OSTATECZNOŚĆ I PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Małgorzata Olczyk

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny


Abstrakt

The aim of this article was an indication the most important differences between final
administrative decision and valid administrative decision. The main basic for writing the article
was a jurisdiction of administrative courts, both the Voivodship Administrative Courts, as the
Supreme Administrative Court. Also served the jurisdiction of the Supreme Court.
In the article was discussed an essence of one of general principles of the administrative
proceedings, i.e. the principle of stability of administrative decisions. Subsequently, the terms “final
administrative decision” and “valid administrative decision” were defined and differences between
them were determined. In addition, in the article was presented the importance of administrative
decision in relation to two registers – the land and mortgage register and the land register.
The matter which was addressed in the article is a proclamation to the last amendment of the
Code of Administrative Procedure, which added a concept of valid decision. The showing differences
of final administrative decision and valid administrative decision is a special important knowledge
from the point of view of administrative proceedings’ party, but the distinction both aspects
of administrative decision raises a problem even for organs, which settle the matter.


Słowa kluczowe:

administrative proceedings, final administrative decision, valid administrative decision, the Code of Administrative Procedure


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 2017, poz. 1257   Google Scholar

W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004   Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.   Google Scholar

P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004,   Google Scholar

M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2013   Google Scholar

Wyrok WSA w Szczecinie z 11 maja 2017 r., II SA/Sz 79/17 (Lex nr 2315280).   Google Scholar

B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014,   Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z 19 listopada 2014 r., I FSK 1681/14 (Lex nr 1658500);   Google Scholar

wyrok WSA w Warszawie z 18 stycznia 2017 r., VII SA/Wa 368/16 (Lex nr 2360386);   Google Scholar

wyrok NSA w Warszawie z 15 lutego 2017 r., II OSK 1419/15 (Lex nr 2247700)   Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. 2017, poz. 201 t.j., ze zm.   Google Scholar

J. Jendrośka, Trwałość rozstrzygnięć administracyjnych, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Księga jubileuszowa Prof. J. Filipka, pod red. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosza, D. Dąbek, M. Smagi, Kraków 2001   Google Scholar

Z.R. Kmieciak, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2014,   Google Scholar

Wyrok WSA w Łodzi z 7 maja 2013 r., II SA/Łd 1195/12 (Lex nr 1317105)   Google Scholar

P.M. Przybysz, Komentarz do art. 16 Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex 2017   Google Scholar

M. Bonowicz, Zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego, , dostęp: 14.12.2017.   Google Scholar

A. Bartosiewicz, Pojęcie ostateczności decyzji administracyjnej w świetle zastosowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, „Krytyka Prawa”, 6(2014)
Crossref   Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r., I OSK 1152/16 (Lex nr 2241225).   Google Scholar

B. Adamiak, J. Borkowski, Ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej, „Państwo i Prawo”, 10(1989),   Google Scholar

M. Jaśkowska, Komentarz aktualizowany do art. 269 Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex 2016.   Google Scholar

E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2010   Google Scholar

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz. U. 2016, poz. 1822 ze zm   Google Scholar

A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2010   Google Scholar

P. Puch, Księgi wieczyste, , dostęp: 28.12.2017.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-03-30

Cited By /
Share

Olczyk, M. (2018). OSTATECZNOŚĆ I PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ. Civitas Et Lex, 17(1), 7–15. https://doi.org/10.31648/cetl.2483

Małgorzata Olczyk 
Uniwersytet Technologiczno-HumanistycznyLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.