PRZEJŚCIE NA SPADKOBIERCĘ UPRAWNIEŃ PRZEDSIĘBIORCY W PRZEDMIOCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Jarosław DOBKOWSKI

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


Abstrakt

The subject of the paper is to analyze the possibility of acquisition by the heir of a powers
of deceased entrepreneur. Those powers relate to conduct business in terms of emptying septic
tanks and transport of liquid waste in the municipality. It was agreed that the powers to conduct
business transferred to an heir, in the absence of their content relevant reservations. Then the
new authorization is not needed for the conducting the business activity by the heir. In place of
the current addressee of the decision enters, by itself, the legal successor.


Słowa kluczowe:

business, permission, succession rights, bequest


C.E. Aronoff, S. L.Mc Clure, J. L.Ward, Sukcesja w firmach rodzinnych, Kraków 2012   Google Scholar

  Google Scholar

K. Wach, An Empirical Investigation into the EU Policy in Favour of Business Succession among Polish Family Firms, “Horyzonty Polityki”, 2013, Vol. 4, Nr 9, s. 107n.   Google Scholar

  Google Scholar

K. Wach, Polityka Unii Europejskiej w zakresie sukcesji przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2011, nr 866, s. 107 n.   Google Scholar

  Google Scholar

K. Wach, Support for Business Succession in the European Union, “Cracow University of Economics Discussion Papers”, 2010, nr 6(7), wydanie elektroniczne
Crossref   Google Scholar

  Google Scholar

A. Surdej, K. Wach, Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Warszawa 2010   Google Scholar

  Google Scholar

E. Szczygłowska, Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych, Warszawa 2009   Google Scholar

  Google Scholar

T. Woś, Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978, s. 163.   Google Scholar

  Google Scholar

M. J. Zięba, J. N. Wróbel, Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy przez jego spadkobierców w świetle nowelizacji KC oraz KSH – część I , „Monitor Prawniczy”, 2012, nr 23, wydanie elektroniczne   Google Scholar

  Google Scholar

M. J. Zięba, J. N. Wróbel, Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy przez jego spadkobierców w świetle nowelizacji KC oraz KSH, – część II, „Monitor Prawniczy”, 2012, nr 23, wydanie elektroniczne.   Google Scholar

  Google Scholar

S. Dudzik, Zbycie przedsiębiorstwa a sukcesja praw i obowiązków wynikających z aktów administracyjnych, „Państwo i Prawo”, 1994, nr 7–8, s. 39n.   Google Scholar

  Google Scholar

E. Skorczyńska, Sukcesja publiczno-prawna w procesie łączenia się spółek na tle pojęcia następstwa prawnego w prawie administracyjnym, „Prawo Spółek” 2003, nr 11, passim   Google Scholar

  Google Scholar

M. J. Nowak, Z. Olech, Regulacja sukcesji administracyjnoprawnej w kodeksie spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego”, 2008, nr 1, s. 39n.   Google Scholar

  Google Scholar

A. Gut, Zasada trwałości decyzji administracyjnych a sukcesja praw i obowiązków z nich wynikających w świetle Kodeksu spółek handlowych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 2004, nr 657, s. 31n.   Google Scholar

  Google Scholar

A. Mariański, Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h. - polemika, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 9, s. 49 i n.   Google Scholar

  Google Scholar

A. Wróblewska-Kazakin, Aspekty prawne sukcesji majątku w firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIV, z. 6, cz. I, s. 95n.   Google Scholar

  Google Scholar

P. Rataj, P. Szewczyk, Plan sukcesji w firmach rodzinnych – wprowadzenie do problematyki prawnej i zapisu windykacyjnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIII, z. 8, s. 341n.   Google Scholar

  Google Scholar

A. Matan, G. Łaszczyca, Następstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym „Państwo i Prawo” 2000, z. 5, s. 49n.   Google Scholar

  Google Scholar

A. Matan, Następstwo (sukcesja) z mocy prawa w materialnym prawie administracyjnym , „Casus”, 2008, nr 50, s. 19n.   Google Scholar

  Google Scholar

J. Kremis, Spadek a niektóre prawa i obowiązki tzw. publicznoprawne, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 1152, Prawo CLXXXVI, s. 174.   Google Scholar

  Google Scholar

Projekt ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego [w:] Legislacja administracyjna. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego (Rowy 10-12 października 1988 r.), Gdańsk 1993, s. 258 i n   Google Scholar

  Google Scholar

Projekt ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 1997, Nr 1 (11), s. 121 i n.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2015-12-31

Cited By /
Share

DOBKOWSKI, J. (2015). PRZEJŚCIE NA SPADKOBIERCĘ UPRAWNIEŃ PRZEDSIĘBIORCY W PRZEDMIOCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH. Civitas Et Lex, 8(4), 33–42. https://doi.org/10.31648/cetl.2189

Jarosław DOBKOWSKI 
Wyższa Szkoła Policji w SzczytnieLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.