WYMAGANIA DLA AUTORÓW

1. Autor dołącza na Platformie Czasopism UWM (Civitas et Lex) – w zakładce metadane – następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • afiliację akademicką,
 • adres e-mail,
 • identyfikator ORCID.

2. Artykuł powinien zawierać:

 • tytuł w języku angielskim,
 • streszczenie w języku angielskim (100-150 słów),
 • słowa klucze w języku angielskim (1-5 słów),
 • bibliografię.

3. Długość artykułu powinna mieścić się w przedziale od 25 000 do 40 000 znaków (łącznie ze spacjami oraz przypisami, lecz bez bibliografii).

4. Ważne jest uwzględnienie następujących wytycznych:

 • podejmowany problem jest wyraźnie postawiony, a cel jasno określony,
 • znaczenie pojęć jest dokładnie wyjaśnione,
 • metoda badań jest opisana i odpowiada celowi,
 • źródła i literatura są odpowiednie i wystarczające,
 • wszystkie tezy są dobrze uzasadnione,
 • artykuł jest jasny, zwięzły i interesujący,
 • podsumowanie zawiera dokładne, zrozumiałe i poparte treścią wnioski.

5. Manuscrypt nie zawiera danych osobowych.

6. Prosimy o używanie alfabetu łacińskiego w całym rękopisie oraz transliterację / transkrypcję w przypadku słów z języków wykorzystujących inne alfabety.

7. Autorzy otrzymają plik pdf ze zredagowaną wersją pracy do ostatecznej korekty. To ostatnia możliwość obejrzenia artykułu przed jego publikacją. Po publikacji nie można wprowadzać żadnych zmian ani modyfikacji. Dlatego prosi się autorów o dokładne sprawdzenie swoich stron próbnych pod kątem rękopisu w ciągu 2 tygodni i przygotowanie oddzielnego dokumentu zawierającego wszystkie zmiany, które powinny zostać wprowadzone. 

8. Podstawowe reguły dotyczące przypisów:

Źródła drukowane:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1319, z późn. zm., § 46, ust. 1 i 3.

Internet:

 • Fronda, Osiągnięcia cywilizacyjne według FLNZ: rozwody, dzieci pozamałżeńskie i wolne związki, www.piotrskarga.pl/ps (dostęp: 4.07.2009).

Opracowania:

 • W. Guzewicz, Miłki, w: Encyklopedia Katolicka, red. S. Wilk i in., t. 12, Lublin 2008, kol. 1080.
 • S. Weryński, Organizacja ruchu ludowego, „Rozporządzenia Urzędowe”, 12(1934), z. 4, s. 11–19.
 • E. Wnuk-Lipiński, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996, s. 99–101.
 • T.K. Wszeborowski, Społeczeństwo obywatelskie a państwo, w: Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań–Chorzów 2009, s. 383.

9. Podstawowe reguły dotyczące bibliografii:

Źródła drukowane:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1319, z późn. zm.

Internet:

 • Fronda, Osiągnięcia cywilizacyjne według FLNZ: rozwody, dzieci pozamałżeńskie i wolne związki, www.piotrskarga.pl/ps (dostęp: 4.07.2009).

Opracowania:

 • Guzewicz W., Miłki, w: Encyklopedia Katolicka, red. S. Wilk i in., t. 12, Lublin 2008, kol. 1080-1081.
 • Weryński S., Organizacja ruchu ludowego, „Rozporządzenia Urzędowe” 12(1934), z. 4, s. 11–19.
 • Wnuk-Lipiński E. , Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996.
 • Wszeborowski T.K. , Społeczeństwo obywatelskie a państwo, w: Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań–Chorzów 2009, s. 381-395.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.