GLOSA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 R., SYGN. AKT I OSK 170/13* [ODNOŚNIE DO OCENY FORMALNEJ SKARGI NA CZYNNOŚĆ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DOTYCZĄCEJ UPRAWNIEŃ LUB OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA]

Marta Kopacz

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The assessment of formal complaint is discussed in this comment. It concerns the activities of
the public administration of entitlements or obligations under the law. It was pointed out that file
the claim against such action must be preceded by a summons of the competent authority to remove
a breach of the law. It was noted, there is no regulation process, that could be applied in the case
of a referral of this summons to the incompetent authority to his diagnosis, in the domestic legal
order. The analysis of legal regulations, which could be relevant in such situation was done in this
paper. The reference made by the Court in its judgment to rule contained in Art. 15 of the European
Code of Good Administration, was rated correct. That argument was way out of the realization of
this case, under Art. 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the right
to good administration.


Słowa kluczowe:

competence of the authority, the right to good administration, a formal breach of the right, the right to court

A. Wyrozumska, Dochodzenie roszczeń opartych na prawie Unii Europejskiej przed sądami krajowymi, w: System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, pod red. A. Wyrozumskiej, Warszawa 2010, s. 40−42.   Google Scholar

Z. Niewiadomski, Kodeks Dobrej Administracji a polska procedura administracyjna, w: Jakość administracji publicznej, pod red. J. Łukasiewicza, Rzeszów 2004, s. 299.   Google Scholar

E. Ura, Urzędnik w świetle zasad Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” 2008, nr 246 (Zarządzanie i Marketing z. 12), s. 264.   Google Scholar

Z. Kmieciak, Rozdział II Standardy proceduralne wynikające z „prawa do dobrej administracji” i ich realizacja w polskim ustawodawstwie oraz w praktyce, w: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Lex-el 2009.   Google Scholar

A.I. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Toruń 2008, s. 58.   Google Scholar

M. Kopacz, Wpływ regulacji unijnych na standardy postępowania organu w przypadku stwierdzenia braku właściwości w sprawie, w: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. II, pod red. J. Sługockiego, Wrocław 2014, s. 551n.   Google Scholar

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.   Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.   Google Scholar

Wyrok NSA z 14 marca 2011 r., sygn. akt I FPS 5/10, ONSAiWSA 2011, nr 3, poz. 50.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-03-31

Cited By /
Share

Kopacz, M. (2016). GLOSA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 R., SYGN. AKT I OSK 170/13* [ODNOŚNIE DO OCENY FORMALNEJ SKARGI NA CZYNNOŚĆ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DOTYCZĄCEJ UPRAWNIEŃ LUB OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA]. Civitas Et Lex, 9(1), 35–40. https://doi.org/10.31648/cetl.2294

Marta Kopacz 
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w OlsztynieLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.