Proces prawotwórczy w prawie kanonicznym

Marcin Smereczyński

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie


Abstrakt

The main content of the article is contained in six points: The first point explains what the law-making process is. The second presents the tasks of the legislator and capabilities of a person in the law-making process. The third section presents the principles of the law-making process in canon law. The fourth point of the article is devoted to the authorities competent to enact common and particular law. The fifth point defines the position of persons participating or having the opportunity to participate in this process. The last point was devoted to the promulgation of a normative act of canon law. The position of the legislator and other entities participating or having the opportunity to participate in this process is discussed. It was established that the law-making process within canon law it is very formalized, which ensures its legibility and transparency. The most important novelty is the indication of the role of persons participating in the canon law-making process and their tasks in its course. They can initiate this process, advise or indicate the desired directions of changes in the field of canon law. People who actively participate in the life of the Church sometimes have the opportunity to co-decide in the law-making process, and always the opportunity to provide information about the aspirations of the Church and expectations of the community to people competent in the field of law-making in the Church.


Słowa kluczowe:

canon law, law-making, person’s participation, canon, synod


Źródła drukowane:   Google Scholar

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku. Stan prawny na dzień 18 maja 2022 roku. Zaktualizowany przekład na język polski, Poznań 2022.   Google Scholar

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus. Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, 15.09.1917, Rzym 1917, AAS 9 (1917) II.   Google Scholar

Praedicate Evangelium, Konstytucja Apostolska o Kurii Rzymskiej i jej Służbie Kościołowi w Świecie, 19 marca 2022 r., , dostęp: 21.11.2022.   Google Scholar

Sacra Congregatio pro Episcopis, Directorium de pastorali ministerio Ecclesiae imago, 22.02.1973,   Google Scholar

Typis Polyglottis Vaticanis 1973. Tekst polski: Kongregacja Biskupów, Dyrektorium Ecclesiae imago na temat pasterskiej posługi biskupów, w: Posoborowe prawodawstwo kościelne (dokumenty prawo-liturgiczne), oprac. E. Sztafrowski, t. VI, z. 1, Warszawa 1975, s. 15–352.   Google Scholar

Literatura:   Google Scholar

Gerosa L., Prawo Kościoła, przeł. I. Pękalski, Poznań 1999.   Google Scholar

Ghirlanda G., Wprowadzenie do prawa kościelnego, przeł. S. Kobiałka, Kraków 1996.   Google Scholar

Góralski W., Instytucja synodu w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, „Prawo Kanoniczne”   Google Scholar

, nr 3–4, s. 35–44.   Google Scholar

Kaczor A., Papieska Rada Tekstów Prawnych i interpretacje autentyczne, „Kościół i Prawo” 2013, nr 2, s. 125–137.   Google Scholar

Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, pod red. P. Majera, Kraków 2011.   Google Scholar

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Poznań 2003.   Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. M. Haczkowskiej, Warszawa 2014.   Google Scholar

Kroczek P., Modele stanowienia prawa w Kościele i ich konsekwencje dla wykładni prawa, w: Servabo legem tuam in toto cordemeo. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, pod red. A. Zakręty, A. Sosnowskiego, Kraków 2013, s. 291–316.   Google Scholar

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1, Olsztyn 1985.   Google Scholar

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Olsztyn 1986.   Google Scholar

Przybysławska J., Władza biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Kościół i Prawo” 2017, nr 2, s. 83–91.
Crossref   Google Scholar

Sitarz M., Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym, Lublin 2008.   Google Scholar

Sitarz M., Wymogi stanowienia prawa w Kościele partykularnym. Zarys problematyki, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 26(2013), s. 85–93.   Google Scholar

Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985.   Google Scholar

Wronkowska S., Polski proces prawotwórczy – między autonomią a polityką, „Ius et Lex” 2005, nr 3, s. 196–211.   Google Scholar

Żurowski M., Prawo nowego przymierza, Poznań 1989.   Google Scholar

Źródła internetowe:   Google Scholar

, dostęp: 01.01.2020.   Google Scholar

, dostęp: 12.12.2018.   Google Scholar

,dostęp: 11.12.2019.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-02-20

Cited By /
Share

Smereczyński, M. (2023). Proces prawotwórczy w prawie kanonicznym. Civitas Et Lex, 37(1), 69–85. https://doi.org/10.31648/cetl.8424

Marcin Smereczyński 
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w LublinieLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.