Penalizacja czynów seksualnych wobec małoletnich – rozważania na tle prawa kanonicznego i polskiego prawa karnego

Piotr Wojnicz

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie filia Ełk


Abstrakt

Sexual violence of adults against minors is a serious crime that can not be accepted and tolerated under any circumstances. This crime affects the sphere of taboo, intimacy and innocence and thus destroys the most important stage in human life. For these reasons, it is not surprising that both canonical criminal law and secular criminal law severely penalize this category of deeds. The object of protection is the good of the child.


Słowa kluczowe:

minor, sexual violence, canonical criminal law


1. Franciszek, List apostolski motu proprio Vos Estis Lux Mundi w sprawie postępowania odnośnie przestępstw związanych z wykorzystaniem seksualnym z dnia 9.05.2019 roku, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/motu/vos_estis_09052019.html,
2. Jan Paweł II, Litterae Apostolicae motu proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur, Sacramentorum sanctitatis tutela, 30.04.2001, AAS 93(2001), s. 737-739,
3. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318,
4. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984,
5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997 Nr 90 poz. 557,
6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553.
7. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Dz. U. 2016 poz. 862
1. Dohnalik Jan, Prawo kanoniczne wobec nadużyć seksualnych duchownych względem dzieci i młodzieży, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, vol. 14, nr 1, 2015, s. 50 – 66,
2. Kaleta Paweł, Kanoniczne sankcje karne za przestępstwa majątkowe, „Prawo kanoniczne”, nr 3, 2015, s. 117 – 135,
3. Królikowski Michał, Zawłocki Robert, Kodeks karny – część szczególna. Tom I. Komentarz do art. 117 – 221, Warszawa 2013;
4. Lempa Florian, Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi, Białystok 2013,
5. Lempa Florian, Podstawowe zasady wymierzania poprawczych kar kanonicznych, „Civitas et lex”, 2017, nr 4, s. 33 – 40,
6. Mierzwińska – Lorencka Joanna, Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym, Warszawa 2012,
7. Mikołajczuk Krzysztof, Pojęcie i cel kary w Kościele. Rys historyczno – prawny, „Studia Prawnicze”, nr 1, 2016, s. 81 – 106,
8. Marek Andrzej, Marek – Ossowska Aleksandra, Prawo wykroczeń. Materialne i procesowe. Wydanie 8, Warszawa 2019,
9. Report of the Consultation on Child Abuse Prevention [Raport z konsultacji w sprawie zapobiegania krzywdzeniu dzieci] (1999), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Genewa,
10. Syryjczyk Jerzy, Pojęcie ekskomuniki w świetle zadań pastoralnych Kościoła w Projekcie prawa karnego z 1973 r. oraz w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. „Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny”, nr 32/1-2, 1989, s. 127 – 156.
11. Włodarczyk Renata, Kryminalistyczno – kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym, Szczytno 2015.
12. https://www.przewodnik-katolicki.pl/NEWS/2017/Walka-z-naduzyciami-seksualnymi-wsrod-duchownych, dostęp: 25.06.2019 r.
Pobierz


Opublikowane
2020-10-03

Cited By /
Share

Wojnicz, P. (2020). Penalizacja czynów seksualnych wobec małoletnich – rozważania na tle prawa kanonicznego i polskiego prawa karnego. Civitas Et Lex, 26(2), 59–72. https://doi.org/10.31648/cetl.4419

Piotr Wojnicz 
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie filia EłkLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.