ZGŁOSZENIE PRACY

1. Publikacja jest bezpłatna.

2. Przesłany tekst powinien mieścić się w jednej z następujących kategorii:

artykuły naukowe,

             ▪ nauki o komunikacji społecznej i mediach,

             ▪ nauki o bezpieczeństwie,

             ▪ pedagogika (edukacja),

             ▪ nauki o polityce i administracji,

             ▪ nauki prawne,

             ▪ prawo kanoniczne,

             ▪ historia,

             ▪ varia – artykuły z takich dyscyplin naukowych, jak np. nauki historyczne, nauki o kulturze i religii, filozofia, itd.

 – glosy,

recenzje,

sprawozdania.

3. Artykuły powinny być przesłane przez System Platformy Czasopism UWM – Civitas et Lex (https://czasopisma.uwm.edu.pl)/index.php/cel – poprzez kliknięcie: Dokonaj zgłoszenia.

4. Wszystkie artykuły są poddawane wstępnej recenzji przez Redakcję Civitas et Lex w celu weryfikacji, czy mieszczą się w zakresie tematyki i standardów redakcyjnych czasopisma. Przewodniczący Rady proponuje nazwiska Redaktorów Recenzentów. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów w procesie podwójnie ślepej recenzji.

5. Recenzja ma formę pisemną i jest wprowadzana w formie dostępnej na stronie internetowej czasopisma.

6. W przypadkach, gdy Recenzenci proponują modyfikacje pracy, Redakcja przekazuje ich uwagi Autorowi do akceptacji i rozważenia.

7. W przypadku, gdy dana praca uzyska dwie negatywne recenzje, Redakcja informuje Autora i odrzuca publikację.

8. W przypadku, gdy dana praca uzyskała dwie różne recenzje, ostateczną decyzję podejmuje Redaktor Naczelny Civitas et Lex, który może zasięgnąć opinii członków Kolegium.

9. Zgłaszając referat, Autor winien dołączyć również oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana w tym formacie. Oświadczenia należy dołączyć do usługi – pobierz.

10. Autorzy publikacji są odpowiedzialni za uzyskanie zgody na publikację wszelkich danych, rysunków lub zdjęć objętych prawem autorskim.

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.