Przedmiot umowy licencyjnej na udostępnianie i wykorzystywanie danych badawczych w ramach repozytorium instytucjonalnego

Marek Salamonowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The research problem of this article is the definition and legal characteristics of the subject of the license agreement for the use and sharing of research data. This issue is related to a number of specific research objectives. First, determining the proper subject of the license affects the legal nature of the contract and the legal situation of the parties. Secondly, the subject of the contract is related to the permissible scope of the license authorization and the applicable legal regime. It has been established that a set of research data may have a creative character and then be subject to copyright protection. It can also have no creative character and be covered by sui generis right to the database. Moreover, elements of a research data set may be copyrightable works, as well as the subject of related rights, in particular videograms or phonograms. Moreover, research data may contain information on invention projects, personal data, classified information or secrets protected by law. The subject matter of the license agreement with respect to the provision and use of research data affects the legal regime of the agreement and the permissible scope of authorization. In relation to personal data, classified information or industrial property rights, it may justify the limitation or exclusion of open access to research data. Hence, proper identification of the subject of the agreement is of fundamental importance for the proper implementation of the open access policy by entities operating institutional repositories.


Słowa kluczowe:

research data, license agreement, open access, database, copyright


Akty normatywne:   Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie   Google Scholar

otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, Dz.Urz. UE   Google Scholar

z 26 czerwca 2019, L 172/56.   Google Scholar

Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora   Google Scholar

publicznego, Dz.U. 2021 poz. 1641.   Google Scholar

Ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478,   Google Scholar

z późn. zm.   Google Scholar

Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 386.   Google Scholar

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062.   Google Scholar

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324.   Google Scholar

Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742.   Google Scholar

Dokumenty:   Google Scholar

Zalecenia Komisji Europejskiej (UE) 2018/790 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony, powstałej w wyniku badań naukowych finansowanych ze środków publicznych, Dz.Urz. UE z 31 maja 2018 r. L 134/12.Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, dokument opracowany przez MNiSW w 2015 r.,   Google Scholar

_Kierunki_rozwoju_OD_wersja_ostateczna.pdf>, dostęp: 20.01.2022.   Google Scholar

European Research Council (ERC), Guidelines on Implementation of Open Access to Scientific Publications and Research Data in projects supported by the European Research Council under Horizon 2020, Bruksela 2017,   Google Scholar

h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-hi-erc-oa-guide_en.pdf>, dostęp: 20.01.2022.   Google Scholar

Zarządzenie z dnia 27 maja 2020 r. nr 38/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie ustalenia Polityki Narodowego Centrum Nauki dotyczącej otwartego dostępu do publikacji,   Google Scholar

  Google Scholar

Dyr-38_2020.pdf>, dostęp: 20.01.2022.   Google Scholar

Ball A., How to License Research Data, A Digital Curation Centre 2014, s. 6–8,   Google Scholar

ru.nl/publish/pages/868577/how_to_license_research_data.pdf>, dostęp: 19.01.2022.   Google Scholar

Orzecznictwo:   Google Scholar

Wyrok TS z 9 listopada 2004 r. w sprawie C-338/02, Fixtures Marketing Ltd przeciwko Svenksa   Google Scholar

AB (Svenska), ECLI:EU:C:2004:696.   Google Scholar

Wyrok TS z 9 listopada 2004 r. w sprawie C-203/02, British Horseracing Board Ltd przeciwko   Google Scholar

William Hill Organization Ltd (BHB), ECLI:EU:C:2004:695.   Google Scholar

Wyrok TS z 1 marca 2012 r. w sprawie C-604/10, Football Dataco Ltd i in. przeciwko Yahoo! UK   Google Scholar

Ltd, ECLI:EU:C:2012:115.
Crossref   Google Scholar

Wyrok TS z 12 lipca 2012 r. w sprawie C-138/11, Compass-Datenbank GmbH przeciwko Republik   Google Scholar

Österreich, ECLI:EU:C:2012:449.   Google Scholar

Wyrok SA w Warszawie z 5 lutego 2015 r., VI ACa 531/14, LEX nr 1663095.   Google Scholar

Literatura:   Google Scholar

Barta J., Markiewicz R., Wokół definicji bazy danych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1(2002).   Google Scholar

Bruzzone G., Debackere K., As Open as Possible, as Closed as Needed: Challenges of the EU   Google Scholar

Strategy for Data, “Les Nouvelles – Journal of the Licensing Executives Society” 2021,   Google Scholar

vol. LVI-1.   Google Scholar

Burgelman J.C., Pascu C., Szkuta K., Von Schomberg R., Karalopoulos A., Repanas K.,   Google Scholar

Schouppe M., Open science, open data, and open scholarship: European policies to make   Google Scholar

science fit for the twenty-first century, „Frontiers in Big Data” 2019, No 2(43).   Google Scholar

Chałubińska-Jentkiewicz K., Prawna ochrona treści cyfrowych, Warszawa 2021.   Google Scholar

Depo J., Bezpieczeństwo informacji niejawnych i innych prawnie chronionych, „Zeszyt Naukowy   Google Scholar

Apeiron” 6(2011).   Google Scholar

Dietrich N., Guibault L., Margoni T., Siewicz K., Wiebe A., Możliwe formy ochrony prawnej z perspektywy   Google Scholar

UE, w: Otwarte, czyli bezpieczne. Analiza prawnych form ochrony danych badawczych   Google Scholar

i zalecenia w kwestii dostępu i korzystania, pod red. L. Guibaulta i A. Wiebego, Kraków   Google Scholar

Felchner K., Re-use utworu (bazy danych), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1(2013).   Google Scholar

