STANDARDY ETYCZNE

Polityka etyczna czasopisma „Civitas et Lex” jest zgodna z zaleceniami Komitetu ds. Etyki Publikacji (COPE) (http://publicationethics.org/).

1. Zasady dotyczące Autorów:

 • Autorzy zapewniają, że ich rękopis jest oryginalny, nie narusza praw autorskich nikogo i nie był wcześniej publikowany ani obecnie nie jest rozważany do publikacji w innym miejscu. W tekście powinny być ujawnione źródła danych i informacje, które umożliwią powtórne przeprowadzenie badań.
 • Tekst powinien stanowić własność intelektualną autora. Rękopisy muszą być wolne od jakiejkolwiek formy plagiatu, który jest uważany za wysoce nieetyczny i nieprofesjonalny i może zdyskredytować autora i wydawcę. Redakcja może sprawdzić rękopis pod kątem plagiatu. Manuskrypty będą odrzucane przez Redakcję, jeśli zawierają jakąkolwiek formę plagiatu – zamierzonego i / lub niezamierzonego plagiatu. Niedopuszczalne jest również autoplagiatowanie.
 • Rękopisy muszą zawierać wszystkie należne kredyty; uznanie pracy (między innymi pomysłów, koncepcji, słów) stron trzecich musi być odpowiednio pokazane.
 • Jeśli zajdzie taka potrzeba; autorzy muszą być gotowi do dostarczenia zarówno Zespołowi Redakcyjnemu „Civitas et Lex”, jak i Recenzentom surowych danych i procedur zastosowanych w ich manuskrypcie. Niedokładne lub fałszywe dane lub procedury naruszają standardy etyczne „Civitas et Lex” i dyskwalifikują rękopis do publikacji.
 • Konflikt interesów stanowią relacje podległości zawodowej, zależności ekonomicznej, a także relacje towarzyskie, które mogą wpływać na bezstronną ocenę wartości tekstu. Redakcja wymaga od autora oświadczenia o braku konfliktu interesów oraz przekazania informacji, które pomogą temu zapobiegać pobierz.
 • Odpowiedzialny autor ma obowiązek upewnić się, że wszystkie strony, które przyczyniły się do nadesłanego manuskryptu, są prawidłowo przedstawione w manuskrypcie jako współautorzy lub współautorzy. Ponadto obowiązkiem autora korespondenta jest upewnienie się, że wszyscy współautorzy są świadomi ostatecznej wersji manuskryptu i że wszyscy autorzy są w pełni zgodni co do przedłożenia jej do Redakcji „Civitas et Lex”. Autorzy powinni także poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Szczegółowe informacje dla Autorów – PDF

2. Zasady dotyczące Recenzentów:

 • Manuskrypty będą zawsze oceniane wyłącznie na podstawie ich wartości intelektualnej i wkładu w cele i zakres „Civitas et Lex”, ponieważ recenzenci powinni przestrzegać standardów uczciwości, rzetelności i obiektywizmu.
 • Recenzenci, którzy uważają, że ich komentarze do recenzji mogą być stronnicze i / lub pozbawione zastrzeżeń w odniesieniu do konkretnego manuskryptu przesłanego do publikacji w „Civitas et Lex” powinni natychmiast powiadomić o tym Redakcję i usprawiedliwić się z procesu recenzji.
 • Recenzenci powinni jasno przedstawiać swoje komentarze do recenzji i podawać właściwe wyjaśnienia i argumenty dla swoich decyzji. W przypadku podejrzenia co do oryginalności pracy (nieprzypisanej do źródła) recenzenci powinni niezwłocznie powiadomić o tym Redakcję, podając stosowne uzasadnienie.
 • Podczas procesu recenzji recenzenci zawsze będą pamiętać, że rękopis i powiązane materiały są poufne.
 • Recenzenci gwarantują, że nie będą wykorzystywać manuskryptów i powiązanych materiałów przesłanych do publikacji w „Civitas et Lex” w żadnym innym celu niż proces recenzowania bez zgody Redakcji i / lub autora.
 • Recenzentów obowiązuje ustalony termin wykonania recenzji. O przyczynach opóźnień lub odstąpieniu od wykonania recenzji recenzent powinien niezwłocznie poinformować redakcję.

