AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI A ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Ryszard Skawiński

Wydział Studiów Technicznych i Sppołecznych w Ełku UWM w Olsztynie


Abstrakt

Polski system edukacyjny jest regulowany przez ustawy i rozporządzenia. Status nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela, która wiąże stopnie awansu zawodowego nauczyciela z wynagrodzeniem. Stopnie awansu zawodowego opierają się na zrealizowaniu odpowiednich planów rozwoju zawodowego. Jednak te urzędowe stopnie awansu zawodowego nauczycieli różnią się od stadiów rozwoju zawodowego nauczycieli opisanych w literaturze naukowej. Artykuł zawiera analizę tego zagadnienia.


Słowa kluczowe:

polski system edukacyjny, Karta Nauczyciela, stopnie awansu zawodowego nauczycieli, stadia rozwoju zawodowego nauczycieli, the Polish educational system, the Teacher's Charter, the teacher's professional promotion grades, the professional development stages


Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 16 sierpnia 2018, poz. 1574).   Google Scholar

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).   Google Scholar

Raport NIK. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu awansu zawodowego nauczycieli, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/07/079/ , dostęp 4 września 2020.   Google Scholar

Raport NIK. System awansu zawodowego nauczycieli. Najwyższa Izba Kontroli Warszawa, wrzesień 2018 r. Lata szkolne 2015/2016–2017/2018, https://www.nik.gov.pl/plik/id,17724,vp,20307.pdf, dostęp 5 września 2020.   Google Scholar

Raport NIK. Informacja o wynikach kontroli systemu awansu zawodowego nauczycieli, KNO.430.005.2018 Nr ewid. 113/2017/P/17/027/KNO, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/027/ dostęp 5 września 2020.   Google Scholar

Appelt K., Osobowościowe uwarunkowania funkcjonowania nauczycieli w sytuacji zmiany społecznej, „Forum Oświatowe” 1(2006), s. 5–25.   Google Scholar

Appelt K., Podmiotowe i kontekstowe uwarunkowania funkcjonowania nauczycieli w sytuacji zmiany społecznej, „Forum Oświatowe” 1(2007), s. 71–90.   Google Scholar

Appelt K., Style funkcjonowania nauczycieli w sytuacji zmiany społecznej, „Forum Oświatowe” 2(2005), s. 5–23.   Google Scholar

Banach Cz., Nauczyciel, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, red. T. Pilch i in., Warszawa 2004, s. 548.   Google Scholar

Bielski J., Nauczyciel doskonały: kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela, Kraków 2017.   Google Scholar

Bokszański Z., Tożsamość aktora społecznego a zmiana społeczna, w: Zmiana społeczna. Teoria i doświadczenia polskie, red. J. Kurczewska, Warszawa 1999.   Google Scholar

Brzezińska A., K. Appelt, Tożsamość zawodowa psychologa, w: Etyczne dylematy psychologii, red. J. Brzeziński, M. Toeplitz-Wiśniewska, Poznań 2000, s. 13–44.   Google Scholar

Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Toruń 1997.   Google Scholar

Gołębniak B. D., Zmiana edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność, Toruń-Poznań 1998.   Google Scholar

Guzewicz W., „W wychowaniu (…) chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem...” – Wartości w wychowaniu szkolnym, „Studia Teologiczne” 32(2014), s. 249-357.   Google Scholar

Jakimiuk B., Relacje zawodowe i osiągnięcia osobiste jako czynniki satysfakcji z pracy nauczycieli a ich indywidualne doświadczenia, Lublin 2017.   Google Scholar

Jancarz-Łanczkowska B., Potyrała K., Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli, Kraków 2020.   Google Scholar

Jankowska I., Awans zawodowy czy rozwój nauczyciela?: postawienie problemu, w: Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki, Wrocław 2016, s. 287-193.   Google Scholar

Jańczyk G., Dokąd nas prowadzą ścieżki awansu zawodowego?, „Edukacja i Dialog” 1/2(2015), s. 32–35.   Google Scholar

