WIARA A INNE TYPY POZNANIA


Abstrakt

The characteristics of the knowledge of God through the religion faith is consequence of subject
– that one’s overtopped the epistemic powers of human – which is accessible merely in that way.
The aim of Belief is supernatural and it consists in union with God through getting to know his
nature. The method of the religious faith is an engagement of the intellect and a will the recognised
subject. The religious faith is a different cognition toward other types of knowledge. It is also the
cognition which assumes a former natural acquired knowledge. A leap of faith in that what was
deemed for truth needs activities of intellect.


Słowa kluczowe

religious faith; reason; knowledge

A.B. St ę pie ń , Wst ę p do filozofii , Lublin 1989, s. 9   Google Scholar

  Google Scholar

M.A. Kr ą piec, Poznanie (istniej ą cych rzeczy) , w: Powszechna encyklopedia filozofii , t. 8, pod red. A. Maryniarczyka, Lublin 2007, s. 39   Google Scholar

  Google Scholar

A. B. St ę pie ń , Poznanie filozoficzne a poznanie w innych naukach , w: tego ż , Studia i szkice filozoficzne , t. 1, Lublin 1999, s. 18 − 19.   Google Scholar

  Google Scholar

M. A. Kr ą piec, O poznaniu , Lublin 2009, s. 49   Google Scholar

  Google Scholar

J. Wojtysiak, Filozofia i ż ycie , Kraków 2007, s. 51   Google Scholar

  Google Scholar

M. A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania , Lublin 1995, s. 29.   Google Scholar

  Google Scholar

W. Daszkiewicz, Zdrowy rozs ą dek , w: Powszechna encyklopedia filozofii , t. 9, pod red. A. Maryniarczyka, Lublin 2008, s. 91   Google Scholar

  Google Scholar

M. A. Krąpiec, Elementy filozofii poznania , w: Wprowadzenie do filozofii , Lublin 2008, s. 342   Google Scholar

  Google Scholar

M. A. Krąpiec, Poznawa ć czy my ś le ć . Problemy epistemologii tomistycznej , Lublin 2000, s. 247 − 248   Google Scholar

  Google Scholar

Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles , t. 2, t ł um. Z. W ł odek, W. Zega, Pozna ń 2007   Google Scholar

  Google Scholar

P. Moskal, Spór o racje religii , Lublin 2000, s. 203 − 207   Google Scholar

  Google Scholar

P. Jaroszy ń ski, Cz ł owiek i nauka. Studium z filozofii kultury , Lublin 2008   Google Scholar

  Google Scholar

S. Kami ń ski, Nauka i metoda. Poj ę cie nauki i klasyfikacja nauk , Lublin 1992, s. 201   Google Scholar

  Google Scholar

P. Moskal, Czy nauki przyrodnicze generuj ą ateizm? , w: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm , pod red. M. S ł omki, Lublin 2012, s. 129   Google Scholar

  Google Scholar

S. Kami ń ski, Typy ludzkiej wiedzy , w: tego ż , Jak filozofowa ć ? Studia z metodologii filozofii klasycznej , Lublin 1989, s. 23   Google Scholar

  Google Scholar

. A. Kr ą piec, Klasyczne rozumienie filozofii , w: Powszechna encyklopedia filozofii , t. 3, pod red. A. Maryniarczyka, Lublin 2002, s. 455   Google Scholar

  Google Scholar

M. A. Krąpiec, Filozofia co wyja ś nia? , w: tego ż , Filozofia co wyja ś nia? Filozofia w teologii , Lublin 2000, s. 9   Google Scholar

  Google Scholar

P. Moskal, Religia i prawda. Filozofia religii, apologia religii, diagnostyka religii , w: Filozofia religii , pod red. S. Janeczka, Lublin 2012, s. 324   Google Scholar

  Google Scholar

K. Kondrat, Racjonalno ść i konflikt wierze ń religijnych , Wroc ł aw 2002, s. 13   Google Scholar

  Google Scholar

P. Moskal, Traktat o religii , Lublin 2014, s. 63   Google Scholar

  Google Scholar

M. Nalepa, Wiara jako forma pozna- nia. Szkic z metodologii poznania osobowego , „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1974, t. 21, z. 2, s. 105 − 113   Google Scholar

  Google Scholar

J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza , t. II/1, Lublin 1986, s. 72   Google Scholar

  Google Scholar

P. Moskal, Religia i prawda , Lublin 2008, s. 158, 166   Google Scholar

  Google Scholar

J. Herbut, Wiara , w: Leksykon filozofii klasycznej , pod red. tego ż , Lublin 2007, s. 535   Google Scholar

  Google Scholar

K. Tarnowski, Us ł ysze ć niewidzialne. Zarys filozofii wiary , Kraków 2005   Google Scholar

  Google Scholar

Tomasz z Akwinu, Kwestia o duszy , t ł um. Z. W ł odek, W. Zega, Kraków 1996, s. 159   Google Scholar

  Google Scholar

Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie , t. 1, prze ł . A. Aduszkiewicz i in., K ę ty 1998, s. 661   Google Scholar

  Google Scholar

S. Swie- ż awski, Wst ę p do kwestii 79 , w: Tomasz z Akwinu, Traktat o cz ł owieku. Summa teologii 1, 75 − 89 , t ł um. S. Swie ż awski, K ę ty 2000, s. 265   Google Scholar

  Google Scholar

Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe O po żą daniu dobra i o woli , w: tego ż , Dysputy problemowe O dobru. O po żą daniu dobra i o woli , t ł um. A. Bia ł ek, Lublin 2010, s. 158 − 160   Google Scholar

  Google Scholar

K. Tarnowski, Wiara i my ś lenie , Kraków 1999, s. 183 − 184   Google Scholar

  Google Scholar

T. Ś lipko, Zarys etyki ogólnej , Kraków 2009, s. 127   Google Scholar

  Google Scholar

E. Bi ń czyk, Ś wiadectwo i autorytet , w: Przewodnik po epistemologii , pod red. R. Ziemi ń skiej, Kraków 2013, s. 311 − 312   Google Scholar

  Google Scholar

P. Moskal, Apologia religii katolickiej , Lublin 2012, s. 75 − 82   Google Scholar

  Google Scholar

M. Rusecki, Traktat o objawieniu , Kraków 2007, s. 415   Google Scholar

  Google Scholar

M. Penczek, Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu , Kraków 2012, s. 266   Google Scholar

  Google Scholar

A. Eckmann, Symbol apostolski w pismach ś wi ę tego Augustyna , Lublin 1999, s. 32 − 35   Google Scholar

  Google Scholar

J. Salij, Eseje tomistyczne , Pozna ń 1995, s. 74   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2014-12-30

Cited By /
Share

SIEŃKOWSK, M. (2014). WIARA A INNE TYPY POZNANIA. Civitas Et Lex, 4(4), 69–81. https://doi.org/10.31648/cetl.2028

Marcin SIEŃKOWSK Licencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.