WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE UBÓSTWA I BEZDOMNOŚCI

Jacek Marek Nogowski

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku


Abstrakt

The social exclusion is impossibilities determined in categories of participating in relevant
aspects of the, economic, political social life and the cultural given society. The poverty is being
related to persons, families or groups of people, of which resources (financial, cultural and
social) they are limited in such a step, that the level of their life is lowering beyond the accepted
minimum in the country of residence. A homelessness is both a cause and effect of other states of
the poverty, lack of motivation, rejecting moral norms, lack of the ability, too pathological having
socially recognised features. A poverty and a homelessness are one of social important issues of
contemporary world which requires preventive concrete actions preventing of coming into existence
of this phenomenon in order not to lead to the social exclusion.


Słowa kluczowe:

poverty, homelessness, social policy, welfare

J. Danecki, Kwestie spo ł eczne – istota, ź ród ł a, zarys diagnozy , w: Polityka spo ł eczna , red. A. Rajkiewicz, Katowice 1998, s. 110.   Google Scholar

  Google Scholar

bóstwo , w: S ł ownik socjologiczny , red. K. Olechnicki, P. Za łę cki, Toru ń 1997, s. 233.   Google Scholar

  Google Scholar

Ubóstwo , w: S ł ownik socjologii i nauk spo ł ecznych , red. G. Marshall, Warszawa 2005, s. 407 − 408.   Google Scholar

  Google Scholar

Por. S. Retowski, A. D ę bska-Cenian, Modele radzenia sobie z sytuacj ą w ł asnej bezdom- no ś ci – konsekwencje psychologiczne , w: Psychospo ł eczny profil osób bezdomnych w Trójmie ś cie , red. M. D ę bski, S. Retowski, Gda ń sk 2008, s. 404 − 433   Google Scholar

  Google Scholar

M. Walancik, Wspó ł czesne przejawy wykluczenia i marginalizacji spo ł ecznej , w: Pedago- gika w s ł u ż bie i dzia ł aniu na rzecz regionu , red. E. Rosta ń ska, M. Kisiel, D ą browa Górnicza 2011, s. 132 − 133   Google Scholar

  Google Scholar

Urz ą d Marsza ł kowski Województwa Warmi ń sko-Mazurskiego. Regionalny O ś rodek Polityki Spo ł ecznej, Informacja dotycz ą ca problematyki bezdomno ś ci na terenie województwa war- mi ń sko-mazurskiego – stan na 15 wrze ś nia 2013 r ., Olsztyn 2013, s. 5, , dost ę p: 18.11.2013   Google Scholar

  Google Scholar

E. Moczuk, Bezdomno ść jako problem spo ł eczny w ś wiadomo ś ci osób bezdomnych , „Po- lityka Spo ł eczna”, 10(2000), s. 13   Google Scholar

  Google Scholar

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ł ecznej, Departament Pomocy i Integracji Spo ł ecznej, Program Wspieraj ą cy Powrót Osób Bezdomnych do Spo ł eczno ś ci , Warszawa 2010, s. 3, , dost ę p: 21.11.2013   Google Scholar

  Google Scholar

G ł ówny Urz ą d Statystyczny, Ubóstwo w Polsce w ś wietle bada ń GUS , Warszawa 2013, s. 16, , dost ę p: 03.01.2015   Google Scholar

  Google Scholar

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ł ecznej, Krajowy Program Przeciwdzia ł ania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo ł ecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji , Warszawa 2013, s. 3, , dost ę p: 21.11.2013   Google Scholar

  Google Scholar

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ł ecznej, Narodowa Strategia Integracji Spo ł ecznej dla Polski , Warszawa 2003, s. 21.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2015-03-31

Cited By /
Share

Nogowski, J. M. (2015). WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE UBÓSTWA I BEZDOMNOŚCI. Civitas Et Lex, 5(1), 55–64. https://doi.org/10.31648/cetl.2035

Jacek Marek Nogowski 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w BiałymstokuLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.