ЧАСАВА-ПРАСТОРАВЫ КАНТЫНУУМ У АПОВЕСЦІ АЛЯКСЕЯ КАРПЮКА «БЕЛАЯ ДАМА»

Anna Sakowicz

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

This article is devoted to the analysis of Alaksiej Karpiuk’s novel Biała Dama, containing
the elements of detective and historical novels. In particular, the categories of time and space are
discussed. Aspects of these categories are interestingly presented in the considered novel. The
events connected with the explanation of the mystery of the eponymous Biała Dama concern
contemporary times and the territory of the Polish-Belarusian borderland, whereas the story of
Katarzyna Wałkowicz’s fate takes the reader to the second half of the 17th century and to the
territories of various countries.


Słowa kluczowe:

Belarusian prose, historical novel, time and space category, mythology, captivity


Abramowska J., 1978, Peregynacja // Przestrzeń i literatura, red. Głowiński M., Okopień-Sławińska
A., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Bachelard G., 1958, La poetique de l’espace, Paris.

Bachtin M.,1982, Problemy literatury i estetyki, przeł. Grajewski W., Warszawa.

Bartoszyński K., 1976, Problem konstrukcji czasu w utworach epickich // Problemy teorii literatury,
seria 2, Wrocław, 195–251.

Czermińska M., 1978, Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie // Przestrzeń i literatura, red.
Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Jarzębscy T. J., 1976, Uwagi o semantyce czasu i przestrzeni w prozie Brunona Schulza // Studia o
prozie Brunona Schulza, Katowice.

Krawiec-Złotkowska K., 2009, Przestrzenie Wacława Potockiego, Słupsk.

Kulawik A., 1997, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków.

Markiewicz H., 1984, Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych // Wymiary dzieła literackiego,
Kraków.

Martuszewska A., 1977, Czas i przestrzeń // Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876–
1895), Wrocław.

Przestrzeń i literatura, 1978, red. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Wrocław.

Sławiński J., 1978, Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości //
Przestrzeń i literatura, red. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Wrocław.

Sławiński J., 1980, Organizacja świata przedstawionego w dziele literackim // Studia Rusycystyczne
Akademii Świętokrzyskiej. Studia literaturoznawcze, red. Porębina G., nr 349.

Карпюк А., 1992, Белая Дама, Мінск.

Лихачев Д.С., 1979, Поэтика древнерусской литературы, Москва.

Тычына М., 1995, Адысея праўдалюбца. Жыццё і творчасць Аляксея Карпюка // Роднае слова,
№ 4.

Шынкарэнка В., 1995, Пад ветразем дабра і прыгажосці (Жанрава-стыялявыя асаблівасці
прозы Уладзіміра Караткевіча), Мінск.

Opublikowane
2014-12-01

Cited By /
Share

Sakowicz, A. (2014). ЧАСАВА-ПРАСТОРАВЫ КАНТЫНУУМ У АПОВЕСЦІ АЛЯКСЕЯ КАРПЮКА «БЕЛАЯ ДАМА». Acta Neophilologica, 2(XVI), 211–220. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/795

Anna Sakowicz 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w Białymstoku