Historia prawa człowieka do obrony. Współczesne jego rozumienie.

Dawid Majchrzak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Abstrakt

The purpose of this article is to present the rights to defense in the universal, regional and
national human rights system. The article presents the institutions of the right to defense from the
oldest civilisations until today. It shows the most important regulations of the universal system
of human rights protection, as well as regional systems and national law, and analyses the right
to defense as a procedural institution. The aim of this article is to present the evolution of the
rights of defense from the point of view of human rights where it is an indispensable element
of the applicable codes of criminal procedure. In this article I will try to answer whether, despite
the extensive guarantee of this right, it is sufficiently implemented, and if not why and what are
the ways to change this state.

 


Słowa kluczowe:

human rights, right to defense, the adversarial nature of the process, inquisitorial process, criminal trial

Źródła drukowane:   Google Scholar

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia   Google Scholar

listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem   Google Scholar

nr 2, Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284.   Google Scholar

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE 2016, C 202.   Google Scholar

Orzeczenie TK z dnia 20 października 1992 r., K 1/92, OTK 1992, nr 2, poz. 23.   Google Scholar

Źródła internetowe:   Google Scholar

Barcik J., Srogosz T., Prawo dostępu do adwokata w Polsce w świetle dyrektywy 2013/48/U,   Google Scholar

„Palestra” 7–8(2015), online:   Google Scholar

prawo-dostepu-do-adwokata-w-polsce-w-swietle-dyrektywy-2013-48-u>, dostęp: 08.07.2021.   Google Scholar

  Google Scholar

>, dostęp: 08.07.2021.   Google Scholar

, dostęp: 08.07.2021.   Google Scholar

  Google Scholar

pdf>, dostęp: 08.07.2021.   Google Scholar

Tekst Karty Narodów Zjednoczonych, http://www.bb.po.gov.pl/images/Prawa/PNZ/KNZ.pdf.   Google Scholar

Opracowania:   Google Scholar

Amielańczyk K., Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006.   Google Scholar

Balzer O., Przewód sądowy polski w zarysie (wykład uniwersytecki), Lwów 1935.   Google Scholar

Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971.   Google Scholar

Cieślak M., Proces karny. Część I ogólna: Zagadnienia wstępne, Kraków 1952.   Google Scholar

Dobrzycki W., System międzyamerykański, Warszawa 2002.   Google Scholar

Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2009.   Google Scholar

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010.   Google Scholar

Glaser S., Wstęp do nauki procesu karnego, Warszawa 1928.   Google Scholar

Kmiecik R., O „samoobwinieniu” w świetle teorii dowodów Jeremiasza Benthama (1748–1832),   Google Scholar

„Państwo i Prawo” 1985, z. 11–12, s. 90–92.   Google Scholar

Kunderewicz C., Najstarsze prawa świata, Łódź 1972.   Google Scholar

Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000.   Google Scholar

Liżewski B., Europejski regionalny system ochrony praw człowieka a systemy interamerykański   Google Scholar

i afrykański – realizacja idei uniwersalizmu czy autonomia rozwiązań systemowych, Lublin   Google Scholar

Łazowski A., Zawidzka A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2001.   Google Scholar

Łoś-Nowak T., Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy, działania zasięg,   Google Scholar

Wrocław 2009.   Google Scholar

Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000.   Google Scholar

Mazurek F.J., Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła, Lublin 1999.   Google Scholar

Moniuszko A., Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI–XVIII wiek), Warszawa 2017.   Google Scholar

Mosakowski M., Ślęzak J., Od procesów inkwizycyjnych do humanitaryzacji prawa karnego w dobie   Google Scholar

oświecenia, Gdańsk 2017.   Google Scholar

Orzeszyna K., Skwarzyński M., Tabaszaewski R., Prawo międzynarodowe praw człowieka, Warszawa   Google Scholar

Papierkowski Z., Proces karny w starożytności greckiej i rzymskiej, „Roczniki Humanistyczne   Google Scholar

Towarzystwa Naukowego KUL” 7(1957), z. 2, s. 159–176.   Google Scholar

Redzik A., Kotliński T., Historia adwokatury, Warszawa 2012.   Google Scholar

Skorupka J., Proces karny, Warszawa 2017.   Google Scholar

Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Kraków 2000.   Google Scholar

Tomuschat Ch., Human rights. Between idealism and realizm, Oxford 2003.   Google Scholar

Tychmańska A., Znaczenie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz   Google Scholar

Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych dla polskiego   Google Scholar

porządku prawnego na przykładzie analizy orzecznictwa polskich sądów administracyjnych,   Google Scholar

Warszawa 2017.   Google Scholar

Wiliński P., Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-03-20

Cited By /
Share

Majchrzak, D. (2022). Historia prawa człowieka do obrony. Współczesne jego rozumienie . Civitas Et Lex, 33(1), 85–100. https://doi.org/10.31648/cetl.6972

Dawid Majchrzak 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.