Organizacja administracji żywności wojska w okresie powstania listopadowego (1830-1831)

Marcin Konarski

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie


Abstrakt

The issues which are the subject of this analysis concern the process of organising the food administration structure of the Polish army during the national liberation uprising against the Russian Empire known as the November Uprising. In the period of less than a year from the outbreak to the collapse of the Uprising, the administration responsible for supplying the army with food underwent several structural changes, as the insurrectionary authorities strove to create a legal institution which would meet the supply obligations imposed on it efectively and on time. Basing mainly on archival sources, the author reconstructs the evoltion of the organisation of both the structure of the army’s central food administration with particular emphasis on its office principles, as well as its field organs and subordinate field cells.


Słowa kluczowe:

history of administration, military administration, military supplies, requisitions


Źródła archiwalne   Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, „Władze Centralne Powstania Listopadowego”, zespół nr 200, sygn. 131, 132, 133, 134, 135.   Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, „Komisja Województwa Lubelskiego”, zespół nr 115, sygn. 517, 527, 530, 532, 540, 564, 2078.   Google Scholar

Źródła drukowane   Google Scholar

Diariusz Sejmu z r. 1830-1831, Tom 1: od 18 grudnia do 8 lutego 1831 r., wydał M. Rostworowski, Kraków 1907.   Google Scholar

Diariusz Sejmu z r. 1830-1831, Tom 4: od 26 maja do 18 czerwca 1831 r., wydał M. Rostworowski, Kraków 1907.   Google Scholar

Diariusz Sejmu z r. 1830-1831, Tom 5: od 20 czerwca do 21 lipca 1831 r., wydał M. Rostworowski, Kraków 1907.   Google Scholar

Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831, Tom 1: od 30 listopada do 4 marca 1831 r. wydał Bronisław Pawłowski, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1931.   Google Scholar

Źródła prasowe   Google Scholar

„Kurier Polski” z 1831 r., nr 526, 530, 533.   Google Scholar

„Nowa Polska” z 1831 r., nr 17, 34, 151, 157, 165.   Google Scholar

„Powszechny Dziennik Krajowy” z 1831 r., nr 9, 16, 22, 55, 98, 125, 150, 224, 241.   Google Scholar

Literatura   Google Scholar

Barszczewska A., Z dziejów rad obywatelskich w Królestwie Polskim w okresie powstania listopadowego, „Przegląd Historyczny” 1962, nr 2(53).   Google Scholar

Barszczewska A., Województwo kaliskie i mazowieckie w powstaniu listopadowym (1830-1831), Łódź 1965.   Google Scholar

Bednarski W.W., Rola wojskowa Lubelszczyzny i Podlasia w powstaniu listopadowym, Puławy 2003.   Google Scholar

Białczak A., Społeczeństwo Kurpiowszczyzny wobec powstania listopadowego, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 1997, nr 11.   Google Scholar

Czop J., Barwa armii Królestwa Polskiego 1815-1830 oraz w wojnie polsko-rosyjskiej 1831, Rzeszów 2017.   Google Scholar

Eile H., Dzieje administracji w wojsku Księstwa Warszawskiego. Zaopatrzenie wojska, Warszawa 1928.   Google Scholar

Eile H., Powstanie listopadowe. Finanse i administracja, Warszawa 1930.   Google Scholar

Eile H., Rola intendentury w wojsku powstania listopadowego, „Przegląd Intendencki” 1930, nr 4.   Google Scholar

Gołba Z., Rozwój władz Królestwa Polskiego w okresie powstania listopadowego, Wrocław 1971.   Google Scholar

Grynwaser H., Kwestia agrarna i ruch włościan w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku (1807-1860). Studium archiwalne, Wrocław 1951.   Google Scholar

Harbut S., Noc Listopadowa w świetle i cieniach procesu przed Najwyższym Sądem Kryminalnym, Warszawa 1926.   Google Scholar

Konarski M., Myśl polityczno-prawna Louisa de Saint-Just (1767-1794), „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2016, nr 2(16).   Google Scholar

Konarski M., Legal aspects of organising the administration of food for the army in the Duchy of Warsaw between 1807 and 1812, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2020, nr 1(17), DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2020.15.1-6.
Crossref   Google Scholar

Konarski M., The services of the commune self-government in the Kingdom of Poland on the example of the provision of means of transport for the army, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2020, nr 2(17), DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2020.15.2-5.
Crossref   Google Scholar

Kowalczyk R., Intendentura wojsk Księstwa Warszawskiego. Komisja Żywności 1807-1809, [w:] Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku, vol. 4, red. W. Puś, Łódź 2006.   Google Scholar

Kowalczyk R., Aprowizacja w armii Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1809: rola Michała Ambrożego Kochanowskiego, ”Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, nr 4(250).   Google Scholar

Meloch M., Sprawa włościańska w powstaniu listopadowym, Poznań 1948.   Google Scholar

Mencel T., Działalność władz cywilnych województwa lubelskiego w okresie powstania listopadowego, „Rocznik Lubelski” 1962, nr 5.   Google Scholar

Pamiętniki generała Prądzyńskiego, oprac. B. Gembarzewski, Tom I, Kraków 1909.   Google Scholar

Rostocki W., Władza wodzów naczelnych w powstaniu listopadowym (studium historycznoprawne), Wrocław 1955.   Google Scholar

Rostocki W., Cywilny aparat władzy powstańczej w 1830-1831 r., „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis” 1983, nr 1(25).   Google Scholar

Rothiot J.P., Les représentants en mission face au dilemme, de ravitailler les armées ou la population civile (l’exemple des Vosges en 1793), „Annales historiques de la Révolution française” 2007, nr 347.
Crossref   Google Scholar

Szczepański J., Konstanty Wolicki (1792 – ok. 1860). Ziemianin – przemysłowiec – polityk, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2010, tom VII.   Google Scholar

Tarczyński M., Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1980.   Google Scholar

Tokarz W., Zarys historii wojny polsko-rosyjskiej r. 1831, Warszawa 1922.   Google Scholar

Wentworth T., Henryk Łubieński i jego bracia. Wspomnienia rodzinne odnoszące się do historii Królestwa Polskiego i Banku Polskiego, Kraków 1886.   Google Scholar

Ziółek J., Magazyny żywnościowe intendentury wojsk w powstaniu 1830/31, „Roczniki Humanistyczne” 1972, nr 2(20).   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-08

Cited By /
Share

Konarski, M. (2022). Organizacja administracji żywności wojska w okresie powstania listopadowego (1830-1831). Civitas Et Lex, 36(4), 75–91. https://doi.org/10.31648/cetl.7625

Marcin Konarski 
Wyższa Szkoła Menedżerska w WarszawieLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.