Etyczne i prawne aspekty optymalizacji podatkowej

Anna Krystyna Skolimowska

Akademia Pomorska w Słupsku


Abstrakt

Optymalizacja podatkowa jest zjawiskiem niejednolicie ocenianym zarówno z punktu widzenia prawa podatkowego, jak i wartości etycznych, co w dużej mierze wynika z błędnego pojmowania optymalizacji jako zjawiska opartego na nielegalnych działaniach prowadzących do uzyskania nienależnej korzyści podatkowej. Celem artykułu jest przedstawienie istoty optymalizacji podatkowej oraz aspektów etyczno-moralnych i miejsca optymalizacji w zjawisku tzw. „Oporu podatkowego”. Analiza omawianego zagadnienia została dokonana na podstawie poglądów orzecznictwa i doktryny.
Brzeziński B., Unikanie opodatkowania w orzecznictwie anglosaskim, Monitor Podatkowy 1996.   Google Scholar

Gajewski D., Istota optymalizacji podatkowej–wybrane zagadnienia, Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 2014.   Google Scholar

Gajewski D., Glumińska-Pawlic J., Golecki M., Werner A., Klauzula przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania, Warszawa 2018.   Google Scholar

Gaudemet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, Warszawa 2000.   Google Scholar

Gomułowicz A., Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego, Oficyna 2008.   Google Scholar

Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001.   Google Scholar

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004.   Google Scholar

Gruziel K., Istota i założenia optymalizacji podatkowej – wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 77, 2009.   Google Scholar

Grzybowski P., Etyka i opodatkowanie – aspekt doktrynalny i normatywny, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2012, nr 3.   Google Scholar

Iwin-Garzyńska J., Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2016 (83).
Crossref   Google Scholar

Jankowski J, Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych - dopuszczalność   Google Scholar

i prawne granice, Warszawa, 2019.   Google Scholar

Jamroży M., Kudert S., Optymalizacja podatkowa dochodów przedsiębiorstwa, Warszawa 2013.   Google Scholar

Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Główna Handlowa, Warszawa 2002.   Google Scholar

Koreń D., Kształtowanie obciążeń podatkowych w stosunkach międzynarodowych, Monitor Podatkowy 2014, nr 8.   Google Scholar

Kurzac M., Unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania – o kryteriach rozróżniających, Studia Prawno-ekonomiczne, t. CV, 2017.   Google Scholar

Ladziński A., Prawne granice optymalizacji podatkowej, PP 2008, Nr 6.   Google Scholar

Ladziński A., Mardas P., Nowak T., Tkaczyk M., Granice swobodnego kształtowania przez podatników wysokości ich zobowiązań podatkowych, PP 2008, nr 12.   Google Scholar

Lipowski T., Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Warszawa 2004.   Google Scholar

Litwińczuk H., Obejście prawa podatkowego w świetle doświadczeń́ międzynarodowych, Przegląd Podatkowy 1999 nr 9.   Google Scholar

Pasternak-Malicka M., Mentalność i moralność podatkowa a reakcje gospodarstw domowych na obowiązek podatkowy, Modern Management Review, vol. XVIII, 20 (1/2013)
Crossref   Google Scholar

Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Warszawa 2007.   Google Scholar

M. Pietrewicz, Polityka finansowa, Warszawa 1993.   Google Scholar

Wójtowicz-Janicka K., Optymalizacja podatkowa, Warszawa 2012.   Google Scholar

Wyciślok J., Optymalizacja podatków. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Warszawa 2013.   Google Scholar

Żabska M., Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61, 2013.   Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r., sygn. I SA/Wr 1183/00.   Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. II FSK 3162/13.   Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. II FSK 3373/15;
Crossref   Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2019 r., sygn. II FSK 2033/17   Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2019 r., sygn. II FSK 2033/17.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-18

Cited By /
Share

Skolimowska, A. K. (2021). Etyczne i prawne aspekty optymalizacji podatkowej. Civitas Et Lex, 30(2), 49–58. https://doi.org/10.31648/cetl.5954

Anna Krystyna Skolimowska 
Akademia Pomorska w SłupskuLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.