, translation, Józef Łobodowski, Sviatoslav Hordynsky


Banaszak Marta, Supruniuk Mirosława A. 2016. Materiały archiwalne i biblioteczne dotyczące Józefa Łobodowskiego w zasobie Archiwum Emigracji w Toruniu. W: Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i Hiszpanii. Red. Bąk G., Siryk L., Łoś E. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 201-212.   Google Scholar

Brzozowski Jerzy. 2011. Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Google Scholar

Gordinsʹkij Svâtoslav. 1947. Primìtka perekladača. „Problemi. Žurnal Nacìonalʹno-Deržavnoï Dumki” č. 2: 4-5.   Google Scholar

Gordinsʹkij Svâtoslav. 1951. Poezìâ Û. Lobodovsʹkogo ì ïï ukraïnsʹkì motivi. „Kiïv” No 1: 23-26.   Google Scholar

Gordinsʹkij Svâtoslav. 1961. Poeti Zahodu. 60 perekladìv z poezìï latinsʹkoï, ìtalìjsʹkoï, francuzʹkoï, anglìjsʹkoï, amerikansʹkoï, nìmecʹkoï ì polʹsʹkoï. Nʹû-Jork: Lìteraturno-Mistecʹkij Klûb.   Google Scholar

Gordinsʹkij Svâtoslav. 1978. Ûzef Lobodovsʹkij ì jogo poezìâ. „Sučasnìstʹ” č. 1 (205): 15-20.
Crossref   Google Scholar

Gordinsʹkij Svâtoslav. 1989. Poezìï. Vìršì origìnalʹnì ì perekladnì. Nʹû-Jork: Sučasnìstʹ.   Google Scholar

Lobodovsʹkij Ûzef. 1996. Pìsnâ pro Ukraïnu. Red. Stupko N., Šipovsʹkoï Ì. Lʹvìv: Kamenâr.   Google Scholar

Łobodowski Józef. 1935. Ziemia wolna. „Droga” nr 10: 869-873.   Google Scholar

Łobodowski Józef. 1938. Rozmowa z ojczyzną. Warszawa: Nakładem Księgarni F. Hoesicka.   Google Scholar

Łobodowski Józef. 1947. Modlitwa na wojnę. Londyn: Światpol.   Google Scholar

Łobodowski Józef. 1954. Złota Hramota. Paryż: Instytut Literacki.   Google Scholar

Łobodowski Józef. 1959. Pieśń o Ukrainie z przekładem na język ukraiński Światosława Hordyńskiego. Paryż: Instytut Literacki.   Google Scholar

Małaniuk Jewhen. 1938. Dusza Ukrainy. „Ateneum” nr 1: 38-45.   Google Scholar

Rozstrìlâne Vìdrodžennâ. Antologìâ 1917-1933. Poezìâ – proza – drama – esej. Pariž: Instytut Literacki.   Google Scholar

Sawicka Jadwiga. 1988. Hellada scytyjska. Ukraina w poezji Józefa Łobodowskiego. „Więź” nr 11-12: 139-154.   Google Scholar

Szewczenko Stanisław. 2000. Utwory Józefa Łobodowskiego w przekładach Światosława Hordyńskiego, Myrona Boreckiego, Leonida Połtawy, Jara Sławutycza. W: Józef Łobodowski rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego. Red. Siryk L., Święch J. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 58-70.   Google Scholar

Szewczenko Taras. 1921. Zbiorek wybranych poezji. Red. Woronyj M. Warszawa: Wydanie redakcji „SYNA UKRAINY”.   Google Scholar

Szewczenko Taras. 1936. Poezje. Red. Zajcew P. Warszawa: Ukraiński Instytut Naukowy.   Google Scholar

Zajcew Pawło. 1936. O przekładach Szewczenki na język polski. W: Szewczenko Taras. Poezje. Red. Zajcew P. Warszawa: Ukraiński Instytut Naukowy: 361-371.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-15

Cited By /
Share

Choma-Suwała, A. (2022). Poezja Józefa Łobodowskiego w tłumaczeniach i krytyce Światosława Hordyńskiego. Acta Neophilologica, 1(XXIV), 123–136. https://doi.org/10.31648/an.7433

Anna Choma-Suwała 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie