Parcelacja zdania w świetle badań korpusowych

Anna Stasienko

a:1:{s:5:"pl_PL";s:22:"Uniwersytet Rzeszowski";}


Abstrakt

Parcelling is the division of a sentence into two or more parts with a full stop. Parcelled construction consists of a main (basic) part and a partcellator. The partcellator comes after a full stop and is semantically and structurally dependent on the main part. The aim of this paper is to show the possibilities of using the Russian National Corpus (together with available tools) in the process of searching for parcelled constructions. The analysis shows that the use of corpus resources and tools is limited to certain types of parcelled constructions.


Słowa kluczowe:

badania korpusowe, parcelacja zdania


Angełowa, I. (1985), Charakterystyka interpunkcji polskiej w świetle normy i praktyki. Wrocław etc.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.   Google Scholar

Białek, E. (2022), Polifunkcyjność korpusu językowego (na przykładzie platformy Sketch Engine i Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego). Przegląd Rusycystyczny 1/177: 14–31. DOI: 10.31261/pr.12819.   Google Scholar

Charciarek, A. (2017), Parallel'nyy korpus InterCorp v perevodnoy leksikografii [Харциарек, A. (2017), Параллельный корпус InterCorp в переводной лексикографии]. Opera Slavica XXVII/2: 5–17.   Google Scholar

Charciarek, A. (2020), Narzędzie Treq w procesie ustalania polsko-czeskich par przekładowych. Bohemistyka 4: 531–550. DOI: 10.14746/bo.2020.4.4.   Google Scholar

Charciarek, A. (2022), Korpus równoległy a ekwiwalentyzacja. Przegląd Rusycystyczny 1/177: 55–75. DOI: 10.31261/pr.12888.   Google Scholar

Chudyk, D. (2011), Semantyka, struktura oraz funkcje składniowe rosyjskich i polskich intensyfikujących konstrukcji porównawczych z przymiotnikami parametrycznymi siłowymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 68. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 7‒26.   Google Scholar

Gołąb, Z./Heinz, A./Polański, K. (1968), Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.   Google Scholar

Grabowski, Ł. (2011), Korpusy dwu- i wielojęzyczne w służbie tłumacza, leksykografa i badacza. W: Chlebda, W. (red.), Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: 89–112.   Google Scholar

Hebal-Jezierska, M. (2013), Podstawowe zasady korzystania z korpusów przy badaniu języka. W: Chlebda, W. (red.), Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: 17–30.   Google Scholar

https://ruscorpora.ru/search?search=CgQyAggDMAE%3D [dostęp: 25.02.2023].   Google Scholar

https://ruscorpora.ru/corpus/paper/stats [dostęp: 25.02.2023].   Google Scholar

Labocha, J. (2009), Problemy opisu składniowego wypowiedzi mówionych. W: Ożóg, K. (red.), Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 253–262.   Google Scholar

Lewandowska-Tomaszczyk, B. (red.) (2005), Podstawy językoznawstwa korpusowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.   Google Scholar

Mocarz-Kleindienst, M. (2022), Korpusy językowe w polsko-rosyjskim projekcie leksykograficznym „Architektura i urbanistyka”. Przegląd Rusycystyczny 1/177: 133–152. DOI: 10.31261/pr.12756.   Google Scholar

Nieckuła, F. (2001), Język ustny a język pisany. W: Bartmiński, J. (red.), Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 99–113.   Google Scholar

NKJR – Natsional'nyy korpus russkogo yazyka [Национальный корпус русского языка]. https://ruscorpora.ru.   Google Scholar

Ożóg, K. (2001), Ustna odmiana języka ogólnego. W: Bartmiński, J. (red.), Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 85–98.   Google Scholar

Polański, K. (red.) (1995), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław etc.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.   Google Scholar

Pospiszylowa, A. (1973), Wyodrębnienie dowolnej części zdania w oddzielne wypowiedzenie. Język Polski LIII/5: 330–337.   Google Scholar

Przegląd Rusycystyczny (2022), 1/177.   Google Scholar

Rozental’, D.E./Telenkova, M.A. (2001), Slovar’-spravochnik lingvisticheskikh terminov. Moskva: Astrel' AST [Розенталь, Д.Э./Теленкова, М.А. (2001), Словарь-справочник лингвистических терминов. Москва: Астрель АСТ].   Google Scholar

Saloni, Z. (1971), Błędy językowe w pracach pisemnych uczniów liceum ogólnokształcącego. Próba analizy językoznawczej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.   Google Scholar

Saloni, Z. (1977), W sprawie interpunkcyjnego usamodzielnienia członu zdaniowego. Język Polski LVII/4: 261–272.   Google Scholar

Stasienko, A. (2009), K voprosu o partsellyatsii v sovremennom russkom i pol’skom yazykakh. W: Czapiga, Z./Czapiga, A. (red.), Kommunikativnye aspekty grammatiki i teksta [Stasienko, A. (2009), К вопросу о парцелляции в современном русском и польском языках. W: Czapiga, Z./Czapiga, A. (red.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 270–275.   Google Scholar

Stasienko, A. (2011), Zjawisko parcelacji w polskiej literaturze językoznawczej. W: Czapiga, A./Czapiga, Z. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 68. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 147–154.   Google Scholar

Stasienko, A. (2020), Funkcje parcelacji w obrębie zdania złożonego we współczesnym języku rosyjskim i polskim. W: Chudyk, D./Stasienko, A. (red.), Kommunikativnye aspekty grammatiki i teksta II [Коммуникативные аспекты грамматики и текста II]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 270–279.   Google Scholar

Stasienko, A. (2021), Zdania z parcelacją podmiotu we współczesnym języku rosyjskim i polskim. W: Suárez Cuadros etc. (red.), New Trends in Slavic Studies. Moskwa: URSS KRASAND [URSS КРАСАНД]: 253–257.   Google Scholar

Szymoniuk, M. (1978), Składnia typowa dla języka mówionego jako środek stylizacyjny w dziele literackim (na przykładzie literatury rosyjskiej). W: Skubalanka, T. (red.), Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6–9 X 1975). Wrocław etc.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: 229–239.   Google Scholar

Świdziński, M. (2006), Lingwistyka korpusowa w Polsce – źródła, stan, perspektywy. LingVaria I/1: 23–34.   Google Scholar

Urbańczyk, S. (red.) (1978), Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.   Google Scholar

Warchala, J. (2003), Kategoria potoczności w języku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.   Google Scholar

Wilkoń, A. (1982), Język mówiony a pisany. W: Lubaś, W. (red.) Socjolingwistyka 4. Warszawa/Kraków/Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: 19–33.   Google Scholar

Yartseva, V.N. (red.) (1990), Bol'shoy entsiklopedicheskiy slovar'. Yazykoznaniye. Moskva: Sovet·skaya entsiklopediya [Ярцева, В.Н. (ред.) (1990), Большой энциклопедический словарь. Языкознание. Москва: Советская энциклопедия].   Google Scholar

Zasina, A. (2018), Językoznawstwo korpusowe. Empiryczne podejście w badaniach humanistycznych. Dziennikarstwo i Media 9: 169–178. DOI: 10.19195/2082-8322.9.13.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-21

Cited By /
Share

Stasienko, A. (2023). Parcelacja zdania w świetle badań korpusowych. Acta Neophilologica, 2(XXV), 135–145. https://doi.org/10.31648/an.8951

Anna Stasienko 
a:1:{s:5:"pl_PL";s:22:"Uniwersytet Rzeszowski";}