Fischer B., Autorskoprawne konteksty ponownego wykorzystania danych badawczych, w: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, pod red. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńskiej-Pieczniak, J. Szczotki, t. II, Warszawa 2020.   Google Scholar

Fischer B., Piskorz-Ryń A., Sakowska-Baryła M., Wyporska-Frankiewicz J., Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Warszawa 2019.   Google Scholar

Fleszer D., Informacja niejawna i jej klasyfikacja, „Przegląd Prawa Handlowego” 8(2014).   Google Scholar

Ghazal N., Inwestycja jako element konstrukcji prawa do fonogramu w świetle prawa UE – uwagi   Google Scholar

na tle prawa sui generis do bazy danych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego   Google Scholar

Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1(2020).   Google Scholar

Giesen B., Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warszawa 2013.   Google Scholar

Górecka A., Pojęcie bazy danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych   Google Scholar

oraz ustawy o ochronie baz danych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana   Google Scholar

Wyszyńskiego” 2.1 (2002).Hoc S., Ochrona informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, „Przegląd   Google Scholar

Prawa Publicznego” 7–8(2013).   Google Scholar

Jarentowski M., Nowe regulacje prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, „Przegląd Prawa Publicznego”   Google Scholar

(2018).   Google Scholar

Krzemińska A., Zabezpieczenie i ponowne wykorzystanie dokumentacji badań naukowych   Google Scholar

(tzw. surowych danych) – teoria i praktyka, w: Archiwa w nauce, nauka w archiwach, pod red.   Google Scholar

D.K. Rembiszewskiej, K.K. Szamryka, Białystok 2016.   Google Scholar

Książczak-Gronowska A., Bogajczyk M., Dane badawcze, Warszawa 2020.   Google Scholar

Landi A., Thompson M., Giannuzzi V., Bonifazi F., Labastida I., da Silva Santos L.O.B., Roos M.,   Google Scholar

The “A” of FAIR–as open as possible, as closed as necessary, „Data Intelligence” 2020,   Google Scholar

No 2(1–2).   Google Scholar

Łazarz Ł., Obrót bazami danych w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,   Google Scholar

„Transformacje Prawa Prywatnego” 1(2003).   Google Scholar

Majdecka E., Strycharz K., Otwarta nauka: prawo autorskie i wolne licencje, Warszawa 2018.   Google Scholar

Malinowski P., Stec P., Organizacyjno-prawne aspekty komercjalizacji, w: Komercjalizacja wyników   Google Scholar

badań naukowych, pod red. P. Steca, Warszawa 2017.   Google Scholar

Markiewicz R., Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego   Google Scholar

i Rady (UE) 2019/790, Warszawa 2021.   Google Scholar

Miller W., Nowa ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, „Temidium”   Google Scholar

(2021).   Google Scholar

Namysłowska M., Artykuł 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle dyrektywy   Google Scholar

/943 o ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 11(2016).   Google Scholar

Napierała-Batygolska A.R., Problematyka autoplagiatu, „Civitas et Lex” 2021, No 2.
Crossref   Google Scholar

Niewęgłowski A., Przedmiot komercjalizacji bezpośredniej, w: Komercjalizacja i transfer wyników   Google Scholar

badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz, Warszawa 2017.   Google Scholar

Polański P., Pojęcie elektronicznych baz danych – w prawie polskim i wspólnotowym, „Prawo Nowych   Google Scholar

Technologii” 1(2008).   Google Scholar

Rożniakowska-Kłosińska M., Otwarte dane badawcze w warsztacie pracy naukowca, „Biuletyn   Google Scholar

EBIB” 183(2018).   Google Scholar

Salamonowicz M., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na przykładzie procesu produkcyjnego.   Google Scholar

Glosa do wyroku SN z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 176/13, „Przegląd Sądowy” 9(2015).   Google Scholar

Salamonowicz M., Otwarty dostęp do danych badawczych w ramach repozytorium instytucjonalnego   Google Scholar

a ochrona danych osobowych i prawa do prywatności, „Gdańskie Studia Prawnicze”   Google Scholar

(2022) (w druku).   Google Scholar

Salamonowicz M., Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół   Google Scholar

wyższych, Warszawa 2016.   Google Scholar

Salamonowicz M., Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe, Warszawa 2018.   Google Scholar

Siewicz K., Rycko N., Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik, Warszawa 2019.   Google Scholar

Sikorski R., Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych, Warszawa 2006.   Google Scholar

Sikorski R., Ochrona sui generis baz danych w prawie polskim, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny   Google Scholar

i Socjologiczny” 1(2004).   Google Scholar

Święcka K., Utwór audiowizualny a wideogram, „Państwo i Prawo” 2(1998).   Google Scholar

Tischner A., Przesłanki zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych, „Studia Prawa Prywatnego”   Google Scholar

(2011).   Google Scholar

Waglowski P., Ochrona baz danych, Warszawa 2009.   Google Scholar

Widła B., Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych,   Google Scholar

Warszawa 2020.   Google Scholar

Wojciechowska A., Niektóre aspekty ochrony prawnej wideogramów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu   Google Scholar

Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2(1993).   Google Scholar

Ziółkowski M., Rejestrowalność wzoru przemysłowego stanowiącego część składową wytworu złożonego,   Google Scholar

„Przegląd Prawa Handlowego” 12(2011).   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-08

Cited By /
Share

Salamonowicz, M. (2022). Przedmiot umowy licencyjnej na udostępnianie i wykorzystywanie danych badawczych w ramach repozytorium instytucjonalnego. Civitas Et Lex, 36(4), 49–62. https://doi.org/10.31648/cetl.7455

Marek Salamonowicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.