Jak pisać współczesne baśni. Przykład Doroty Masłowskiej "Jak zostałam wiedźmą"

Joanna Chłosta-Zielonka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The aim of this article is to answer the question as to how to make a child reader interested in and focusing attention on reading. According to Jerzy Cieślikowski and many other researchers, children’s literature has its own rules, poetics of genres, and specific communications circuit: publishing houses, the market, the press, and criticism. Dorota Masłowska employed the form of a literary fairy tale to reach out to a young audience. Using
the conventions of this genre, she described one of the most painful problems of modern times – excessive consumerism, in which modern man completely loses himself.


Słowa kluczowe:

children’s literature, literary fairy tale, consumerism, Dorota Masłowska


Źródła   Google Scholar

Masłowska Dorota. 2014. Jak zostałam wiedźmą. Kraków: Wydawnictwo Literackie.   Google Scholar

Opracowania   Google Scholar

Adamczykowa Zofia. 2001. Literatura dla dzieci. Funkcje kategorie gatunki. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.   Google Scholar

Albińska Karolina. 2009. „Tylko to, co najlepsze, jest dość dobre dla dzieci”, czyli o dylematach tłumacza literatury dziecięcej. „Przekładaniec” nr 22-23.   Google Scholar

Baluch Alicja. 1987. Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury. Warszawa: Nasza Księgarnia.   Google Scholar

Baluch Alicja. 1993. Archetypy literatury dziecięcej. Wrocław: Wacław Bagiński i Synowie. Bettelheim Bruno. 1985. Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. T. I. Przeł. Danek D. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.   Google Scholar

Cieśla-Szymańska Dominika. 2007. „Wymowność słów traci swój sens”, czyli raz jeszcze o języku „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” Doroty Masłowskiej. „Pogranicza” nr 2.   Google Scholar

Cieślikowski Jerzy. 1975. Literatura i podkultura dziecięca. Wrocław – Warszawa– Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.   Google Scholar

Cieślikowski Jerzy. 1985. Literatura osobna. Wyb. Waksmund R. Warszawa: Nasza Księgarnia.   Google Scholar

Czubała Henryk. 2012. Zakazane dzielnice. O twórczości Doroty Masłowskiej. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” nr XII.   Google Scholar

Dąbrowska Dorota. 2015. O odradzaniu się potrzeby zakorzenienia – „Między nami dobrze jest” Doroty Masłowskiej. „Załącznik Kulturoznawczy” nr 2.
Crossref   Google Scholar

Leszczyński Grzegorz. 2003. Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – konteksty. Warszawa: Wydawnictwo CEBID.   Google Scholar

Ługowska Jolanta. 2006. W Fantazjanie i gdzie indziej: szkice o baśni literackiej. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.   Google Scholar

Masłowska czyta dzieciom. Z Dorotą Masłowską rozmawia Justyna Sobolewska. 2014. „Polityka” z 13 maja. W: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1579775,1,maslowska-czyta-dzieciom.read [Dostęp 17 I 2021].   Google Scholar

Mucha Danuta. 2005. Danuta Wawiłow. Życie i twórczość. Próba monografii. Kielce: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Filii Akademii Świętokrzyskiej.   Google Scholar

Orzechowska Joanna. 2017. Innowacje w akomodacji syntaktycznej w „Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” Doroty Masłowskiej i ich tłumaczenie na język rosyjski. „Prace Językoznawcze” nr XIX/4: 107-120.   Google Scholar

Orzechowska Joanna. 2017a. Innowacje w kolokacjach w „Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” Doroty Masłowskiej i ich tłumaczenie na język rosyjski. „Acta Polono-Ruthenica” nr XXII/2: 144-151.
Crossref   Google Scholar

Pawlicka Urszula. 2013. Pijane syreny i niespełniona utopia. „Kochanie, zabiłam nasze koty” Doroty Masłowskiej wobec postmodernizmu. „Prace Literaturoznawcze” nr 1: 179-191.   Google Scholar

Propp Władimir. 2011. Morfologia bajki magicznej. Przeł. Rojek P. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.   Google Scholar

Simonides Dorota. 1976. Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków. Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.   Google Scholar

Syreni śpiew. Z Dorotą Masłowską rozmawia Zuzanna Ziomecka. „Przekrój” nr 42 (3509) z 15 października 2012 r.   Google Scholar

Szymborska Karolina. 2013. W laboratorium „children studies”. Dziecko i dzieciństwo w nowoczesnym dyskursie. W: Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań. Red. Niesporek-Szamburska B., Wójcik-Dudek M. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.   Google Scholar

Szymborska oczami Rusinka: Wydawała się żeńską wersją Piotrusia Pana. Z Michałem Rusinkiem rozmawia Anna Sobańda. 2016. dziennik.pl z 25 lutego. W: https://kultura.dziennik.pl/ksiazki/artykuly/513918,michal-rusinek-wislawa-szymborska-ksiazka-nic-zwyczajnego.html [Dostęp 17 I 2021].   Google Scholar

Wójtowicząc Agnieszka. 2016. Świat w języku. O prozie Doroty Masłowskiej. W: Skład osobowy: szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 2. Red. Nęcka A., Nowacki D., Pasterska J. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.   Google Scholar

Wróblewska Violetta. 2003. Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-15

Cited By /
Share

Chłosta-Zielonka, J. (2022). Jak pisać współczesne baśni. Przykład Doroty Masłowskiej "Jak zostałam wiedźmą". Acta Neophilologica, 1(XXIV), 137–148. https://doi.org/10.31648/an.7434

Joanna Chłosta-Zielonka 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie