Status prawny miejsca do „parkowania pojazdów mechanicznych” na nieruchomości gruntowej

Paweł Niewęgłowski

Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
https://orcid.org/0000-0002-6220-0898


Abstrakt

In the article the author tries to present an analysis of the legal status of garages and parking
spaces. The problem that he tries to explain concerns in particular the attempt to answer the
question whether there is a legitimate possibility of separating garages and parking spaces.
Such an alternative will allow the creation of a legal fiction of an independent, individual garage
or parking space. In addition, it will enable the freedom to trade in such rights, regardless of the
ownership of the dwelling.


Słowa kluczowe:

real estate law, underground garage, property

Literatura:
1. Balwicka –Szczyrba M., Sylwestrzak A., Karaszewski G., Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz. 2014.
2. Bieniek G., Komentarz do Kodeksu Cywilnego, t.1, Warszawa 2005.
3. Bończak-Kucharska E., Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Warszawa 2020.
4. Czachórski W., Zobowiązania, Warszawa 2002.
5. Doliwa A., Prawo mieszkaniowe – Komentarz. Warszawa 2021.
6. Gniewek E., Machnikowski P., Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Warszawa 2019.
7. Gniewek E., Prawo rzeczowe, t. 3, Warszawa 2013.
8. Gniewek E., Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001.
9. Gniewek E., Reżim prawny garaży spółdzielczych, Rejent 1996. Nr 6.
10. Gołba Z., Slużebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu. 2016.
11. Komorowskiej J., „Polak ceni własność czyli o tym, że Polska ma jeden z najwyższych odsetków posiadaczy mieszkań własnościowych”, analiza Centrum Amron, 14.12.2015 r.
12. Konpka J., „Miejsce postojowe – co tak właściwie kupujemy i jakie są konsekwencje wyboru”, Raport Centrum Amaron, 19.03.2018 r.
13. Księżak P., w: Osajda K., Komentarz do Kodeksu Cywilnego, t. 2, Legalis 2017 – art. 197 k.c..
14. Bieniek G., Marmaj Z., Ustawa o własności lokali, Warszawa 2001.
15. Matusik G., Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, Warszawa 2013.
16. Menes M., Rozwój motoryzacji indywidualnej w Polsce w latach 1990-2015. Przegląd komunikacyjny nr 4/2018.
17. Ministerstwo Rozwoju, Raport– Stan mieszkalnictwa w Polsce, (marzec 2020 r.).
18. Oleszko A., (Recenzja pracy: Prawo nieruchomości, Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym i wprowadzeniem Rudnickiego S., Rej. 1997, Nr 9.
19. Saffian M., Zasada swobody umów (uwagi wstępne na tle wykładni art.3531 k.c. PIP 1993, Nr 4.
20. Skąpski J., Własność lokali. Kilka refleksji na temat ustawy z 1994 r., w: Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997.
21. Skowrońska-Bocian E., Pietrzykowski K., Komentarz do Kodeksu Cywilnego, t. 1, 2013.
22. Swaczyna B., Prawne wyodrębnienie gruntu na powierzchni ziemi, Rejent, nr 9, 2002 r.
23. Trzaskowski R., Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 3531 k.c., Kraków 2005.
24. Warciński M., Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego, 2013.
Akty prawne:
25. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz.U.2020.0.1740).
26. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204).
27. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568, 695, 875, 2320).
28. Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. (Dz.U.2020.1910).
29. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U.2020.1990).
30. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1465, 2127).
31. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1805, z 2020 r. poz. 471).
32. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późń. zm.).
Orzecznictwo:
33. Postanowienie SN z dnia 06.06.1973 r., CR 413/73 Legalis.
34. Postanowienie SN z 19.01.1988 r., III CRN 459/87, Legalis.
35. Postanowienie SN z 05.10.2007 r., I CSK 229/07, LEX nr 457733.
36. Postanowienie SN z dnia 30.10.2003 r., IV CK 114/02, OSN 2004, Nr 12, poz. 201.
Pobierz


Opublikowane
2021-12-05

Cited By /
Share

Niewęgłowski, P. (2021). Status prawny miejsca do „parkowania pojazdów mechanicznych” na nieruchomości gruntowej. Civitas Et Lex, 32(4), 43–55. https://doi.org/10.31648/cetl.6335

Paweł Niewęgłowski 
Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
https://orcid.org/0000-0002-6220-0898Licencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.