 Szczegółowe informacje dla Recenzentów – PDF

3. Zasady dotyczące członków Redakcji „Civitas et Lex”:

 • Redakcja decyduje, które artykuły zostaną opublikowane, dba o jakość publikowanych materiałów, a kiedy to konieczne, jest gotowa do opublikowania korekty, erraty oraz sprostowania, gdy zaistnieje taka potrzeba. Redakcja ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczone w czasopiśmie.
 • Rękopisy będą zawsze oceniane wyłącznie na podstawie ich wartości intelektualnej, ponieważ Redakcja przestrzega standardów rzetelności, rzetelności i obiektywizmu;
 • Redakcja zapewnia poufność manuskryptu i materiałów pokrewnych przesłanych przez Autorów do „Civitas et Lex”;
 • Manuskrypt i powiązane materiały zostaną ujawnione tylko odpowiedniemu Autorowi, Recenzentom i Wydawcy;
 • Redakcja zapewnia, że niepublikowane materiały ujawnione w nadesłanej pracy nie będą wykorzystywane przez członków Redakcji, którzy mieli dostęp do pracy w procesie recenzji / publikacji w innym celu niż proces redakcyjny bez zgody Autora.
 • Redakcja korzysta z sytemu Platformy Czasopism UWM (https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel), który pozwala na prowadzenie kompleksowego, elektronicznego procesu wydawniczego, w ramach którego redaktor, recenzent i autor tekstu mogą prowadzić dyskusję oraz wprowadzać poprawki na każdym etapie procesu publikacyjnego.
 • Członkowie redakcji zobowiązani są dbać o rzetelność naukową publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki redakcja jest zobowiązana do wycofania tekstu z publikacji i podjęcia kroków wyjaśniająco-naprawczych. Wykrycie nadużyć etycznych (plagiat, sfałszowanie wyników badań, manipulacja wynikami badań, metodą, zmyślanie wyników badań itp.) powinno być zgłoszone w formie pisemnej redaktorowi naczelnemu czasopisma (e-mail: wojciech.guzewicz@uwm.edu.pl). Zgłoszenia może dokonać członek redakcji, recenzent, czytelnik czasopisma lub każda inna osoba, która ma podejrzenie co do rzetelności tekstu. Redakcja czasopisma postępuje zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org. W przypadku naruszenia zasad etycznych w tekście już opublikowanym redakcja wycofa artykuł ze strony internetowej, zamieszczając informację o powodach wycofania, a w przypadku tekstu drukowanego redakcja zamieści stosowne oświadczenie w następnym numerze czasopisma. Redakcja poinformuje o sprawie autora, instytucję, w której jest afiliowany, recenzentów, osoby poszkodowane, a także, jeśli będzie to konieczne, inne organy nadzoru etycznego. Jeśli nadużycia etyczne w tekście będą w niewielkim stopniu, skorygowany tekst będzie mógł być ponownie opublikowany. Jeżeli w redakcji występuje konflikt interesów, zgłoszenie powinno zostać złożone Wydawcy (wydawca@uwm.edu.pl)

 

Aby zapobiec przypadkom nierzetelności naukowej, Redakcja stosuje procedury dotyczące “Ghost-writing”, “Guest Authorship”, „plagiatu” i „autoplagiatu”.

Ghostwriting oznacza, że autor (lub więcej autorów), który miał znaczący wkład w tworzenie artykułu, nie jest wymieniany jako współautor (współautorzy). Dotyczy to także niewspominania o roli osób, które na inne sposoby przyczyniły się do powstania publikacji.

Gościnne autorstwo (autorstwo honorowe) oznacza, że osoba wymieniona jako autor lub współautor artykułu w rzeczywistości nie uczestniczyła w jego tworzeniu.

Plagiat: czynność polegająca na wykorzystaniu cudzej pracy jako własnej bez podania źródła tej pracy.

Autoplagiat: czynność polegająca na wykorzystaniu własnej, wcześniej opublikowanej pracy bez podania źródła tej pracy.

Wszystkie wykryte przypadki plagiatu, ghostwritingu i gościnnego autorstwa będą ujawnione, co dotyczy także powiadomienia odpowiednich instytucji.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.