Jones J., Jenkin M., Lord S., Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli, Warszawa 2008.   Google Scholar

Kamińska M., Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły: studium teoretyczno-empiryczne, Kraków 2019.   Google Scholar

Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2000.   Google Scholar

Kowal S., Kompetencje i rozwój zawodowy nauczyciela, „Wychowawca” 2(2020), s. 8–9.   Google Scholar

Kuźmina N.W., Kucharew N.W., Psychologiczna struktura działalności nauczyciela, Homel 1976.   Google Scholar

Kwaśnica R., Ku pytaniom o psychopedagogiczne kształcenie nauczycieli, w: Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Toruń 1990.   Google Scholar

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2004, s. 291-326.   Google Scholar

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.   Google Scholar

Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańsk 2005.   Google Scholar

Michalak J., Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków, Łódź 2007.   Google Scholar

Mistrzostwo pedagogiczne, red. I.A. Zjaziun, Warszawa-Radom 2005.   Google Scholar

Nowacki T., Słowo wstępne, w: Mistrzostwo pedagogiczne, red. I.A. Zjaziun, Warszawa-Radom 2005.   Google Scholar

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.   Google Scholar

Panasiuk B., Awans zawodowy nauczycieli, „Zamojskie Studia i Materiały” 1(2008), s. 89–100.   Google Scholar

Piwowarski R., Wejście do zawodu oraz rozwój zawodowy nauczyciela: perspektywa międzynarodowa i polska, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 3(2016), s. 19–32.
Crossref   Google Scholar

Raczykowska A., Nauczyciel – zawód z powołania, „Edukacja Humanistyczna” 1(2020), s. 199–212.   Google Scholar

Rubacha K., Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości, Toruń 2000.   Google Scholar

Salamucha A., Pojęcie rozwoju człowieka w pedagogice, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 2/2000/2001, s. 159-166.   Google Scholar

Skrzypczak J., Nauczanie, w: Britannica. Edycja polska, t. 28, Poznań 2002, s. 267.   Google Scholar

Słownik języka polskiego, t. 7, red. W. Doroszewski, Warszawa 1965.   Google Scholar

Strusińska-Żukowska J., Awans zawodowy nauczycieli, „Prawo Pracy” 1(2005), s. 3-11.   Google Scholar

Szczęsna H., Rozwój moralny, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red. T. Pilch i in.), Warszawa 2006, s. 495-498.   Google Scholar

Szempruch J., Modele kształcenia nauczycieli a zadania edukacji, „Studia z Teorii Wychowania” 7(2016), nr 4(17), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-13126bec-8285-4f4d-8201-e3d560714d59, dostęp 5 września 2020.   Google Scholar

Szlosek F., Rozwój zawodowy nauczyciela, „Polityka Społeczna” 3(2014), s. 30–33.   Google Scholar

Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem, red. A. Ciążela, S. Jaronowska, Warszawa 2017.   Google Scholar

Wiłkomirska A., Awans zawodowy nauczycieli: „brzydkie kaczątko” reformy edukacji, „Studia Pedagogiczne” 64(2011), s. 159–171.   Google Scholar

Wiłkomirska A., Sens i bezsens państwowego systemu awansu zawodowego nauczycieli, „Kwartalnik Edukacyjny” 1/2(2014), s. 167–180.   Google Scholar

Wołoszyn S., Nauczyciel – przegląd historycznych funkcji, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1997, s. 439.   Google Scholar

Zapolska-Downar M., Awans zawodowy nauczycieli w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 4(2010), s. 19–35.   Google Scholar

Zielińska A., Ocena i awans zawodowy nauczycieli: różne perspektywy, różne oczekiwania, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1/2(2014), s. 181–201.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-01-03

Cited By /
Share

Skawiński, R. (2021). AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI A ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI. Civitas Et Lex, 28(4), 22–42. https://doi.org/10.31648/cetl.5909

Ryszard Skawiński 
Wydział Studiów Technicznych i Sppołecznych w Ełku UWM w OlsztynieLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.