Charakterystyka, klasyfikacja i funkcje instrumentów finansowych

Anna Krystyna Skolimowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie głównych informacji o instrumentach finansowych. Instrumenty finansowe odgrywają bardzo ważną rolę zarówno dla prawa, jak i dla gospodarki. Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę, klasyfikację i główne funkcje instrumentów finansowych. Autorka przedstawia najważniejsze wiadomości na temat instrumentów finansowych, dzieląc je na papiery wartościowe i instrumenty pochodne. Przedstawione zostały ponadto mechanizmy działania każdego z instrumentów finansowych i ich wpływ na poszczególne procesy zachodzące w prawie i ekonomii. 


Słowa kluczowe:

instrumenty finansowe, papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe, obligacje, akcje, opcje, swap, futures, forward


Monografie:

1. Bagińska L., Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 2012
2. Baird A., Rynek opcji, strategie inwestycyjne i analiza ryzyka, Warszawa 1998,
3. Bączyk M., Koziński M., Michalski M., Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Papiery wartościowe, Zakamycze 2000
4. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Warszawa 2004
5. Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Warszawa 2012
6. Brighan E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, Warszawa 2005
7. Chłopecki A., [w:], Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego Tom 19. Kraków 2006 r., red. A. Szumański, 2006
8. Dębski W, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki., Warszawa 2005
9. Dmowski A., Prokopowicz D., Rynki finansowe, Warszawa 2011
10. Fabozzi F.J., Rynki obligacji. Analiza i strategia, Warszawa 2000
11. Dziawgo D., Rynek finansowy. Istota, instrumenty, funkcjonowanie., Warszawa 2007
12. Gnela B, Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2012
13. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie., Warszawa 1999
14. Kidyba A., Spółka Akcyjna, Warszawa 2014
15. Krawiec M., Zastosowanie instrumentów pochodnych do ograniczenia ryzyka rynkowego, Warszawa 2007,
16. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa 2004
17. Lemonnier M., Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia., Warszawa 2011
18. Marszałek J., Sekuła P., Rynek finansowy - instrumenty i mechanizm funkcjonowania, [w:] (red.), Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, Łódź 2015
19. Mojak J., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2013
20. Nieborak T., [w] Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym: Komentarz, red. T. Nieborak, T. Sójka, Warszawa 2011
21. Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu skarbu państwa, Warszawa 2011
22. Śliwa J., Finanse. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich, Warszawa 2011
23. Warowny T., O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje, „Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych” Tom XIII/3, Warszawa 2012
24. Wiśniewska E., Giełdowe instrumenty pochodne, Warszawa 2007
25. Waluś W., Baryło M., Inżynieria finansowa, Warszawa 2011
26. Zawadzka P., [w] Ustawa o funduszach inwestycyjnych: komentarz. red. R. Mroczkowski, Warszawa 2014Artykuły:


1. Brodowska-Szewczuk J., Opcje walutowe w zarządzaniu ryzykiem kursowym a toksyczne instrumenty pochodne na rynku finansowym, [online] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2015, dostęp: 26.08.2018 r., http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/105-2015_2.pdf
2. Lentowski D., Swap – konstrukcja kontraktu, rynek i ryzyko, [online] Acta Universitatis Lodziensis Folie Oeconomica 247, 2011, dostęp: 26.08.2018 r.,
3. Leszczyńska E., Rynek kontraktów swap w Polsce, Warszawa 2002, dostęp: 26.08.2018 r., http://www.nbp.pl/publikacje/materialyistudia/144.pdf
4. Mogiełka P., Pojęcie papieru wartościowego a dokumenty przewozu według reguł Rotterdamskich, [dostęp online] „Prawo morskie” 2014, t. XXVIII, dostęp: 26.08.2018 r. http://pm.czasopisma.pan.pl/images/data/pm/wydania/No_1_2012/05_Edokumenty_Przewozowe_Wg_Regul_Rotterdamskich_.pdf
5. Słowik B., Emisja obligacji jako źródło finansowania działalności gospodarczej [online], Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2014, t. XLVIII, 2., dostęp: 26.08.2018 r., http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/20793/czas9547_48
6. Warowny T., O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje, „Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych” Tom XIII/3, Warszawa 2012


Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 153
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037
Pobierz


Opublikowane
2019-07-06

Cited By /
Share

Skolimowska, A. K. (2019). Charakterystyka, klasyfikacja i funkcje instrumentów finansowych. Civitas Et Lex, 22(2), 23–37. https://doi.org/10.31648/cetl.445

Anna Krystyna Skolimowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.