SOCIAL ACTIVITY OF THE INHABITANTS OF COMMUNES WHICH IN AGRICULTURAL LAND CONSOLIDATION WORK HAS BEEN IMPLEMENTED. STUDY OF THE LUBELSKIE VOIVODESHIP

Małgorzata Dudzińska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstract

Agricultural land consolidation affects the development of rural areas. The FAO [2008] classifies land consolidation impacts at three levels: first, there is the microlevel, where land consolidation aims focus on changing the farm structure. Secondly, there is the mesolevel, where land consolidation has broader aims for changing rural communities by improving infrastructure, the natural environment, management of natural resources, landscape and, consequently, the spatial distribution of economic activities. Finally, there is the macrolevel, where the focus is on changes which can positively affect the whole country, by reducing the disparities between rural and urban areas. According to Dacko [2006], the main goal of land consolidation should be to improve the quality of rural life, and not only to increase agricultural production. Land consolidation measures should be initiated to revive the countryside by encouraging continuous economic and political development of the local community, while protecting and rationally managing natural resources. The local community should participate democratically in land consolidation and in defining new forms of land use that make the most of the local potential.

Therefore, the passage of time has brought about changes to the wider perception of consolidation work – not only in the strictly technical and economic aspects but in the social and environmental ones. One of the social benefits resulting from the implementation of consolidation work is the active involvement of the local community in the issues related to the formation of spatial conditions and enhancing the inhabitants’ social activity. In view of the above, the aim of the paper is to investigate the level of social activity of inhabitants in the communes in which agricultural land consolidation has been implemented. The study employed an analysis and synthesis of the literature as well as spatial and statistical research. The area under study included communes of Lubelskie voivodship.


Keywords:

Land consolidation, agricultural lan, inhabitants’ social activity, Lubelskie voivodeship

Bański, J., Stola, W. (2002). Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce (Transformation of the spatial and functional structure of rural areas in Poland). Studia Obszarów Wiejskich (Rural Studies), t. 3, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
Bednarek-Szczepańska, M. (2013). Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne (Rural social capital in contemporary Poland. Research review and methodological comments). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica SocioOeconomica 13, 19.
Ciok, S., Raczyk, A. (2006). An evolution of the implementation of Polish-German Crossborder cooperation within INTERREG IIIA, conference paper presented at towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development, Warsaw, 24–25.04.2006.
Dacko, A. (2006). Tworzenie warunków do rozwoju terenów wiejskich poprzez scalanie gruntów – aspekt teoretyczny (Creating conditions for developing rural areas by use of land consolidation – theoretical aspect). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (Infrastructure and Ecology of Rural Areas) 2, 29–39.
Dudzińska, M. (2015). Potencjał uwarunkowań przestrzennych gospodarstw w gminach województwa dolnośląskiego, w których zrealizowano scalenia gruntów rolnych (Spatial parameters farms in rural areas and the land consolidation measures: case studies from Lower Silesia). Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 14(4), 7–20.
Dudzińska, M., Kocur-Bera, K. (2015). Community education and integrated organization of rural areas based on land consolidation processes in Poland. Proceedings of the International Scientific Conference Rural Environment. Education. Personality, 34–41.
Dudzińska, M., Prus, B. (2016). Analiza ilościowa realizacji scaleń gruntów na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2004–2013 (Implementation of land consolidation in rural areas in the years 2004–2013. Quantitative analysis). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (Infrastructure and Ecology of Rural Areas) IV, ss. 493–506.
FAO. (2008). Opportunities to mainstream land consolidation in rural development programmes of the European Union. FAO – Land Tenure Policy Series, Rome.
Fotyma, M., Krasowicz, S. (2001). Potencjalna produkcyjność gleb gruntów ornych Polski w ujęciu regionalnym (The potential productivity of arable land in Polish regions). Pamiętnik Puławski (Puławski Diary)124, 99–108.
Janc, K. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku, w: Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji (Spatial differentiation of social capital in Lower Silesia in: Endogenous and exogenous determinants of growth and stagnation areas in Lower Silesia in the context of the Lower Silesia Innovation Strategy). DAWG, Wrocław, ss. 38–63.
Kołodziejczyk, D. (2003). Kapitał społeczny w rozwoju obszarów wiejskich, w: Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi (Social capital in the development of rural areas in Poland in: Contemporary transformation and the future of rural areas in Poland). Studia Obszarów Wiejskich (Rural Studies) 4, 27–37.
Kołodziejczyk, D., Wasilewski, A. (2005). Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich (Identification institutions operating in rural areas). 8. IERiGZ, Warszawa. II(2), 493–506.
Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2008–2011 z perspektywą do roku 2015 (2008). (Environment Programme Lublin province, 2008–2011), Lublin, ss. 142.
Rosner, A., Stanny, M. (2014). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. (Monitoring of Rural Developmen. Stage I.) Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (European Fund for Polish Rural Development, Institute of Rural Development and Agricultural Sciences).
Sobolewska -Mikulska, K. (2009). Metodyka rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem wybranych procedur geodezyjnych w aspekcie integracji z Unią Europejską (Methodology of rural areas development with consideration of selected geodetic procedures with respect to integration with the European Union) . Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja (Scientific Papers of Warsaw University of Technology. Geodesy), z. 44.
Stanny, M., Czarnecki, A. (2011). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej (Sustainable development of rural areas of the Green Lungs of Poland region. An attempt at empirical analysis). IRWiR PAN, Warszawa.
Surowiec, K. (2010). Badania socjologiczne nad aktywnością społeczną mieszkańców polskiej wsi (Sociological research on community activity of the villagers). Studia Sociologica 20, 67–87.
Woch, F. (2006). Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko (Complex consolidation agricultural and forest land and its impact on the natural environment). Materiały szkoleniowe (Teaching materials) 93, Puławy IUNG-PIB.

Published
2016-11-30

Cited by

Dudzińska, M. (2016). SOCIAL ACTIVITY OF THE INHABITANTS OF COMMUNES WHICH IN AGRICULTURAL LAND CONSOLIDATION WORK HAS BEEN IMPLEMENTED. STUDY OF THE LUBELSKIE VOIVODESHIP. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 15(4), 47–58. https://doi.org/10.31648/aspal.653

Małgorzata Dudzińska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie-->